Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.01.2016

Jakie zmiany w prawie pracy?

Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.

Szanowna Pani Minister,
W listopadzie br. został zaprezentowany skład nowego rządu. Powstały m.in. nowe ministerstwa, a rząd zadeklarował szybkie i skuteczne działania w zakresie odbudowy Polski oraz jej pozycji na arenie międzynarodowej. Po ośmiu latach rządów koalicji PO-PSL, obywatele dali wyraz temu, że oczekują zmian. Obecnie są zainteresowani kierunkami zmian, jakie proponuje nowy rząd oraz priorytetami wyznaczonymi w poszczególnych ministerstwach.

W związku z powyższym pytam:

 1. Jakie plany i cele do zrealizowania zakłada sobie Ministerstwo w tej kadencji?
 2. Jakie są najbardziej palące problemy w obszarze działalności Ministerstwa, które pozostawiła po sobie koalicja PO-PSL?

Anna Elżbieta Sobecka


W odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji nr 251 z dnia 29 grudnia 2015 r., złożonej przez Panią Annę Sobecką, w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuję, iż na mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr. 187, poz. 1254) Ministerstwo opracowało projekt planu działalności na 2016 r. Dokument ten został zaktualizowany w grudniu ub. r. na polecenie Pani Beaty Kempy – Minister, Członka Rady Ministrów, i jest on obecnie w trakcie konsultacji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dokument zawiera zestawienie najważniejszych celów przyjętych do realizacji na 2016 r. wraz z miernikami określającymi stopień realizacji tych celów, informacją o najważniejszych zadaniach służących realizacji tych celów, a także przyporządkowaniu tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym. Kopię dokumentu załączam niniejszym do przedmiotowego pisma.

Ponadto uprzejmie informuję, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r. zostaną podjęte prace nad aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, który nakłada na dysponentów obowiązek aktualizacji zgłoszonych w budżecie zadaniowym na 2016 r. celów i mierników realizacji na trzy najbliższe lata, czyli w horyzoncie dłuższym niż ma to miejsce w planie działalności, mającym charakter roczny. Niezależnie od powyższego przedstawiam opisowe zestawienie planowanych do podjęcia zadań, które Ministerstwo będzie realizować w bieżącej kadencji Sejmu.

W obszarze polityki rodzinnej
Jednym z najważniejszych zadań przewidzianych w 2016 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest program „Rodzina 500 plus”, który przewiduje znaczące i powszechne wsparcie rodziców wychowujących dzieci w formie nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Program „Rodzina 500 plus” to jednoznaczny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów utrzymania dzieci.

Program ten będzie dawał polskim rodzinom z dziećmi wzrost poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego i w konsekwencji będzie również czynnikiem mobilizującym do posiadania dzieci. W obecnej sytuacji demograficznej Polski każdy, nawet najmniejszy przyrost liczby urodzeń, jest pożądany i oczekiwany.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który obecnie jest przedmiotem szerokich konsultacji publicznych, zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwać będzie każdej rodzinie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia - bez względu na dochody tej rodziny. Natomiast w przypadku rodzin z niskimi dochodami – 800 zł netto miesięcznie na osobę (lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko) – świadczenie wychowawcze wypłacane będzie także na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Termin wejścia w życie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze i ostateczny kształt tej ustawy uzależniony jest od przebiegu wieloetapowego procesu legislacyjnego. Realnym terminem wejścia w życie ustawy i rozpoczęcia realizacji programu wydaje się być II kwartał 2016 r., czyli pierwsze wypłaty mogłyby być możliwe już w kwietniu 2016 r. Szacowane koszty świadczenia wychowawczego w 2016 r. (od kwietnia) wyniosą 17,3 mld zł, a w 2017 r. – 23 mld zł.

Kolejnym zadaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w 2016 r. będzie kontynuacja Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach ww. programu „Maluch” – edycja 2016. Program ten realizowany jest od 2011 r. i dotyczy wsparcia środkami z budżetu państwa działań podmiotów publicznych i niepublicznych związanych z rozwojem systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na realizację tegorocznej edycji Programu „Maluch” przeznaczono 151 mln zł.

Jednocześnie planuje się kontynuację dofinansowania ze środków budżetu państwa działań podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne na rzecz rozwoju systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontynuuje w 2016 r. realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.). W budżecie na 2016 r. na realizację wszystkich zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zabezpieczono kwotę 32,87 mln zł, w tym: 8,52 mln zł na zadania ministra właściwego ds. rodziny (0,15 mln zł na etaty, 1 mln zł na system teleinformatyczny, 3,73 mln zł na wydruk, personalizację i wysyłkę Kart Dużej Rodziny) oraz 0,58 mln zł na koszty realizacji ustawy przez wojewodów (zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 29 ust.7 ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Kolejnym priorytetowym celem przyjętym do realizacji w 2016 r. jest systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej. Zakłada się realizacje następujących działań: wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, a także wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia.

W ramach wyżej wymienianych działań planuje się realizację resortowych programów, których celem będzie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności poprzez dofinasowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel w 2016 r. planuje się przeznaczyć 70 mln zł. Należy wskazać, że założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne (gminy i powiaty) takich działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w szczególności które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci, które wcześniej zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Realizacja tego programu miałaby przebiegać poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach, wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.

Ważnym zadaniem zaplanowanym również na 2016 r. jest monitorowanie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rozumianej jako zmniejszanie liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz podwyższanie ich wieku, oraz, co najistotniejsze, położenia nacisku na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach działań wspierających proces deinstytucjonalizacji, Ministerstwo pozyskało środki z Nowej Perspektywy Unijnej 2014-2020 na wypracowanie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Zastosowane narzędzie ma za zadanie wesprzeć powiaty w określeniu obecnego stanu wdrażania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz kierunków działań, jakie należy podjąć w celu osiągnięcia wskazanych terminów ustawowych. Narzędzie ma również pokazać potencjał powiatów do wprowadzania zmian w celu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, a także dobre praktyki w gospodarowaniu dostępnymi zasobami. Narzędzie powinno pozwolić na identyfikację stanu przekształceń w pieczy zastępczej, ponoszonych w związku z tym kosztów finansowych i społecznych, a finalnie doprowadzić do zwiększenia świadomości i wiedzy władz lokalnych na temat efektywności wdrożenia tego typu zmian organizacyjnych.

W obszarze rynku pracy
Ministerstwo będzie dokonywać analiz rozwiązań wprowadzonych ustawą nowelizującą z 2014 r., i przedstawi jej wyniki do końca II kwartału 2016 r. na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. pracy. Analiza pozwoli na ocenę funkcjonowania nowowprowadzonych instrumentów w szerszej pespektywie i podjęcie decyzji o pozostawieniu, zmianie albo nawet usunięciu określonego instrumentu rynku pracy. Działania te będą wiązały się z koniecznością nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

MRPiPS prowadzić będzie ponadto działania na rzecz aktualizacji Narodowego Programu Zatrudnienia. Trwają prace związane z analizą rozwiązań i propozycji zawartych w NPZ. Biorąc pod uwagę wyniki analizy dokonana zostanie ocena potrzeb i zasadności wprowadzenia zmian w dotychczas stosowanych instrumentach, w szczególności pod kątem zapewnienia większego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym przede wszystkim długotrwale bezrobotnych i osób młodych.

Planuje się wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zatrudniania cudzoziemców:

 • nr 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (nowelizacja przepisów ustawowych; termin: 21 maja 2016 r.);
 • nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (termin: 30 września 2016 r.).

MRPiPS podejmie działania mające na celu usprawnienie sposobu funkcjonowania urzędów pracy, tak aby zabezpieczyć potrzeby i oczekiwania klientów urzędów pracy (pracodawców, bezrobotnych, poszukujących pracy), a jednocześnie zwiększyć efektywność wydatkowania środków Funduszu Pracy w długim okresie. Jest to jednak proces wymagający szczegółowej analizy i musi być bardzo dobrze przygotowany.

Planowane jest również prowadzenie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących zabezpieczenia opiekunów osób niepełnosprawnych po śmierci podopiecznych. Przygotowany zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych dotyczących:

 • przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych opiekunom osób niepełnosprawnych w przypadku śmierci podopiecznych,
 • przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego opiekunom osób niepełnosprawnych w przypadku śmierci podopiecznych;

MRPiPS będzie także kontynuować prace zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób po 50. roku życia.

W obszarze pomocy i integracji społecznej
MRPiPS będzie kontynuować realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który pozwala na zmniejszenie problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży w trakcie przebywania w szkole, a także pomoc osobom dorosłym, szczególnie niepełnosprawnym, starszym czy przewlekle chorym. Na realizację programu przeznaczona jest kwota 550 mln z budżetu państwa.

W ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań w 2016 r. Ministerstwo planuje wprowadzenie następujących regulacji prawnych w obszarze pomocy i integracji społecznej:

 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej, który określi szczegółowe kwestie dotyczące superwizji pracy socjalnej, między innymi:
  • cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej,
  • minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej,
  • sposób szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej,
  • sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym za egzamin i egzamin poprawkowy,
  • organizację i sposób przeprowadzania egzaminu,
  • wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej,
  • warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej,
  • sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej uprawnień do prowadzenia szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej,
  • wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej,
  • sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego, które określi tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, organizację oraz tryb działania Rady, uwzględniając zasadę kolegialności oraz pomocniczości prac Rady;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, które określi:
  • standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
  • kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
  • standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie;
 • nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla osób bezdomnych, które wprowadzi nowy typ placówki: „ogrzewalnię”, oraz określi standardy placówek noclegowych (w tym standardy obiektów, w których mają się mieścić te placówki);
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które umożliwi przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego przy użyciu terminali mobilnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
 • nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, która wprowadzi zmiany w zakresie:
  • umożliwiającym utworzenie nowej kategorii domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • rozszerzenia przepisów dotyczących programów terapeutyczno-opiekuńczych,
  • wskaźnika zatrudnienia,
  • doprecyzowania niektórych przepisów, których interpretacja budzi wątpliwości;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

W treści art. 98 pkt 1 uchwalonej w dniu 22 grudnia 2015 r. ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji (druk sejmowy Nr 107) dokonano zmiany dyspozycji ustawowej zawartej w art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zmiana ta zobowiązuje do poszerzenia zakresu treści wyda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »