Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.03.2015

Jakie są granice wydania interpretacji podatkowej?

Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoła określone w ustawie skutki prawne.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek Sędziowie WSA Tomasz Smoleń / spr./ WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 marca 2015r. sprawy ze skargi E. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2014r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie pisemnej interpretacji 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] września 2014r. nr [...], 2) określa, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego E. S. kwotę 357 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. E. Sz. ( dalej określany jako Skarżący ) złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz syna.

We wniosku przedstawił następujący stan faktyczny: prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą- poradnia stomatologiczna. Świadczone w tym zakresie usługi zwolnione są z podatku od towarów i usług. Oprócz tej działalności wynajmuje lokal usługowy rozliczając się w tym zakresie podatek od towarów i usług. W 2010 r. zakupił nieruchomość gruntową nie odliczając od tej transakcji podatku od towarów i usług. W dniu zakupu nieruchomości nie było planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki został uchwalony później i wedle niego nieruchomość powyższa została zaliczona do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie budowy. Nieruchomość ta jest nadal niezabudowana i nie jest wykorzystywana w prowadzonej przez niego działalności. Nieruchomość zamierza darować synowi, który będzie wykorzystywał ją do swojej działalności.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego sformułował następujące pytanie: czy darowizna na rzecz syna nieruchomości gruntowej niezabudowanej podlega podatkowi od towarów i usług, czy jest zwolniona z tego podatku.

Powołując się na art. 7 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – dalej określana jako ustawa o podatku od towarów i usług wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny pozostają neutralne podatkowe. Zatem darowizna nieruchomości, przy nabyciu której nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, tym bardziej, ze nieruchomość będąca przedmiotem darowizny nie należy do jego przedsiębiorstwa i nie jest wykorzystywana na potrzeby jego działalności.

W ocenie organu przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie był wyczerpujący, w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – dalej określana jako Ordynacja podatkowa wezwał Skarżącego o dodatkowe wyjaśnienie przez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jeśli tak to z jakiego tytułu i od kiedy, z ilu geodezyjnie wyodrębnionych działek, z których każda posiada własny numer ewidencyjny składa się nieruchomość niezabudowana, o której mowa we wniosku, w jakim celu nabył nieruchomość gruntową będącą przedmiotem wniosku, w jaki sposób zamierzał ją wykorzystywać, jeśli nieruchomość została nabyta do majątku prywatnego to jakie jego potrzeby osobiste miała zaspokajać i czy w takich celach osobistych została faktycznie wykorzystana, jeśli nie to dlaczego, czy też nieruchomość została nabyta wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, czy nabycie nieruchomości zostało udokumentowane fakturą, czy nabył nieruchomość od podatnika podatku od towarów i usług i czy transakcja ta była czynnością podlegającą opodatkowaniu, czy też była to czynność niepodlegająca opodatkowaniu, czy przy nabyciu nieruchomości przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy przedmiotowa nieruchomość stanowiła środek trwały czy towar handlowy przedsiębiorstwa, w jaki sposób nieruchomość była wykorzystywana od chwili nabycia do chwili planowanej darowizny, czy nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług jeśli tak to jakiej i w jakim okresie, czy nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, czy jest rolnikiem ryczałtowym, czy prowadził na nieruchomości mającej być przedmiotem darowizny gospodarstwo rolne- jeśli tak to co produkował, jakie płody rolne uzyskiwał i kiedy, czy dokonywał sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej- jeśli nie, to dlaczego, w jaki inny sposób wykorzystywał ewentualne płody rolne, czy ewentualne płody były sprzedawane jako zwolnione od podatku od towarów i usług czy jako opodatkowane, czy nieruchomość była przedmiotem najmu, dzierżawy na rzecz innych podmiotów, jeśli tak to jakich i w jakim okresie, jakie pożytki czerpał z tego tytułu, czy dla nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy, a jeśli tak to jakiej zabudowy dotyczą, czy syn na moment darowizny będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, do jakiego rodzaju działalności gospodarczej firmy syna będzie wykorzystywana przedmiotowa nieruchomość, czy posiada jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do dostawy, jeśli tak to jakie, czy dokonywał już wcześniej dostawy innych działek, niż nieruchomość wymieniona we wniosku, jeśli tak to jakich, kiedy i czy ewentualnie z tego tytułu odprowadza podatek od towarów i usług, czy składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, czy dokonano już darowizny przedmiotowej nieruchomości, jeśli tak to kiedy?

Odpowiadając na kolejno stawiane pytania Skarżący wskazał, że usługi dentystyczne świadczone przez niego są zwolnione z podatku od towarów i usług. Poza tym jest czynnym podatnikiem z tytułu wynajmu lokalu. Nieruchomość niezabudowana będąca przedmiotem darowizny składa się z dwóch działek wyodrębnionych geodezyjnie, każda ze swoim numerem ( 1074/76 i 1074/78 ), nieruchomość gruntową nabył wyłącznie na cele prywatne, nieruchomość została nabyta do majątku prywatnego na potrzeby takie, jakie zaspokaja grunt, nie została nabyta na potrzeby działalności gospodarczej, prowadzi działalność medyczną w związku z tym nieruchomość została nabyta na cele prywatne, nabycie nieruchomości nie zostało udokumentowane fakturą, została nabyta od osoby nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług i nie podlegała podatkowi od towarów i usług, przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, nabycie nieruchomości nie było związane z dentystyczną działalnością, nieruchomość nie stanowiła w związku z tym środka trwałego, ani towaru handlowego, od dnia zakupu nieruchomość nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej, nie była w ogóle wykorzystywana, nie jest rolnikiem, jest dentystą, nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy, dla nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, działki te oznaczone są symbolem Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę ( niezabudowane ). Syn na moment darowizny nie będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w przyszłości będzie wykorzystywał nieruchomość do wynajmu lub deweloperki, nie posiada na dzień składania wniosku innych nieruchomości przeznaczonych do dostawy, nie dokonywał wcześnie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »