Kolejne uproszczenia dla małych firm?

Interpelacja nr 4489 w sprawie obniżenia kosztów ewidencyjnych mikrospółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szanowny Panie Marszałku,
W trakcie jesiennej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało znaczące obniżenie kosztów ewidencyjnych ponoszonych przez mikrospółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W swoim programie wyborczym wskazujecie Państwo, że dotychczas obniżano wymogi kapitałowe i rejestracyjne przy tworzeniu takich spółek, ale wciąż są utrzymywane zbyt liczne obowiązki w dziedzinie rachunkowości i podatków.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Czy Ministerstwo wprowadziło w życie rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów ewidencyjnych ponoszonych przez mikrospółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 2. Jeśli tak, to jakie konkretnie rozwiązania?
 3. Jeśli nie, to kiedy nastąpi spełnienie wyborczej obietnicy?

Z poważaniem,
Poseł Paweł Olszewski

W związku z interpelacją Pana Posła Pawła Olszewskiego z dnia 6 lipca 2016 r. nr 4489, dotyczącą obniżenia kosztów ewidencyjnych mikrospółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności w dziedzinie rachunkowości i podatków, przekazuję poniższe informacje z zakresu kompetencji Ministra Finansów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczególnych rozwiązań związanych z ewidencją podatkową. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak inni podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, są obowiązane do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Przepisy podatkowe odwołują się zatem do ewidencji rachunkowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) w ciągu ostatnich trzech lat była dwukrotnie nowelizowana celem wprowadzenia nowej kategorii jednostek - jednostek mikro i jednostek małych, dla których przewidziano szereg uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Chociaż zmiany ustawy o rachunkowości były podyktowane głównie zmianami w dyrektywie rachunkowej 2013/34 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19), to należy wskazać, iż wprowadzenie uproszczeń dla jednostek mikro, było opcją do wykorzystania przez kraj członkowski UE.

Transpozycja przepisów dyrektywy 2013/34 w zakresie jednostek mikro nastąpiła ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 poz. 1100), która weszła w życie w dniu 5 września 2014 r.

Do ustawy o rachunkowości wprowadzono definicję jednostek mikro (art. 3 ust. 1a), którymi są m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 1. 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne eta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »