Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.01.2014

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu 4 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka E, spółka C, spółka D i A S.A. (dalej „A”) zawarły w dniu 23 stycznia 2008 r. umowę konsorcjum (dalej „Konsorcjum”), celem wzięcia udziału w przetargu zorganizowanym przez Spółkę z o.o. (dalej „Spółka B”), będącą własnością Miasta na roboty budowlane: ,,Modernizacja systemu …”, realizowane w ramach Projektu: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków …” Fundusz Spójności Projekt (…). Konsorcjum wygrało przetarg na te roboty budowlane zorganizowany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową Konsorcjum (dalej „umowa”) jej liderem została ustanowiona spółka E, która posiada pełnomocnictwa do reprezentowania stron umowy Konsorcjum. Umowa stanowi również, że w imieniu stron umowy Konsorcjum spółka E jest w szczególności upoważniona do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu każdej spółki z osobna i wszystkich razem stron umowy Konsorcjum. Według umowy, sprawy Konsorcjum prowadzi spółka E, która jest uprawniona do podejmowania czynności prawnych wobec zamawiającego, tj. Spółki B. Umowa stanowi także, że strony umowy Konsorcjum odpowiadają względem Spółki B solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wykonania (a także niewykonania i nienależytego wykonania) umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym wyżej mowa oraz wniesienia lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 17 czerwca 2008 r. Spółka B podpisała umowę na roboty budowlane z Konsorcjum (dalej „kontrakt”). Cały kontrakt opiewał na kwotę netto 4.112.290,00 EUR (brutto 5.016.993,80 EUR).

Zawarty kontrakt ze Spółką B przewidywał, że Spółce B przysługują kary umowne sformułowane następująco, a m.in.:

 • za zwłokę w przypadku uchybienia terminowi uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem Świadectw Przejęcia dla danego kontraktu (tj. dokumentów zaświadczających, że wszystkie roboty budowlane zostały zakończone w terminie),
 • za zwłokę w uzyskaniu przez Konsorcjum Świadectwa Przejęcia dla danego odcinka prac.

Kontrakt stanowił również, że w przypadku:

 • gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody Spółki B ma ona prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego,
 • sporów, będą one ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

„A” wykonał w ramach zawartego kontraktu prace z zakresu wykonania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz prace elektryczne. „A” otrzymał także całe wynagrodzenie za swoje prace, które zaliczył do przychodu podatkowego w latach 2008-2009. W ramach natomiast udzielonej gwarancji na zrealizowane roboty w ramach kontraktu, „A” realizował zobowiązania gwarancyjne wobec Spółki B w okresie gwarancji. Resztę prac budowlanych wykonywały na rzecz Spółki B: spółka E, spółka C i spółka D. Spółki te jednak swojej części prac w ramach kontraktu nie wykonały w terminach oznaczonych w kontrakcie. Spółka B wystąpiła w dniu 21 maja 2012 r. do Sądu Arbitrażowego z powództwem wobec Konsorcjum o stwierdzenie naruszenia przez Konsorcjum kontraktu poprzez niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej w sporach w przedmiocie zapłaty na rzecz Spółki B kwoty 329.229,49 EUR (w tym kwoty 123.150,52 EUR z tytułu kary za zwłokę w uzyskaniu Świadectwa Przejęcia odcinka pierwszego prac, oraz kwoty 206.078,97 EUR z tytułu kar za zwłokę w uzyskaniu w uzyskaniu wszystkich Świadectw Przejęcia wymaganych kontraktem) oraz o stwierdzenie obowiązku kontraktowego i w konsekwencji zasądzenie od Konsorcjum w/w kwot wraz z odsetkami od dnia 27.07.2010 r. Według Spółki B wszelkie działania podejmowane przez spółkę E (Lidera Konsorcjum), związane z ww. robotami budowlanymi odnoszą bezpośrednie skutki dla Partnerów Konsorcjum, w tym dla spółki „A”. Następnie pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r., skierowanym do Sądu Arbitrażowego, Spółka B rozszerzyła swoje powództwo wobec Konsorcjum o dodatkową kwotę 158.234,43 EUR, przedstawiając nowe wyliczenie kar umownych Jej należnych.

Ponadto z posiadanych informacji przez „A” wynika, że w związku z realizacją kontraktu Spółka B nie wystąpiła wobec Konsorcjum o odszkodowania w trybie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu szkody, mimo że takie uprawnienie jej przysługiwało zgodnie z kontraktem Należy uznać, iż roszczenie o odszkodowanie związane z nieterminową realizacją Kontraktu (zwłoką w uzyskaniu Świadectw Przejęcia) mogło zostać złożone przez Spółkę B do dnia 31 grudnia 2012 r.

Spółka D w międzyczasie została przejęta przez spółkę E, która jest obecnie w upadłości i trwa likwidacja majątku tego podmiotu. Natomiast spółka C jest w upadłości układowej, zatem może nadal prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem zasad zawartego układu z wierzycielami.
„A” natomiast nie znajduje się w upadłości, stąd jeżeli Sąd Arbitrażowy uzna odpowiedzialność solidarną „A” (jako członka Konsorcjum) na bazie umowy Konsorcjum i kontraktu, to „A” będzie zobowiązany do zapłaty ww. kar umownych na rzecz Spółki B z tytułu nieterminowego wykonania prac zrealizowanych przez Konsorcjum.

Warto podkreślić w tym miejscu, że „A” nie miał wpływu na powstałe opóźnienia prac spowodowane przez inne spółki Konsorcjum, gdyż własne prace z zakresu z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz prace elektryczne realizował zgodnie z przekazywanym frontem robót.

Pomimo tego, że „A” współpracował ze Spółką B w ramach zawartego kontraktu od 2008 r. do chwili obecnej, realizując chociażby zobowiązania gwarancyjne, oraz pomimo tego, że współpraca w tym zakresie przebiegała wzorowo, a Spółka B cały czas znajduje się w sferze zainteresowań „A”, jako ewentualny odbiorca Jej wyrobów i usług, to jednak „A” nie zgodził się z argumentacją Spółki B i wniósł m.in. pismem z dnia 31 sierpnia 2012 r. odpowiedź na pozew do Sądu Arbitrażowego, który będzie rozstrzygał tą sprawę pod koniec b.r. Do dnia dzisiejszego spółka „A” kieruje do Sądu Arbitrażowego pisma, w odpowiedzi na pisma strony powodowej, podtrzymujące stanowisko o braku właściwości sądu arbitrażowego do rozstrzygania sprawy, niewyczerpaniu procedury umożliwiającej oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, brak skuteczności decyzji Komisji Rozjemczej w sporach wobec „A”, kwestionuje także wysokość kar umownych, okres za jaki te zostały naliczone z uwagi na odpowiedzialność Spółki B w zakresie przyczynienia się do opóźnienia, zarzut przedawnienia roszczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem Świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić dla „A” koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Natomiast według art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług”.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów na tej podstawie nie będą mogły zostać zaliczone tylko i wyłącznie kary umowne i odszkodowania z tytułu:

 1. wad dostarczonych towarów, wykonanych robót usług,
 2. zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
 3. zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Wszystkie wykazane powyżej kary umowne i odszkodowania wiążą się z należytym wykonywaniem zobowiązań. Ustawodawca wyłącza je spod kosztów uzyskania przychodów, nie chcąc „premiować” przypadków nienależytego wykonania zobowiązania.

Natomiast, kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania kontraktu nie została wymieniona jako jedna z kategorii kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotą bowiem powyższego przepisu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych związanych generalnie z wadami towarów lub usług, a nie z opóźnieniem w ich dostarczeniu czy wykonaniu.

Podsumowując, kary umowne lub odszkodowania wypłacane z tytułów innych niż ściśle wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli tylko mają związek z przychodem lub mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu, często zminimalizowanie strat, będą zawsze stanowić koszt uzyskania przychodów (np wyrok WSA z 21.07.2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2735/10, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2009 r. znak ILPB3/423-661/08-4/DS).

Skora zatem taka kara umowna nie została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zasadniczym kryterium uznania przedmiotowej kary umownej za koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ustalenie, c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »