Jak opodatkować otrzymaną nagrodę?

Pytanie podatnika: Czy otrzymane środki finansowe jako nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Biura 16 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania nagrody pieniężnej z tytułu wygranej w konkursie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zasad opodatkowania nagrody pieniężnej z tytułu wygranej w konkursie.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą, w ramach której zajmuje się m.in. świadczeniem usług architektonicznych. Jest on również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wziął udział w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej.

Celem ww. konkursu było wskazanie właściwych kierunków przekształceń i rozwoju zieleni z wykorzystaniem właściwych relacji między nimi, a także w odniesieniu do innych elementów zagospodarowania miasta. Zamierzonym efektem końcowym przyprowadzonego konkursu było wytypowanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, koncepcji rozwoju zieleni oraz uzyskanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wybranych fragmentów miasta. Ocenie podlegała ogólna koncepcja kształtowania zieleni w skali całego miasta, oraz koncepcja szczegółowa dla wskazanych fragmentów zieleni.

Szczegółowe kwestie odnoszące się do omawianego konkursu, w podziale na poszczególne rozdziały, takie jak:

 1. Cel i przedmiot konkursu,
 2. Organizacja, terminy i ustalenia ogólne,
 3. Warunki uczestnictwa, zgłoszenie udziału w konkursie i zadawania pytań.
 4. Prawa autorskie,
 5. Wymagana zawartość prac konkursowych,
 6. Warunki składania prac konkursowych,
 7. Nagrody,
 8. Pozostałe ustalenia,
 9. Załączniki,

-zawarto w regulaminie sporządzonym przez Miasto.

Zgodnie z punktem 2.6 rozdziału II ww. regulaminu, konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania wybranym autorom przez Zamawiającego nagród i wyróżnień za wykonana pracę oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich na wskazanych polach eksploatacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Z kolei w myśl punktu 5 rozdziału IV (prawa autorskie) omawianego regulaminu, z chwilą przyjęcia nagrody lub wyróżnienia autor (współautorzy) przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza nagrodzonej lub wyróżnionej pracy konkursowej i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w całości lub w części w dalszych etapach projektowych.

Natomiast punkt 6 ww. rozdziału regulaminu stanowi, iż w celach związanych z organizacją konkursu autor (współautorzy) zgłoszonych prac konkursowych wyrażają zgodę na:

 • wprowadzenie ich prac do pamięci komputera Zamawiającego i Organizatora konkursu,
 • prezentacji ich prac na stronach internetowych Miasta, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i innych,
 • publicznej prezentacji ich prac przez odtwarzanie, wystawianie, wyświetlania,
 • zwielokrotniania dowolną techniką,
 • prezentację wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki, w tym wydawnictw pokonkursowych i publikacji prasowych.

Dodatkowo w punkcie 7 mniejszego rozdziału mowa jest o tym, że autor (współautorzy) prac konkursowych wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich prac przez Zamawiającego i Organizatora konkursu na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.IV do celów związanych z promocją idei organizowania konkursów na twórcze prace projektowe, promocję myśli i idei architektonicznych oraz promocji Miasta i Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Zgodnie z zapisem pkt 5 załącznika nr 22 do regulaminu konkursu, uczestnicy udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika zamawiającego do pracy konkursowej złożonej w konkursie, na polach eksploatacji wymienionych w regulaminie konkursu. Zgodnie z pkt 6 tego załącznika, zdobywając nagrodę pieniężną lub wyróżnienie pieniężne w konkursie, jego uczestnicy przenoszą na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej, na warunkach określonych w regulaminie konkursu. Oznacza to, że automatyczne przejście praw autorskich praw majątkowych następuje z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, zaś Miasto nabywa te prawa tylko w odniesieniu do projektów laureatów konkursu. Nagrody pieniężne będą wypłacone przez Miasto w terminie do 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Zgodnie z pkt 1 rozdziału VIII, w konkursie przewidziane są jedynie nagrody pieniężne, przy czym, jak stanowi regulacja zawarta w pkt 5 rozdziału VIII, kwoty te zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie, w postanowieniach regulaminu konkursu nie wyszczególniono, jaka część nagrody pieniężnej stanowi „nagrodę”, a jaka „wynagrodzenie” za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu. Nie ulega jednakże wątpliwości, że w świetle postanowień pkt 6 załącznika nr 22 do regulaminu konkursu, otrzymanie nagrody pieniężnej w konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do opracowań prac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »