Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.12.2014

Jaki VAT od usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych?

Pytanie podatnika: Czy odpłatne świadczenie usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych przez podmiot, który nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym i ubezpieczającym, na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem towarów i usług, czy też są zwolnione?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 23 października 2014r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 23 października 2014r. o doręczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Przedsiębiorstwo …. w … z siedzibą przy ul. …. - od dnia 1 lutego 2014r. prowadzi działalność gospodarczą (PKD 66.21 - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych). Działalność ta polega na świadczeniu towarzystwom ubezpieczeniowym za wynagrodzeniem usługi likwidacji szkód wynikających z ubezpieczenia.

W ramach likwidacji szkód majątkowych …. - ….. wykonuje czynności, które polegają w szczególności na:

 • zebraniu informacji dotyczących przyczyn i okoliczności powstania szkody;
 • uzgodnieniu z poszkodowanym terminu oględzin miejsca i przedmiotu szkody,

oraz przeprowadzeniu oględzin i udokumentowania tych czynności;

 • przyjęciu niezbędnych dokumentów związanych ze szkodą;
 • wyliczeniu wysokości szkody po aktualnych średnich cenach cennika dla usunięcia szkody;
 • zebraniu i weryfikacji dokumentacji wysokości szkody, to jest w szczególności faktur, rachunków, opinii właściwych rzeczoznawców odnoszących się do zakresu szkody;
 • przekazaniu zlecającemu oszacowanej wstępnej wartości szkody, stanowiącej rekomendację do utworzenia rezerwy szkodowej oraz jej aktualizację w przypadku pozyskania nowych danych dotyczących rozmiaru i wysokości szkody;
 • pisemnym informowaniu uprawnionych o postępie likwidacji szkody, a w szczególności o przyczynach przedłużenia terminu likwidacji szkody, o przewidywanym terminie zakończenia likwidacji przypuszczalnym terminie zajęcia przez ubezpieczyciela stanowiska końcowego.

Wszystkie te czynności realizowane są w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia likwidacji szkód, wykonywane są w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń zlecających na podstawę stosownych umów i pełnomocnictw.

Przedsiębiorstwo ….. nie przyjmuje odpowiedzialności wobec ubezpieczonych za świadczone usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy odpłatne świadczenie usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych przez Przedsiębiorstwo ……, które nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym i ubezpieczającym w zakresie wskazanym w opisie, na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem towarów i usług, czy też na postawie art. 43 ust. 1 pkt 37 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy z dnia i 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług są zwolnione?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym świadczone usługi likwidacji szkód są zwolnione od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy nadmienić, iż zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.
Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Jednocześnie ustawodawca w art. 43 ust. 13 ustawy wskazał, iż zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37- 41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41, o czym stanowi art. 43 ust. 14 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 15 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Powyższy przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, jest efektem implementacji do krajowego porządku prawnego przepisu art. 135 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, ze zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od tego podatku podlegają transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych.

Należy odnotować na samym początku, że terminy używane do określenia zwolnień od podatku przewidziane w artykule 13 Dyrektywy muszą być wiernie interpretowane, jako że stanowią wyjątki od ogólnej zasady, która mówi, że podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika (patrz w szczególności sprawa 348/87 Stichting Uitvoering Financiele Acties (1989) ECR 1737, paragraf 13 i sprawa C-287/00 Commission v Germany (2002) ECR I-5811, paragraf 43).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca od dnia 1 lutego 2014r. prowadzi działalność gospodarczą (PKD 66.21 – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych). Działalność ta polega na świadczeniu towarzystwom ubezpieczeniowym za wynagrodzeniem usługi likwidacji szkód wynikających z ubezpieczenia.

W ramach likwidacji szkód majątkowych ……- …… wykonuje czynności, które polegają w szczególności na:

 • zebraniu informacji dotyczących przyczyn i okoliczności powstania szkody;
 • uzgodnieniu z poszkodowanym terminu oględzin miejsca i przedmiotu szkody, oraz przeprowadzeniu oględzin i udokumentowania tych czynności;
 • przyjęciu niezbędnych dokumentów związanych ze szkodą;
 • wyliczeniu wysokości szkody po aktualnych średnich cenach cennika dla usunięcia szkody;
 • zebraniu i weryfikacji dokumentacji wysokości szkody, to jest w szczególności ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »