Karta podatkowa: Można być również udziałowcem i członkiem zarządu spółki kapitałowej

Z uzasadnienia: ...w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, objęcie przez Wnioskodawczynię udziałów w spółce z o.o. oraz podjęcie przez nią aktywności zawodowej w formie członka zarządu lub rady nadzorczej nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Planuje powołanie dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności tej spółki będzie:

- wykonywanie zabiegów w zakresie: kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej, podologii, medycyny estetycznej,

- wykonywanie projektów wnętrz,

- wynajem lokalu/lokali użytkowych (w przypadku zakupu przez spółkę takich lokali),

- handel artykułami wyposażenia wnętrz (meble, inne),

- zatrudnianie lekarzy (po przekształceniu w podmiot leczniczy).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego, zawarto również w zadanym pytaniu, z którego wynika, że Wnioskodawczyni rozważa również podjęcie aktywności zawodowej, jako członek zarządu lub rady nadzorczej w tej spółce.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy podejmując aktywność zawodową jako członek zarządu lub rady nadzorczej, a także obejmując udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zachowa prawo rozliczenia swoich dochodów (przychodów) osiąganych z działalności lekarskiej (gospodarczej) w formie zryczałtowanej - karty podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeżeli nie prowadzą poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z definicji pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy wynika, że jest to pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Stosownie do treści art. 5a pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 z późn. zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

- wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

- polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin i złóż,

- polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Istotnym rozwinięciem tego przepisu jest art. 5b ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust.1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Oznacza to, że występuje jako odrębny od wspólników podmiot, mogący nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka ta ma zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, zdolność układową i upadłościową.

W imieniu spółki działa jej zarząd. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast podstawową kategorią dochodów dla udziałowców spółki jest wypłata pieniężna w postaci dywidendy, która zaliczana jest do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczanych do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Innym wynagrodzeniem dla udziałowców spółki może być:

1. przychód otrzymany przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych - art. 13 ust. 7 ww. ustawy,

2. przychód uzyskany na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - art. 13 ust. 9 ww. ustawy,

3. przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - art. 13 ust. 8 ww. ustawy.

Powyższe przychody, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście i jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

4. przychody z tytułu umowy o pracę, czy powtarzających się świadczeń niepieniężnych – stanowiące źródło przychodów wymienione są odpowiednio: art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, podmiotem prowadzącym działalność ospodarczą będzie spółka z o.o. Natomiast przychody, które Wnioskodawczyni otrzyma z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub z objęcia udziałów w spółce, czy inne nie będą zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawczyni, przychody, które uzyska będą pochodzić z działalności gospodarczej, ale prowadzonej przez spółkę z o.o. w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »