Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.07.2014

Jednostki uczestnictwa w spadku. Sprzedaż a podatek

Z uzasadnienia: Z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie wynika bezwzględny zakaz rozpoznania kosztów przez inny podmiot aniżeli ten, który je poniósł. W sytuacji, gdy prawo do rozpoznania kosztów nabycia jednostek uczestnictwa uzależnione jest do ich zbycia, a uprawniony z niego nie skorzystał, brak jest podstaw prawnych do odmowy skorzystania z tego uprawnienia przez jego spadkobiercę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Jarosław Szaro Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska WSA Tomasz Smoleń /spr./ Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi K. K. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) określa, że interpretacja wymieniona w pkt. 1) nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej K.K. kwotę 457 (słownie czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

K. K. (dalej: Skarżąca) zwróciła się do Ministra Finansów z pytaniem czy na podstawie art. 72 § 1 pkt 2, art. 73 pkt 2, art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej w skrócie: Ordynacja podatkowa, wystąpiła nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z tym, że podstawę opodatkowania powinna stanowić wypłacana spadkobiercy kwota odkupienia jednostek uczestnictwa pomniejszona o kwotę wydatkowaną przez spadkodawcę na ich zakup (koszt uzyskania przychodu)?

We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego nabyła spadek po babce. W skład spadku wchodziły m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Po stwierdzeniu nabycia spadku złożyła polecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny odkupił jednostki uczestnictwa. Cena odkupywanych jednostek różniła się od ceny, za którą zostały nabyte przez spadkodawcę. Fundusz jako płatnik pobrał 19% zryczałtowanego podatku od uzyskanego dochodu, jako podstawę opodatkowania przyjmując cenę odkupienia jednostek bez uwzględnienia kosztów ich nabycia poniesionych przez spadkodawcę.

W ocenie Skarżącej koszty poniesione przez jej babkę na nabycie jednostek uczestnictwa powinny pomniejszyć jej dochód uzyskany z tytułu ich odkupienia przez fundusz inwestycyjny.

Jak podała nabycie jednostek uczestnictwa nie stanowi kosztów uzyskania przychodów - tworzy jedynie uprawnienie do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia. W ocenie Skarżącej, z uprawnienia tego mogą skorzystać również spadkobiercy nabywcy, którzy w drodze sukcesji generalnej praw i obowiązków nabywają prawo do potrącenia wydatku poniesionego przez spadkodawcę. Prawo to nie jest ograniczone czasowo i nie wiąże się z koniecznością spełnienia innych warunków, a jedynie konkretyzuje się wraz ze sprzedażą jednostek uczestnictwa.

Na poparcie swojego stanowiska Skarżąca powołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 2824/11 oraz sygn. akt II FSK 941/12.

Minister Finansów uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Naprzeciw argumentacji Skarżącej wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) - dalej w skrócie: u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, poza niemającymi znaczenia w niniejszej sprawie, dochodami wymienionymi w art. 21, 52, 52a i 52c u.p.d.o.f. oraz dochodami, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednym ze źródeł przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f., uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Fundusze kapitałowe to w myśl art. 5a pkt 14 u.p.d.o.f., fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Analiza tych przepisów skłoniła organ do wniosku, że wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszają przychód do opodatkowania w momencie odkupienia jednostek tylko wówczas, gdy wydatki te zostały poniesione przez właściciela jednostek funduszu inwestycyjnego realizującego operację wykupu. Skoro Skarżąca otrzymała jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w drodze spadku, tym samym nie poniosła wydatków na nabycie tychże jednostek -wydatki te poniósł spadkodawca w momencie ich pierwotnego nabycia. Nie doszło do uszczuplenia majątku Skarżącej, w związku z czym cała kwota wypłacona z tytułu odkupienia jednostek przez fundusz stanowi jej dochód. Nie zgodził się również z twierdzeniem Skarżącej, że w sprawie znajdzie zastosowania zasada sukcesji podatkowej. Podniósł bowiem, że w drodze sukcesji podatkowej, opartej na art. 97 Ordynacji podatkowej, na spadkobierców przechodzą tylko te obowiązki spadkodawcy, które miał on jako podatnik i tylko te, które są związane z realizacją obowiązków, wynikających z ustaw regulujących kwestie podatków. Nie można natomiast mówić o sukcesji prawa, którego spadkodawca nie nabył. Wejście spadkobiercy na podstawie art. 97 Ordynacji podatkowej w prawa i obowiązki podatnika (spadkodawcy) - nie uzasadnia utożsamiania go z podatnikiem. Tymczasem prawo do rozliczenia kosztów z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. ma charakter warunkowy, zależny od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Skoro nie powstało w chwili nabycia jednostek uczestnictwa, nie zostało zainicjowane przez spadkodawcę, ani nie istniało w chwili otwarcia spadku, to należy przyjąć, że miało wyłącznie charakter następczy, samoistny niepowiązany z realizacją określonego prawa majątkowego i nie może podlegać sukcesji na zasadach wskazanych w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.

Podkreślił także, że majątkowy charakter praw i obowiązków podatnika - zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej - musi wynikać z przepisów prawa podatkowego, a prawa te mają istnieć przed śmiercią spadkodawcy, muszą mieć swój ekonomiczny i wymierny co do ich wartości kształt. Sukcesją nie mogą być objęte prawa przyszłe i niepewne, nieistniejące w chwili otwarcia spadku, do takich z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »