Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.10.2016

Kasy rejestrujące przejęte w ramach darowanego przedsiębiorstwa

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo, które zostało przeniesione w drodze darowizny. W skład majątku przedsiębiorstwa na moment darowizny wchodziły m.in. kasy rejestrujące. Czy Wnioskodawca może ponownie ufiskalnić te kasy rejestrujące i używać do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej po dacie wygaśnięcia homologacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2016 r. (data wpływu 8 lipca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 9 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.) oraz pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), której główna działalność polega na sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Prowadzi on działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo, które zostało przeniesione na Spółkę w drodze darowizny na rzecz 3 wspólników Spółki w dniu 30 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”).

W najbliższym czasie planowana jest dalsza zmiana formy prawnej Spółki w trybie przekształcenia w spółkę komandytową zgodnie z art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Spółka przekształcona działać będzie pod firmą: L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka komandytowa). Przedmiot działalności Spółki po przekształceniu nie ulegnie zmianie. Spółka komandytowa (przekształcona) będzie posługiwała się tym samym numerem NIP, co Wnioskodawca.

W skład majątku Przedsiębiorstwa na moment darowizny wchodziły również kasy rejestrujące. Na moment zakupu kas rejestrujących od producenta urządzeń, wszystkie posiadały potwierdzenie spełniania funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a Ustawy VAT oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (tzw. homologację). Darczyńca Przedsiębiorstwa po uprzedniej fiskalizacji kasy przez uprawnionego serwisanta prowadził ewidencję sprzedaży i kwot podatku należnego przy użyciu tych kas. W odniesieniu do części z użytkowanych w Przedsiębiorstwie kas homologacja wygasła (dla 10 kas - w dniu 4 lutego 2013 r. a dla 13 kas - w dniu 18 sierpnia 2014 r.), niemniej w dalszym ciągu kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika i były wykorzystywane przez darczyńcę Przedsiębiorstwa do dnia 30 kwietnia br. Ww. kasy rejestrujące mają możliwość wymiany modułu z pamięcią fiskalną oraz spełniają wymogi techniczne. Wnioskodawca po uprzedniej ponownej fiskalizacji kas, planuje ich wykorzystywanie w działalności Przedsiębiorstwa Spółki zarówno w obecnej formie prawnej, jak i po przekształceniu w formę Spółki komandytowej.

W nadesłanym piśmie z dnia 9 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że darczyńcą przedsiębiorstwa był jego poprzedni właściciel - osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ponadto w piśmie z dnia 19 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że kasy fiskalne będące przedmiotem wniosku o interpretację zostały nabyte w następujących latach: 2011 - 10 szt., 2012 - 7 szt., 2013 - 6 szt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może ponownie ufiskalnić kasy rejestrujące i używać do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej po dacie wygaśnięcia homologacji?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy możliwa będzie ponowna fiskalizacja otrzymanych w drodze darowizny Przedsiębiorstwa kas rejestrujących, pomimo faktu nieposiadania homologacji na dzień ich ponownej fiskalizacji, ze względu na posiadanie homologacji w momencie zakupu kas rejestrujących przez darczyńcę, tj. poprzedniego właściciela Przedsiębiorstwa. Możliwe to będzie po uprzedniej wymianie modułu z pamięcią fiskalną.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl art. 111 ust. 3a pkt 5 Ustawy VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1. Stosownie do tego przepisu, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku.

Przepis art. 111 ust. 3c ustawy stanowi, że podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d. Zgodnie z ust. 6a. ww. artykułu, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać (art. 111 ust. 6b).

Z powyższych przepisów wynika, że podatnik może stosować kasy rejestrujące pod warunkiem, że są one objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, w zakresie spełnienia funkcji wymienionych w ust. 6a oraz kryteriów i warunków technicznych, którym te kasy muszą odpowiadać.

Stosownie do zapisu § 24 ust. 2 Rozporządzenia, serwisant kas nie może dokonać fiskalizacji kasy, która w dniu jej nabycia przez podatnika nie posiadała: - ważnej decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252 poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818) lub - potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Ponadto zgodnie z § 35 rozporządzenia, Podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności: 1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, 2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r. - mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

W niniejszym przypadku Wnioskodawca wszedł w posiadanie kas rejestrujących w wyniku otrzymania w drodze darowizny Przedsiębiorstwa w dniu 30 kwietnia 2016 r. Nie jest to więc nabycie kas pod tytułem singularnym (umowa kupna kas), lecz pod tytułem uniwersalnym w drodze przyjęcia całego Przedsiębiorstwa od darczyńcy. Nie ulega natomiast wątpliwości, że na moment zakupu kas rejestrujących (przez darczyńcę Przedsiębiorstwa) spełniały one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a Ustawy VAT i posiadały potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. W celu uzyskania możliwości dalszego korzystania z kas rejestrujących zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy VAT, konieczne jest jedynie dokonanie ponownej fiskalizacji kas tak, aby rejestrowały one sprzedaż posługując się prawidłowymi danymi podatnika (Wnioskodawcy).

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do dalszego wykorzystywania przejętych wraz z Przedsiębiorstwem kas rejestrujących, po ich uprzedniej ponownej fiskalizacji. Aby było to możliwe w pierwszej kolejności serwisant kas dokona wymiany modułu pamięci fiskalnej. Zakończenie pracy w trybie fiskalnym i wymiana pamięci fiskalnej kasy zgodnie z § 15 oraz § 16 Rozporządzenia, wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia, a mianowicie spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej za cały okres pracy kasy rejestrującej. Następnie wymagana ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »