Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

01.03.2018

Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejęcia

Jeżeli spółka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku rejestrowania czynności w kasie rejestrującej, to spółka zawiązana po przejęciu również tego zwolnienia nie ma - mimo, iż ma do niego prawo spółka przejmująca.

 

Zdarzenia przyszłe

Zdarzenie pierwsze.

Wnioskodawca (zwany także dalej Spółką) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2018 r. Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia tj. zwolnienia dotyczącego dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Wnioskodawca w przeszłości nie rozpoczął ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. Przedmiotem sprzedaży na rzecz pracowników nie są towary i usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Spółka B prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2017 r. Spółka B nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wynika to z faktu, że Spółka B przed 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła już ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. W grudniu 2017 r. Spółka B dokonała wyrejestrowania posiadanej kasy rejestrującej. Od 2018 r. świadczenie usług na rzecz jej pracowników będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej na podstawie zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Przedmiotem sprzedaży na rzecz pracowników nie są towary i usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

W 2018 r. planowane jest połączenie Wnioskodawcy i Spółki B. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki B przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu dokonywał sprzedaży na rzecz pracowników.

Zdarzenie drugie.

Wnioskodawca dokonuje odpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Zapłata za te usługi będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika (pracownik otrzyma wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o zapłatę za usługi świadczone na jego rzecz przez Spółkę). Potrącenie następuje za zgodą pracownika. Pozostałe po potrąceniu wynagrodzenie będzie wypłacane pracownikowi na jego rachunek bankowy.

Z prowadzonej przez Spółkę dokumentacji będzie wynikało jaka kwota, z tytułu jakiej usługi i któremu pracownikowi została potrącona. Na podstawie tej dokumentacji można będzie jednoznacznie ustalić jakiej konkretnie usługi dotyczyło potrącenie.

Przedmiotem świadczenia na rzecz pracowników nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Uwagi końcowe.

Jeśli w opisie zdarzenia przyszłego, w zadanych pytaniach oraz w stanowisku własnym Spółki jest mowa o „rozporządzeniu”, to rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących według projektu z dnia 27 listopada 2017 r. opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stanu prawnego obowiązującego na moment jej wydania. W dniu składania niniejszego wniosku nie były jeszcze znane ostateczne przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym Wnioskodawca przedstawia opis zdarzenia przyszłego i stanowisko własne w oparciu o projekt rozporządzenia. Jeśli będą już znane nowe przepisy i będą one różne od przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia, to na żądanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Spółka może uzupełnić niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez odniesienie się do nowych przepisów.

Pytania i stanowisko podatnika

Czy w zdarzeniu pierwszym Wnioskodawca będzie uprawniony, po połączeniu ze Spółką B, do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia?

Czy w zdarzeniu drugim Wnioskodawca będzie uprawniony, w przypadku gdy zapłata za usługi będzie potrącana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia?

Ad. 1

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”. W poz. 36 załącznika wskazane zostały: „Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali”.

Jednocześnie zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia „W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 36, 41 lub 42 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się”.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników przed 1 stycznia 2018 r. Spółka B rozpoczęła ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników przed 1 stycznia 2017 r., ale zaprzestała tego ewidencjonowania jeszcze w 2017 r. i od 2018 r. korzysta ze zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Obecnie planowane jest połączenie Wnioskodawcy i Spółki B (Wnioskodawca będzie podmiotem przejmującym Spółkę B). Odpowiedz na postawione we wniosku pytanie sprowadza się do ustalenia, czy w związku z przejęciem Spółki B przez Wnioskodawcę, w stosunku do Wnioskodawcy, znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikające z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do stosowania zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. W stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miało zastosowania wyłączenie z § 8 ust. 3 rozporządzenia.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w momencie połączenia (w dniu połączenia) Spółka B nie będzie już ewidencjonowała na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. Tym samym Wnioskodawca przejmie Spółkę B w takim stanie faktycznym, w którym podmiot ten nie będzie ewidencjonował na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników, a nawet nie będzie już posiadał zarejestrowanej kasy rejestrującej. Jest to istotna okoliczność w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Gdyby bowiem Wnioskodawca przejął Spółkę B w sytuacji, w której nadal dokonuje ona ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników, to można by twierdzić, że wszedłby on w obowiązek Spółki B i sam musiał ewidencjonować taką sprzedaż. Tymczasem w omawianym zdarzeniu przyszłym nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Jeszcze przed połączeniem Spółka B zaprzestanie ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników, czego podstawą będzie zwolnienie wynikające z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do rozporządzenia. W związku z tym w momencie połączenia Wnioskodawca nie znajdzie się w sytuacji faktycznej, w której będzie posiadał kasy rejestrujące (przejęte po Spółce B), a tym bardziej nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników.

Powyższe uwagi dotyczą również sukcesji podatkowej. Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa osoba prawna przejmująca inną osobę prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej osoby prawnej. Wejście w prawa i obowiązki przejmowanej osoby prawnej należy oceniać na moment połączenia, ponieważ dotyczy ono jedynie praw i obowiązków istniejących w dniu połączenia. Można zatem stwierdzić, że stan faktyczny w Spółce B związany z ewidencjonowaniem na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników należy oceniać na moment połączenia z Wnioskodawcą. Stan faktyczny z przeszłości Spółki B nie może rzutować na obowiązki podatkowe Wnioskodawcy po połączeniu. Skoro w momencie połączenia Spółka B nie będzie już ewidencjonowała na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników, to obowiązek taki nie może przejść na Wnioskodawcę.

Ponadto należy podkreślić że Spółka nie rozpoczęła ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników przed 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie połączenie będzie miało formę przejęcia Spółki B przez Wnioskodawcę. Po połączeniu będzie istniał Wnioskodawca, a przestanie istnieć Spółka B. Tym samym istotne jest, że to Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników przed 1 stycznia 2018 r., ponieważ to Wnioskodawca będzie podmiotem istniejącym i stosującym przepisy rozporządzenia. W § 8 ust. 3 rozporządzenia jest mowa o „podatnikach”, którzy przed 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników. Po połączeniu jedynym „podatnikiem” będzie Wnioskodawca, a jak wskazano Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania takiej sprzedaży przed 1 stycznia 2018 r. W ocenie Spółki nie ma podstaw prawnych do przypisywania Wnioskodawcy negatywnych konsekwencji związanych ze stanami faktycznymi, które miały miejsce w Spółce B, a więc w podmiocie, który po połączeniu przestanie istnieć. Ważny jest fakt nierozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży na rzecz pracowników przed 1 stycznia 2018 r., ale po stronie Wnioskodawcy, jako podmiotu który będzie nadal istniał po połączeniu i stosował przepisy rozporządzenia.

Reasumując: w zdarzeniu pierwszym Wnioskodawca będzie uprawniony, po połączeniu ze Spółką B, do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Ad. 2

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”. W poz. 39 załącznika wskazane zostały: „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Zastosowanie tego zwolnienia wymaga łącznego spełnienia trzech warunków:

- świadczenie usług ma miejsce na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- zapłata za świadczone usług ma miejsce za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika,

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Warunek z pkt a) będzie spełniony, ponieważ jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego świadczenie usług będzie miało miejsce na rzecz pracowników, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Również warunek z pkt c) będzie spełniony, ponieważ jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego na podstawie posiadanej przez Spółkę dokumentacji można będzie jednoznacznie ustalić jakiej konkretnie usługi dotyczyło potrącenie (będzie z niej wynikało jaka kwota, z tytułu jakiej usługi i któremu pracownikowi została potrącona).

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy do zapłaty dojdzie w drodze potrącenia, to spełniony r&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »