Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.06.2015

Kiedy trzeba pobrać podatek i złożyć informację IFT-2/IFT-2R?

Pytanie podatnika: Czy Spółka z o.o. ma obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, tzn. podatku u źródła? Czy niezależnie od tego, czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła, musi także złożyć do urzędu skarbowego informację IFT-1/IFT-2R?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego i obowiązku złożenia informacji IFT-2/IFT-2R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego i obowiązku złożenia informacji IFT-1/IFT-2R.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r., (doręczonym w dniu 29 kwietnia 2015 r.) i pismem z dnia 14 maja 2015 r. (doręczonym dnia 19 maja 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 8 maja 2015 r. i dnia 25 maja 2015 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja izolacji przemysłowej w postaci pokrowców termoizolacyjnych wielokrotnego użytku.

W dniu 30 września 2014 r. Spółka zawarła umowę z niemieckim przedsiębiorcą na świadczenie usług z zakresu:

  1. rozpoznanie rynku w nw. krajach,
  2. wsparcie i rozwój sieci partnerów handlowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
  3. rozwój linii produktowej dla potencjalnych kontrahentów z ww. krajów oraz wsparcie działań marketingowych.

Usługobiorca za wykonywaną usługę jest wynagradzany stawką godzinową na podstawie wystawionej faktury. Wraz z fakturą przesyłany jest do Spółki raport z wykonanych przez usługobiorcę działań. Umowa przewiduje zwrot kosztów związanych z podróżą czy zakwaterowaniem w stałych kwotach ryczałtowych w przypadku gdy są one niezbędne do wykonania usługi.

Do zakresu działań usługobiorcy należy uzyskanie informacji dotyczących potencjalnych klientów na terytorium Niemiec, a także rozpoznanie jakimi produktami Spółki byliby zainteresowani potencjalni klienci. Ponadto niemiecki przedsiębiorca ma przedstawić listę docelowych kontrahentów oraz w imieniu Spółki prowadzić rozmowy z potencjalnymi klientami w celu zapoznania ich z ofertą Spółki. Wszystkie czynności są prowadzone na terenie Niemiec. Usługobiorca nie ma swojego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Spółce został przedstawiony certyfikat rezydencji podatkowej, z którego wynika, że przedsiębiorca jest rezydentem podatkowym Niemiec.

Odbiorca należności z tytułu usług wykonywanych na rzecz Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy jest ich właścicielem. Przedsiębiorca niemiecki nie jest w żaden sposób powiązany ze Spółką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
Czy w związku z zaistniałym zdarzeniem faktycznym Spółka z o.o. ma obowiązek odprowadzenia od wyżej wymienionych usług zryczałtowanego podatku dochodowego, tzn. podatku u źródła w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.)... Czy niezależnie od tego, czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła, musi także złożyć do urzędu skarbowego informację IFT-1/IFT-2R od wyżej wymienionych usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane przez nie na terytorium Polski z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Jednak w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym Spółka zajmuje stanowisko, że nie będzie miała obowiązku pobrania podatku u źródła, ponieważ spełnione są łącznie dwie przestanki umożliwiające takie zwolnienie. Po pierwsze, Spółka z o.o. uzyskała od przedsiębiorcy z Niemiec certyfikat rezydencji, który potwierdza, że jest on podatkowym rezydentem w Niemczech. Po drugie, art. 21 ust. 2 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Polska podpisała z Republiką Federalną Niemiec Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a z art. 7 tej Umowy wynika, że co do zasady zyski przedsiębiorstwa opodatkowane są tylko w państwie jego siedziby. Państwo źródła ma prawo opodatkować zyski zagranicznego przedsiębiorstwa, tylko w przypadku gdy przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą na jego terytorium za pośrednictwem zakładu.

Ponadto, Spółka uważa, że zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo braku obowiązku potrącenia przez Spółkę podatku od wypłaconych zagranicznemu kontrahentowi należności, po stronie Spółki powstanie obowiązek sporządzenia informacji (IFT-2/IFT-2/R). Stosownie bowiem do treści art. 26 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek ten obejmuje również te należności wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od których płatnik w związku z odpowiednimi przepisami tej ustawy lub na podstawie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie miał obowiązku potrącać podatku dochodowego. Informację tę Spółka z o.o. musi przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do końca 3 miesiąca następującego po roku, w którym na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec dokonana została wypłata należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego i obowiązku złożenia informacji IFT-2/IFT-2R jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Polska, na terytorium której znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce są zobowiązane do wykazania jedynie tych dochodów, których źródło położone jest na terytorium Polski i nie są w Polsce opodatkowane z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i faktycznego zarządu podatnika.

Natomiast co do oceny, czy przychody zagranicznych osób prawnych powstały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Organ zauważa, że – w świetle ww. przepisu – decydujące znaczenie ma miejsce osiągania dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usługi, wykonywania czynności lub miejsce dokonania wypłaty. Tym samym, jeśli świadczenia są wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz polskiego podmiotu (polskiego rezydenta podatkowego), dochodzi wówczas do osiągania przez nierezydentów dochodów na terenie Polski.

Zatem, bez znaczenia w omawianej sprawie pozostaje fakt świadczenia usług poza terytorium Polski, gdyż tak jak wskazano, zasadnicze znaczenie ma miejsce położenia źródła. W tym przypadku niemiecki przedsiębiorca uzyskuje dochód od Spółki, będącej polskim rezydentem podatkowym. W konsekwencji należy przyjąć, że źródło dochodów jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 30 września 2014 r. Spółka podpisała umowę z niemieckim p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »