Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.12.2012

Kompensata a wcześniejszy zwrot VAT

Pytanie podatnika: Czy spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych w terminie 25 dni, jeśli w odpowiednim okresie rozliczeniowym dokona sprzedaży opodatkowanej VAT, zapłaci cenę nabycia w drodze potrącenia oraz zapłaci wszystkie inne należności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2012 r. (data wpływu 1.08.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14.09.2012 r. /data wpływu 17.09.2012 r./ na wezwanie z dnia 5.09.2012 r. znak IPPP2/443-724/12-2/DG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1.08.2012 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 14.09.2012 r. /data wpływu 17.09.2012 r./ na wezwanie z dnia 5.09.2012 r. znak IPPP2/443-724/12-2/DG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę poprzez kompensatę i prawa otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną - polskim rezydentem podatkowym (dalej również: „Spółka”). Wnioskodawca planuje utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której stanie się akcjonariuszem. Wnioskodawca planuje również utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej (dalej: SPV).

W dalszej kolejności planowane jest, że SPV nabędzie od SKA znaki towarowe, patenty lub wzory użytkowe (dalej: „WNIP”). Przed dokonaniem nabycia SKA może udzielić SPV pożyczki w wysokości odpowiadającej cenie WNIP. Zobowiązanie SKA do wypłaty na rzecz SPV kwoty pożyczki zostanie w takim przypadku potrącone z zobowiązaniem SPV do zapłaty SKA kwoty ceny za nabycie WNIP.

Alternatywnie SPV wyemituje weksle, w zamian za które SKA zobowiązana będzie do zapłaty ceny odpowiadającej cenie WNIP. Zobowiązanie SKA do wypłaty na rzecz SPV kwoty związanej z nabyciem weksli zostanie w takim przypadku potrącone ze zobowiązaniem SPV do zapłaty SKA kwoty ceny za nabycie WNIP.

Wszystkie inne należności SPV udokumentowane fakturami, z którymi związane będą kwoty podatku naliczonego, zostaną przez SPV zapłacone zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W okresie rozliczeniowym obejmującym nabycie WNIP SPV dokona sprzedaży opodatkowanej VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż podjęta została decyzja o restrukturyzacji Grupy S., w myśl której cenne wartości niematerialne i prawne (znak towarowy) mają zostać oddzielone od aktywów i działalności operacyjnej Spółki. W związku z tym Spółka komandytowa ma zostać właścicielem znaku towarowego S. i będzie udzielać licencji na korzystanie ze znaku towarowego S..

Spółka, którą Wnioskodawca zamierza utworzyć, będzie nosić nazwę S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a planowany adres jej siedziby to W….

Wnioskodawca podjął przygotowania do utworzenia spółki polegające m. in. na sporządzeniu projektu umowy Spółki S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Umowa spółki komandytowej zostanie podpisana w IV kwartale 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy SPV będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu nabycia WNIP w terminie 25 dni, jeśli w odpowiednim okresie rozliczeniowym SPV dokona sprzedaży opodatkowanej VAT, zapłaci cenę nabycia WNIP w drodze potrącenia oraz zapłaci wszystkie inne należności?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 14n 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”) przepisy art. 14k i 14m tej ustawy (dotyczące funkcji ochronnej interpretacji indywidualnych) stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. W związku z powyższym Wnioskodawca planujący utworzenie SPV może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych planowanych działań dla SPV.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W myśl art. 87 ust. 2 Ustawy VAT, zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy VAT, na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289).

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na umotywowany wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowe terminy zwrotów mogą być skrócone, Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki:

- opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7,
- zapłata za te faktury zostanie dokonana bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 EURO przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »