Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.08.2013

Kara umowna a koszty uzyskania przychodów

Teza: Kary umowne będące następstwem wykonania umów (co miało miejsce w niniejszej sprawie) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze względu na brak cech działania celowego, wymaganego przez przepis. Cechą bowiem kary umownej jest jej następczy charakter (kara umowna jest skutkiem pewnego działania, jakim było zaniechanie, a nie przesłanką ewentualnego uzyskania przychodu).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi "C." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w S. decyzją z 20 grudnia 2012 r. o nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 18 maja 2012 r., znak: [...] określającą NZOZ "C." Spółce z o.o. z siedziba w G. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2010 w kwocie [..] zł.

W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia organ wskazał na stan faktyczny sprawy podając, że NZOZ "C." Spółka z o.o. jest podmiotem, którego głównym przedmiotem działalności, w 2010 roku, było świadczenie usług medycznych w zakresie opieki zdrowotnej. W dniach 9-24 lutego 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. przeprowadził kontrolę podatkową w tej Spółce w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych
za 2010 r.

Następnie, organ podatkowy pierwszej instancji wszczął wobec NZOZ "C." postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

W trakcie tego postępowania organ pierwszej instancji stwierdził, że Spółka zawyżyła
w badanym okresie koszty uzyskania przychodów o kwotę:
- [...] zł z tytułu błędnie naliczonych odpisów amortyzacyjnych, czym naruszony został przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- [...] zł poniesioną na zapłatę kary umownej na rzecz Z. O. W. N. F. Z., nałożonej po przeprowadzeniu przez ten organ w dniach 21-29 września 2009 r. kontroli doraźnej w Spółce, czym naruszony został przepis art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, decyzją z dnia 18 maja 2012 r. - znak: [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. określił NZOZ "C." zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. w kwocie [...] zł.

Spółka nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem i złożyła odwołanie, w którym podniesiono następujące zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego:
- art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez błędne przyjęcie, że kara umowna nałożona na Spółkę tytułem naruszenia § 6 ust. 1 i 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz tytułem naruszenia § 12 zarządzenia nr [...] Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w łącznej kwocie [...] zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodów,
- art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez przyjęcie, że nie ma on zastosowania w sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w S. po rozpoznaniu na nowo zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz zarzutów strony, wskazaną na wstępnie decyzją, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W ocenie organu odwoławczego, zebrany w sprawie materiał dowodowy w żaden sposób nie dał podstaw do uznania, że poniesiona przez Spółkę kara umowna w kwocie [...] zł - na rzecz Z. O. W. F. Z. może być zarachowana do kosztów uzyskania przychodów roku 2010, dlatego też w sprawie nie mógł znaleźć zastosowania przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem Spółka "C." złożyła skargę do tutejszego Sądu, w której zarzucono decyzji organu odwoławczego naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez:
a) naruszenie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez błędne przyjęcie, że kara umowna nałożona na skarżącą tytułem naruszenia § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz tytułem naruszenia § 12 zarządzenia nr [...] Prezesa N. F. Z. w łącznej kwocie [..] zł, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.
b) naruszenie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez przyjęcie, że nie ma on zastosowania w sprawie.

Podnosząc powyższe zarzuty Spółka wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w S. oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu skarbowego w G. z dnia 18 maja 2012 r. i umorzenie postępowania w sprawie, a w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku, o przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w S. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona.

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Dz. U. Nr 153, poz. 1269).

W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny, konieczne ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »