Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.11.2016

Kasy fiskalne: Istotny jest charakter świadczonych usług a nie przyjęta nazwa

Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie przewozu pasażerów. Wnioskodawca zamierza nawiązać współpracę ze spółką, która to prowadzi działalność w zakresie generowania dla przewoźników zapytania w formie zamówień na usługi przewozu, składanych przez osoby fizyczne za pośrednictwem aplikacji na urządzenia przenośne. Czy Wnioskodawca, wykonując ww. usługi jest upoważniony do zastosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 20 lipca 2016 r, (skutecznie doręczone w dniu 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług przewozu pasażerów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług przewozu pasażerów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie przewozu pasażerów. Wnioskodawca zamierza nawiązać współpracę ze spółką R. BV (dalej jako: „Kontrahent”), która to prowadzi działalność w zakresie generowania dla przewoźników zapytania w formie zamówień na usługi przewozu (dalej jako: „Przewoźnicy”), składanych przez osoby fizyczne za pośrednictwem aplikacji na urządzenia przenośne.

Sama usługa przewozu będzie realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych korzystających z aplikacji - pasażerów. Wnioskodawca zaznacza, że nie planuje świadczenia usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, ani wykonywania przewozów regularnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm., zwana dalej: „Ustawą o transporcie drogowym”).

Zapłata pasażerów za wykonaną usługę odbywała się będzie za pośrednictwem Kontrahenta, który to posiadał będzie prawo do pobierania środków z rachunku bankowego pasażera i przekazywania go na rzecz Wnioskodawcy. Płatność będzie następowała w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Natomiast posiadane przez Wnioskodawcę dane dotyczące przejazdu oraz rozliczeń pozwalają na jednoznaczne przypisanie określonej części otrzymanej płatności z konkretną usługą wykonaną przez Wnioskodawcę na rzecz pasażera.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca w następujący sposób odpowiedział na pytania tut. Organu

Czy usługi w zakresie przewozu pasażerów będą świadczyli zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy czy też usługi te będą świadczone przez podwykonawców?

Zgodnie z założeniami, usługi w zakresie przewozu pasażerów będą świadczyli pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę. Niemniej, Spółka nie wyklucza możliwości zawierania w przyszłości umów z podwykonawcami na świadczenie przedmiotowych usług.

W jaki sposób, na jakiej podstawie, ustalana jest odpłatność za świadczoną usługę przewozu?

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi ustalane jest w sposób automatyczny, z wykorzystaniem oprogramowania udostępnionego przez Kontrahenta, zaś kwota wynagrodzenia co do zasady będzie ustalona na podstawie długości przebytej trasy, czasu przejazdu oraz opłaty początkowej.
Zasadniczo, kwota wynagrodzenia będzie kalkulowana w oparciu o stałą stawkę - niezależnie od terminu oraz godziny realizowanego przejazdu. Jednakże, w przypadku wzmożonego zapotrzebowania na kursy cennik może zostać zmieniony - o czym pasażerowie będą powiadamiani przed skorzystaniem z usługi.

Czy pasażer będzie poinformowany o wysokości odpłatności za świadczoną na jego rzecz usługę za pośrednictwem aplikacji na urządzenia przenośne, a jeżeli tak, to czy będzie to miało miejsce w momencie złożenia zamówienia czy też po zakończeniu usługi?

Pasażer może zostać poinformowany za pośrednictwem aplikacji na urządzenie przenośne o szacunkowej wysokości odpłatności za usługę w momencie złożenia zamówienia, natomiast o finalnej wysokość płatności będzie informowany tą samą drogą po zakończeniu przejazdu.

Czy klienci - pasażerowie - sami określać będą miejsce początkowe usługi, czy też miejsce to określać będzie Wnioskodawca?

Pasażerowie będą samodzielnie określać miejsce początkowe usługi.

Czy przebieg trasy, z miejsca początkowego rozpoczęcia usługi do miejsca docelowego określa Wnioskodawca czy tez pasażer?

Przebieg trasy, z miejsca początkowego rozpoczęcia usługi do miejsca docelowego określa pasażer. W przypadku gdy pasażer nie określi przebiegu trasy, jej przebieg kierowca ustali samodzielnie.

Czy pasażerowie po złożeniu zamówienia za pośrednictwem aplikacji, w trakcie usługi przewozu będą mieli możliwość określenia innego miejsca docelowego usługi niż wskazane w złożonym zamówieniu, i jak w tym przypadku pasażer będzie informowany o wysokości odpłatności za usługę?
Pasażerowie po złożeniu zamówienia za pośrednictwem aplikacji, w trakcie usługi przewozu będą mieli możliwość określenia innego miejsca docelowego usługi niż wskazane w złożonym zamówieniu. W takiej sytuacji informacja o finalnej wysokości płatności także będzie przekazywana pasażerowi za pośrednictwem aplikacji na urządzenie przenośne po zakończeniu przejazdu.

Jakimi danymi dotyczącymi przejazdu i rozliczeń pozwalającymi na jednoznaczne przypisanie określonej płatności do konkretnej usługi dysponuje Wnioskodawca?

Aplikacja na urządzenie przenośne, dostarczona od firmy zewnętrznej, umożliwia określenie czasu, miejsca świadczenia, przebytej trasy, numeru identyfikacyjnego, całkowitego kosztu przejazdu, danych pasażera kierowcy oraz pojazdu. Płatność otrzymywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz nawiązująca do niej treść faktury, wystawionej przez Kontrahenta, będą łącznie pozwalały na identyfikację konkretnej usługi na podstawie danych numeru identyfikacyjnego danego kursu.

Czy pasażer jest zobowiązany do dokonania w całości płatności za usługę przewozu przed wykonaniem usługi czy po wykonaniu tej usługi?

Pasażer jest zobowiązany do dokonania całości płatności za usługę po wykonaniu tej usługi przewozu.

Wnioskodawca ma wątpliwości co do obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, wykonując usługi opisane w stanie faktycznym, jest upoważniony do zastosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w związku ze świadczeniem usług opisanych w stanie faktycznym będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: „Rozporządzenie w sprawie zwolnień").

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT „podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jest to ogólna norma, która określa, iż co do zasady każda sprzedaż na rzecz konsumenta powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej.

W myśl art. 111 ust. 3a Ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obłożeni są określonymi prawem obowiązkami, w tym obowiązkiem dokonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawania wydrukowanego dokument nabywcy.

Jednocześnie w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 Ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Minister Finansów skorzystał z tej możliwości wydając dnia 4 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących („Rozporządzenie w sprawie zwolnień”).

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasach rejestrujących czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. W pkt 38 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień wskazano, że ewidencji na kasie rejestrującej nie podlega „świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Odnosząc powyższe przepisy do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, pierwsza z przesłanek będzie spełniona, Wnioskodawca będzie otrzymywał zapłatę za usługi na rachunek bankowy. Nie jest tutaj istotne, że płatności te, realizowane będą za pośrednictwem Kontrahenta i będą miały zbiorczy charakter.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 marca 2011 r. o sygnaturze IBPP4/443-227/11/JP, w której to przedstawiona została sytuacja wnioskodawcy, który dokonywał sprzedaży wysyłkowej poprzez internetowy serwis aukcyjny, a część wynagrodzenia była mu przekazywana, nie bezpośrednio przez nabywców, a przez internetowy serwis aukcyjny w formie zbiorczych przelewów.

Podobnie w przypadku interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 stycznia marca 2014 r. o sygnaturze IBPP3/443-1264/13/KG, potwierdzona została możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji korzystania przez klienta z pośrednika przy zapłacie za usługę.

Druga przesłanka - udokumentowanie jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata za usługę, również zostanie spełniona. Aplikacja na urządzenia przenośne, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę daje możliwość jednoznacznego przypisania części otrzymanego wynagrodzenia z konkretną usługą wykonaną na rzecz pasażera. Prawidłowość stosowanego schematu zwolnienia z obowiązku stosowania ewidencji na kasie rejestrującej potwierdza w takiej sytuacji również praktyka organów podatkowych, (np. interpretacja indywidualna wydana przez Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2015 r. o sygnaturze IPTPP4/4512-44/15-4/MK).

Podsumowując tę kwestię, należy podkreślić, że w przedstawionym stanie przyszłym spełnione zostaną warunki konieczne do zwolnienia usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, wskazane w pkt 38 załącznika do Rozporządzania w sprawie zwolnień.

Niemniej, trzeba zauważyć, że zgodnie z § 4 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia w sprawie zwolnień, wskazanych w załączniku do rozporządzenia zwolnień nie stosuje się do świadczenia usług:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymieniowych w poz. 15 i 16
...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »