Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2013

Kara umowna w kosztach działalności

Z uzasadnienia: Gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, mające oczywisty związek z przychodami, w związku z negatywną zmianą okoliczności mogą wywoływać lub wywołują konieczność podejmowania przez podatnika działań zmierzających już nie do osiągnięcia przychodów, ale do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów. Zatem, zapłacona przez podatnika na podstawie zawartego z kontrahentem porozumienia kara umowna, mająca charakter odstępnego, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zerwanie umowy i zapłacenie kary umownej było bowiem korzystne zarówno dla podatnika (osiągnął dochód większy niż możliwy do osiągnięcia w razie kontynuowania umowy), jak i dla Skarbu Państwa (od wyższego dochodu podatnik zapłaci wyższy podatek).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Sędzia WSA Dominik Mączyński Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację;
II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu [...] lipca 2012 r. "[...]" Sp. z o.o. w [...] złożyła wniosek, uzupełniony pismami z [...] i [...] września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W opisie stanu faktycznego Spółka podała, że jest podmiotem działającym w branży technologicznej, zajmującym się automatyzacją procesu produkcyjnego.

Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest dostawa innowacyjnych rozwiązań z dziedziny automatyzacji dla zakładów produkcyjnych i montażowych. Do zakresu działalności Spółki można zaliczyć m. in. dostawę linii montażowych, systemów przenośników czy elektrycznych napędów liniowych.

W lutym 2010 r. Spółka zawarła z kontrahentem "Umowę o sprzedaż, dostawę, instalację oraz uruchomienie sprzętu" (dalej: "umowa"). Przedmiotem umowy było zrealizowanie przez wnioskodawcę w sposób kompleksowy projektu budowy linii produkcyjnej o wysokim stopniu skomplikowania technologicznego. Wnioskodawca był odpowiedzialny za całościową realizację projektu, co oznaczało, że zobowiązany był do dostarczenia materiałów wykorzystanych przy wykonaniu linii produkcyjnej, budowę jej poszczególnych elementów i ich montaż w miejscu wskazanym przez kontrahenta. Z uwagi na problemy technologiczne związane z realizacją projektu, spowodowane wysokim stopniem jego skomplikowania i innowacyjności, po stronie Spółki zaczęły powstawać problemy związane z jego kompleksowym wykonaniem.

Ponadto nakłady ponoszone przez wnioskodawcę w związku z długotrwałym i skomplikowanym procesem budowy linii produkcyjnej były dla niego istotną pozycją kosztową, mającą wpływ na jego płynność finansową. Mając na uwadze powyższe Spółka zdecydowała się z przyczyn technicznych odstąpić od realizacji umowy.

W kwietniu 2012 r. Spółka zawarła z kontrahentem porozumienie w sprawie rozwiązania umowy. Na mocy porozumienia, obok zwrotu wpłaconych przez kontrahenta zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia, wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej mającej charakter odstępnego z tytułu rozwiązania umowy w związku z brakiem technicznej możliwości kompleksowej realizacji projektu przez Spółkę. Należna kara umowna jest mniejsza niż kara umowna wynikająca pierwotnie z umowy.

Dodatkowo, w piśmie z dnia [...] września 2012 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wskazano, że:

a) zgodnie z punktem 3.1.b) ugody, wydatek został poniesiony przez Spółkę tytułem kary umownej i odszkodowania. Spółka zwróciła uwagę, że takie określenie występuje również w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz., 397 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.p."). W przepisie tym również mowa jest o karach umownych i odszkodowaniach. O charakterze wydatku Spółki przesądza jego cel, jakim jest zapobieżenie ponoszenia przez Spółkę dalszych kosztów oraz strat, które Spółka musiałaby ponieść, gdyby owego wydatku nie poniosła. Rzeczywistym charakterem i celem tego wydatku było polubowne zakończenie współpracy przy wspólnym projekcie, zawarcie ugody i uniknięcie niepewności co do potencjalnych roszczeń kontrahenta. Tym samym, wydatek ponoszony przez Spółkę nie jest żadnym z wydatków (kar i odszkodowań) wymienionych we wspomnianym art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. Zdaniem Spółki, od tego czy wydatek ten zostanie nazwany w ten albo inny sposób ważniejsze, z punktu widzenia kwalifikacji podatkowej tego wydatku, jest to, że został on poniesiony w celu zapobieżenia ponoszenia przez Spółkę dalszych kosztów oraz strat. Wydatek poniesiony przez Spółkę nie wynika przy tym z wad wykonanych robót (dostarczonych towarów), ani zwłoki w usunięciu tych wad, co wyklucza jego zakwalifikowanie do kategorii wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na mocy wspominanego art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.

b) w ocenie Spółki, nie jest możliwe wprost przyporządkowania określonej instytucji Kodeksu cywilnego do poniesionego wydatku. W opinii Spółki, analizowany wydatek wynika z zasady swobody stron w określaniu treści łączącego ich stosunku prawnego (art. 3531 Kodeksu cywilnego) oraz ustawowej dopuszczalności zawarcia ugody (art. 917 Kodeksu cywilnego). Wydatek poniesiony przez Spółkę stanowił przedmiot odrębnej czynności prawnej zawartej pomiędzy stronami - ugody, której celem było polubowne zakończenie współpracy i zwolnienie Spółki z obowiązku dalszego wykonywania pierwotnej umowy pomiędzy stronami.

c) w opinii Spółki nie jest zasadne utożsamianie wprost kary umownej wynikającej z pierwotnej umowy z obecnym wydatkiem. Co do zasady, jest ona bowiem ustępstwem w zakresie istniejącego pomiędzy stronami stosunku prawnego i w sposób kompleksowy reguluje ona wzajemne roszczenia stron związane z zakończonym projektem, mając tym samym szerszy zakres regulacji niż pierwotna kara umowna. Poniesiony przez Spółkę wydatek został zapłacony w celu zakończenia współpracy i zwolnienia Spółki z obowiązku dalszego wykonywania umowy. Spółka pragnie przy tym podkreślić, że istotne jest w przedmiotowej sprawie to, że zapłata tego wydatku (określonego w ugodzie jako kara umowna i odszkodowanie):

- zabezpiecza Spółkę przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami kontrahenta,

- zapobiega ponoszeniu przez Spółkę dalszych kosztów oraz strat,

- zaspokaja wszelkie roszczenia kontrahenta w stosunku do Spółki (a zatem wynikające również z kary określonej umową pierwotną),

- zwalnia Spółkę z obowiązku dalszego wykonywania pierwotnej umowy, w tym ewentualnej zapłaty kar umownych i odszkodowania w wysokości przewyższającej poniesiony przez Spółkę wydatek.

d) decyzja o realizacji projektu została poprzedzona około 10-miesięcznym okresem analizy. W tym czasie Spółka przeanalizowała szereg rozwiązań dostępnych na rynku przydatnych dla jej projektu i możliwych do zastosowania. Ponadto odbyło się kilkanaście spotkań z klientem w celu prezentacji prawdopodobnych rozwiązań. Dodatkowo pracownicy Spółki odbyli wiele narad wewnętrznych, a także kontaktów nieformalnych w ramach grupy X w zakresie poprawności działania projektu i jego powodzenia. Spółka wykonała także kilka drobnych układów testowych potwierdzających możliwość zakończenia projektu z sukcesem. Do pracy w zakresie projektu oddelegowani byli pracownicy Spółki dysponujący dużym doświadczeniem oraz analizujący szczegółowo każdy detal projektu. Opisany projekt jak i inne, realizowane przez Spółkę, są projektami innowacyjnymi (prototypami o różnym stopniu złożoności). Decyzja o rozpoczęciu takiej inwestycji jest zawsze trudna i ryzykowna i podejmuje ją wspólnie grupa ludzi, co wynika z charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności. W przypadku analizowanego projektu wieloletnia wiedza i doświadczenie Spółki utwierdzało ją w przekonaniu, że stworzy innowacyjny projekt, co skutkować będzie otwarciem dla Spółki nowych perspektyw na rynku i pozwoli wyprzedzić konkurencję w "wyścigu" technologii. Dodatkowo Spółka posiadała informację od klienta, że identyczne systemy będą z dużym prawdopodobieństwem budowane w innych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »