Kiedy najem jest działalnością gospodarczą

Z uzasadnienia: Zakup jednego lokalu mieszkalnego w apartamentowcu położonym w paśmie nadmorskim oraz zawarcie umowy współpracy z firmą zajmująca się wynajmem apartamentów nie spełnia wszystkich przesłanek uznania za usługową działalność gospodarczą. Rozmiar wynajmu (jedno mieszkanie) oraz brak powtarzalności i systematyczności (mieszkanie wynajmowane jest tylko w miesiącach letnich) nie wskazują bowiem na znamiona działalności. Co również istotne, lokal ten nie stanowi składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą a założenie działalności wyłącznie dla najmu tego jednego niewielkiego lokalu byłoby nieekonomiczne i generowałoby dodatkowe obowiązki i koszty.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. sprawy ze skargi A.M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
2. określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana;
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

A.M. (dalej jako "wnioskodawczyni", "skarżąca") w dniu 16 grudnia 2013 r. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu do właściwego źródła. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 marca 2014 r.

Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej. Mąż wnioskodawczyni, oprócz umowy o pracę, prowadzi działalność gospodarczą (usługi serwisowe kotłów gazowych), opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W czerwcu wnioskodawczyni i jej mąż odebrali od dewelopera lokal mieszkalny a 12 lipca 2013 r. dokonali przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego.

W dniu 14 lipca 2013 r. pomiędzy "A" (dalej jako "A") a wnioskodawczynią podpisana została umowa współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w lokalu.

Zgodnie z postanowieniami umowy: Właściciel upoważnia "A" do udostępniania klientom w celu krótkotrwałego zakwaterowania lokalu turystycznego, z przynależnym miejscem parkingowym zlokalizowanym w tym samym budynku oraz upoważnia "A" do pobierania opłaty z tytułu udostępniania apartamentu w celu krótkotrwałego zakwaterowania klientów zewnętrznych oraz udostępniania miejsca parkingowego z ograniczeniami określonymi w umowie. Wykonywanie przez "A" powyższych praw polegać będzie na odpłatnym udostępnianiu apartamentu pozyskanym przez "A" gościom na podstawie zawieranych we własnym imieniu umów najmu tego apartamentu. Właściciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz "A" prowizji w wysokości i na warunkach określonych w umowie.

Z umowy wynika także, że właściciel zobowiązuje się do bieżącego opłacania wszystkich mediów związanych z apartamentem oraz zablokowania płatnych rozmów telefonicznych z aparatu będącego na wyposażeniu apartamentu. Właściciel zobowiązuje się wypożyczyć apartament zgodnie z załączonym do umowy załącznikiem. Wyposażanie zakupione przez właściciela stanowić będzie własność właściciela. Właściciel zobowiązuje się do wymiany zużytych elementów wyposażenia. Właściciel zobowiązany jest zagwarantować odpowiedni stan techniczny apartamentu przez cały okres trwania umowy. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 września 2015 r.

W związku z wynajmem wnioskodawczyni nie zarejestrowała działalności gospodarczej a dochody z wynajmu opodatkowuje na zasadach ogólnych według art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej jako "u.p.d.o.f.").

Wnioskodawczyni do dnia 20 sierpnia 2013 r. złożyła do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wskazując jednocześnie, że od całości dochodu osiągniętego z tytułu najmu będzie odprowadzała podatek dochodowy a do zakładu pracy złożyła oświadczenie o niezmniejszaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy znajduje się w M. w paśmie nadmorskim. W 2013 r. lokal wynajmowany był tylko w miesiącach: lipiec, sierpień i połowa września. W pozostałych miesiącach lokal nie był wynajmowany i w tym czasie wnioskodawczyni nie uzyskiwała dochodów z tytułu najmu.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy prowadzony przez nią najem może być opodatkowany na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., jako odrębne źródło przychodów, czy też stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, wnioskodawczyni stwierdziła, że uzyskiwane przez nią przychody z najmu nie stanowią przychodów w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dniu 10 marca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu do właściwego źródła jest nieprawidłowe.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie, organ interpretacyjny - przywołując treść art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 5a pkt 6, art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej powoływana jako "u.p.d.o.f.") - w pierwszej kolejności wskazał, że zawarta w przywołanym przezeń art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. definicja działalności gospodarczej, daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. prowadzenie w celu osiągnięcia dochodu, wykonywanie w sposób ciągły i zorganizowany.

Organ interpretacyjny, mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz uregulowania prawne w tym zakresie stwierdził, zakup lokalu mieszkalnego w apartamentowcu położonym w paśmie nadmorskim oraz zawarcie umowy współpracy z firmą zajmująca się wynajmem apartamentów - spełnia wszystkie przesłanki uznania za usługową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f.

W ocenie organu opisany we wniosku najem ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony jest na osiągnięcie zysku (dochodu) z tytułu pobierania opłat za udostępnianie apartamentu w celu krótkotrwałego zakwaterowania. Zakres świadczonych usług (umowa o współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w lokalu) wskazuje, zdaniem organu, że nie mogą być one prowadzone inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. O profesjonalizmie świadczy zawarcie przez wnioskodawczynię umowy o współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w lokalu z firmą specjalizującą się w wynajmie apartamentów. Z kolei o zorganizowanym sposobie działania w obrocie gospodarczym świadczy prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły.

Organ wskazał, że istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że aktywność wnioskodawczyni koncentruje się także na podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania źródła przychodu, o którym świadczy zawarcie umowy współpracy - w celu krótkotrwałego zakwaterowania w ww. lokalu - z firmą zajmująca się wynajmem apartamentów, w celu pozyskiwania potencjalnych klientów.

Takie działania, zdaniem organu, nie mogą mieć ze swej istotny charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności podejmowanych w sposób zorganizowany i ciągły. Organ wskazał, że upoważnienie przez wnioskodawczynię firmy "A" do udostępniania klientom - w celu krótkotrwałego zakwaterowania - lokalu turystycznego oraz do pobierania przez "A" opłat z ww. tytułu, a także uiszczanie przez wnioskodawczynię na rzecz "A" prowizji w wysokości i na warunkach ustalonych w zawartej umowie, świadczy o planowanym przez wnioskodawczynię charakterze działań oraz ich realizacji w sposób ciągły. O braku ciągłości nie przesądza fakt, że apartament (lokal mieszkalny) używany był - w celach określanych w umowie o współpracy - tylko w okresie od lipca do połowy września 2013 r., gdyż umowa z firmą zajmującą się wynajmem apartamentów zawarta została do dnia 1 września 2015 r. Zatem czynności związane z używaniem przedmiotowego lokalu - w celach określonych w umowie o współpracy w celu krótkotrwałego zakwaterowania w lokalu - podejmowane są w sposób ciągły (stały) a nie okazjonalny.

Odwołując się do postanowień zawartej umowy w zakresie obowiązków wnioskodawczyni jak np. bieżące opłacanie wszelkich mediów związanych z apartamentem czy blokada płatnych rozmów telefonicznych z aparatu będącego na wyposażeniu lokalu, obowiązki te świadczą o zorganizowanym sposobie działania.

Organ wskazał również, że cechą cha...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »