Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

16.10.2013

Kasy fiskalne: Różnice pomiędzy raportem dobowym a sumą pojedynczych paragonów

Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy różni się od sumy pojedynczych paragonów prawidłowo ewidencjonować sprzedaż w rejestrze VAT? Czy różnica między miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaży VAT sprzedażą na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpłatą lub niedopłatą podatku VAT? Czy należy wyliczać i rozliczać różnice pomiędzy pojedynczymi dokumentami, a miesięcznym podsumowaniem sprzedaży na przykład w zeszycie korekt dołączonym do kasy fiskalnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 2 sierpnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania sprzedaży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 22 marca 2013 r. dokonano sprzedaży na łączną kwotę brutto 1.021,85. Ww. kwota wynika z dwóch paragonów fiskalnych podpiętych do dwóch faktur sprzedaży wystawionych na życzenie klientów:

 • f-ra 49 do paragonu nr 003927: PTU 23%: 4,30, netto: 18,70; PTU 8%: 40,80, netto: 510,05; suma netto: 528,75; VAT: 45,10; brutto: 573,85;
 • f-ra 50 do paragonu nr 003928: PTU 23%: 4,67, netto: 20,33; PTU 8%: 31,33, netto: 391,67; suma netto: 412,00; VAT: 36,00; brutto: 448,00.

Po zsumowaniu paragonów (faktur) poszczególne wartości wynoszą:

PTU 23%: 8,97; netto: 39,03; PTU 8%: 72,13, netto: 901,72; suma netto: 940,75; VAT: 81,10; brutto: 1021,85.

Wnioskodawca zaznacza, że obydwie faktury w każdej pozycji są zgodne z podpiętymi do nich paragonami. Na koniec dnia sporządzono raport fiskalny dobowy, na którym widnieją następujące kwoty: PTU 23%: 8,98; netto: 39,02; PTU 8%: 72,14; netto: 901,71; łączna kwota PTU: 81,12; brutto: 1021,85.

Raport dobowy różni się od sumy pojedynczych paragonów, we wszystkich poszczególnych pozycjach, zgadza się jedynie wartość brutto. Identyczna sytuacja powtarza się również w następnych dniach. To znaczy na raporcie dobowym zgadza się tylko kwota brutto z sumą pojedynczych paragonów wystawianych w danym dniu klientom, natomiast w wartościach netto i kwotach podatku VAT występują różnice.

Wezwany serwisant stwierdził, że kasa działa poprawnie i spełnia wszelkie wymogi formalne oraz, że Wnioskodawca powinien przyjąć jako prawidłowe kwoty widniejące na raporcie dobowym. Wnioskodawca wskazuje, że sprzedaż zaewidencjonowana w kasie fiskalnej jednocześnie ewidencjonowana jest w programie S, a z tego programu automatycznie przenoszona jest do programu finansowo-księgowego. Dotyczy to oczywiście pojedynczych dokumentów wydawanych klientom, czy to faktur, czy to paragonów, a nie sumy sprzedaży z danego dnia. Na podstawie danych przeniesionych do programu finansowo-księgowego sporządza się deklarację VAT-7. Ponieważ nie ma zgodności w sumie wartości pojedynczych paragonów z kwotami wykazanymi na raporcie dobowym, automatycznie nie zgadza się miesięczne podsumowanie sprzedaży z kasy fiskalnej (jest to suma raportów dobowych) z miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w programie finansowo-księgowym firmy, a co za tym idzie sprzedaż wykazana w deklaracji VAT-7 nie jest zgodna ze sprzedażą wykazaną w kasie fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Jak w zaistniałej sytuacji prawidłowo, według obowiązujących przepisów, jednostka pytająca powinna ewidencjonować sprzedaż w rejestrze VAT?
 2. Czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, różnica między miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaży VAT sprzedażą na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpłatą lub niedopłatą podatku VAT?
 3. Czy w świetle obowiązujących przepisów należy wyliczać i rozliczać różnice pomiędzy pojedynczymi dokumentami, a miesięcznym podsumowaniem sprzedaży na przykład w zeszycie korekt dołączonym do kasy fiskalnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowa jest sprzedaż wynikająca z sumy pojedynczych dokumentów, czy to faktur, czy to paragonów wydawanych klientom, a nie kwoty widniejące na raporcie dobowym, a co za tym idzie raporcie miesięcznym. W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, raport fiskalny dobowy powinien zawierać dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż kasa fiskalna, wbrew twierdzeniom serwisu, działa nieprawidłowo i to podmiot prowadzący serwis ww. kasy fiskalnej powinien doprowadzić do sytuacji, by raport dobowy był sumą pojedynczych paragonów wydawanych klientom, bądź podpiętych do wystawionych faktur, nie tylko w wartości brutto, ale także w poszczególnych stawkach w wartościach netto i w podatku VAT. Jednostka twierdzi także, że skoro nieprawidłowość działania kasy została niezwłocznie zgłoszona podmiotowi zajmującemu się serwisem ww. kasy, do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, wszelkie ewentualne konsekwencje karno-skarbowe wynikłe w związku z tą sprawą powinien ponieść podmiot odpowiedzialny za serwis ww. kasy fiskalnej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż różnice między miesięcznym podsumowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowaną w rejestrze sprzedaży VAT sprzedażą na podstawie pojedynczych dokumentów nie powodują nadpłaty lub niedopłaty w podatku VAT, gdyż są wynikiem działania kasy fiskalnej, a sam podatek rozliczany prawidłowo. W związku z faktem, że podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży VAT są dokumenty z kasy fiskalnej, bezcelowe wydaje się również jednostce ustalanie różnic pomiędzy pojedynczymi paragonami, a sumą widniejącą na raporcie dobowym, a co za tym idzie i raporcie miesięcznym oraz ujmowanie ww. różnic w jakiejkolwiek ewidencji. W ocenie jednostki byłoby to bardzo pracochłonne i nie wpływałoby na prawidłowość rozliczania sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 22 powołanej ustawy, przez pojęcie sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z dyspozycji art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do treści art. 109 ust. 3 powołanej ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Przytoczona regulacja wskazuje zatem, na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową be...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »