Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2015

Kilometrówka przy umowie zlecenie bez PIT

Pytanie podatnika: Czy spółka miała obowiązek, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku zwrotu kosztów związanych z używaniem własnego samochodu w celu wykonania czynności zleconych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku zwrotu kosztów związanych z używaniem własnego samochodu w celu wykonania czynności zleconych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r., Nr ….., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 17 sierpnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 21 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Spółka cywilna zajmuje się sprzedażą smarów do maszyn i urządzeń. Wspólnicy Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani są podatkiem liniowym, ponadto Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokumentacja podatkowa, która jest prowadzona dla potrzeb Spółki, to podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W związku z poszukiwaniem nowych klientów, Spółka zatrudniła osobę fizyczną na warunkach umowy zlecenia, która była odpowiedzialna za pozyskanie klientów. Umowa zlecenie została zawarta na czas określony. Zleceniobiorca wykonywał swoją pracę na terenie trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego, a za swoje czynności otrzymywał ustalone kwotowo wynagrodzenie. W celu realizacji warunków umowy, Zleceniobiorca wykorzystywał swój prywatny samochód w jazdach pozamiejscowych na terenie kraju.

W związku z tym, oprócz wynagrodzenia zostały wypłacone tej osobie fizycznej także należności z tytułu korzystania przez nią z prywatnego samochodu osobowego na potrzeby Spółki. Zwrot za przejechane kilometry został ustalony w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Korzystanie z prywatnego samochodu Zleceniobiorcy na potrzeby wykonywanego dla Spółki zlecenia zostało uregulowane umową. W umowie tej, Zleceniobiorca zobowiązał się do używania swojego pojazdu w zakresie jazd zamiejscowych, celem realizacji zadań wynikających z zawartej umowy zlecenie oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka, jako Zleceniodawca, zobowiązała się natomiast do pokrycia kosztów związanych z używaniem prywatnego pojazdu, na podstawie prowadzonej przez Zleceniobiorcę ewidencji przebiegu pojazdu. Ponadto, Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymane należności z tytułu używania prywatnego pojazdu zgodnie z umową zlecenie nie zostały przez niego zaliczone do kosztów podatkowych oraz zostały poniesione w celu realizacji zawartej ze Spółką umowy zlecenie.

W piśmie z dnia 20 sierpnia 2015 r., stanowiącym uzupełnieniu wniosku, Spółka cywilna wskazała, że ww. umowa zlecenie została zawarta na okres od 7 maja 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Korzystanie z prywatnego samochodu Zleceniobiorcy na potrzeby wykonywanego dla Spółki zlecenia zostało uregulowane umową, która została zawarta 7 maja 2012 r.

W umowie tej, Zleceniobiorca zobowiązał się do używania swojego pojazdu w zakresie jazd zamiejscowych, celem realizacji zadań wynikających z zawartej umowy zlecenie oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka, jako Zleceniodawca zobowiązała się natomiast do pokrycia kosztów związanych z używaniem prywatnego pojazdu, na podstawie prowadzonej przez Zleceniobiorcę ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego w jazdach zamiejscowych. Zwrot kosztów używania samochodu na potrzeby wykonywanego zlecenia nastąpił w okresie trwania umowy i był to zwrot wypłacany co miesiąc.

Ponadto, Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymane należności z tytułu używania prywatnego pojazdu, zgodnie z umową zlecenia, nie zostały przez Niego zaliczone do kosztów podatkowych oraz zostały poniesione w celu realizacji zawartej ze Spółką umowy zlecenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka miała obowiązek, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Do przychodów z wymienionego źródła nie zalicza się jednak przychodów uzyskanych na podstawie wyżej wymienionych umów, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika (zleceniobiorcę) pozarolniczej działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zleceniobiorca nie jest przedsiębiorcą, dlatego też przychody (tj. wynagrodzenie i zwrot kosztów używania prywatnego samochodu na potrzeby Zleceniodawcy) uzyskiwane na podstawie zawartej umowy zlecenia nie mogą być zakwalifikowanie do przychodów z działalności gospodarczej. Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

  1. podróży służbowej pracownika,
  2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Natomiast art. 21 ust. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »