Jak opodatkować dziedziczenie części mieszkania przez małżonka?

Z uzasadnienia: Zdaniem Sądu, nie jest trafne stanowisko organu, że odpłatne zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, w udziale stanowiącym ½ części tego prawa nabytym w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu, stanowi źródło przychodu podatkowego. (…) Oceny tej nie zmienia konieczność opodatkowania nabycia spadku podatkiem od spadków i darowizn, która to danina publicznoprawna jest przedmiotem odrębnej regulacji, według określonych w niej kryteriów i zasad.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2015 r. sprawy ze skargi E. M. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nabytego w drodze spadku 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
W dniu 15 grudnia 2014 r. E. M. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nabytego w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawczyni w dniu 26 kwietnia 2013 r. nabyła na mocy dziedziczenia ustawowego spadek po zmarłym mężu W. M.. W kręgu spadkobierców ustawowych znaleźli się: Wnioskodawczyni oraz synowie, a zmarły w chwili śmierci był żonaty z Wnioskodawczynią. Zmarły nikogo nie przysposobił i nie miał dzieci pozamałżeńskich, w związku nie była orzeczona separacja. Aktem notarialnym (Rep. A nr [...]) Wnioskodawczyni przyjęła spadek wprost, a synowie go odrzucili. W skład masy spadkowej wchodziło własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Ł., przy ul. A. 5 m. 10. Mieszkanie to zostało zakupione przez zmarłego męża w dniu 7 sierpnia 1978 r. i weszło do wspólnego majątku małżeńskiego. Nigdy w małżeństwie nie była orzeczona separacja, ani odrębność majątkowa. W dniu 4 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała to mieszkanie za kwotę 161 000 zł. Na podstawie ustnych informacji wydanych w urzędzie skarbowym poinformowano Wnioskodawczynię, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.f., powstał przychód wynikający ze sprzedaży 1/2 części ww. nieruchomości, który podlega opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Problem w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy zbycie nieruchomości w części przypadającej na udział nabyty przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu, skutkuje powstaniem przychodu.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku dodała, że:
1) W. M. - mąż Wnioskodawczyni zmarł w dniu 19 marca 2013 r., co zostało potwierdzone aktem agonu wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Ł. w dniu 25 marca 2013 r.,
2) stwierdzenie praw do spadku nastąpiło na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez Kancelarię Notarialną notariusza J. A. S., w dniu 26 kwietnia 2013 r., Rep. A nr [...] oraz protokołu dziedziczenia sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej notariusza J. A. S., w dniu 26 kwietnia 2013 r., Rep. A nr [...],
3) w dniu 26 kwietnia 2013 r. przed notariuszem J. A. S. Wnioskodawczyni oświadczyła, że przyjmuje wprost spadek po zmarłym mężu, a pozostali spadkobiercy ustawowi - synowie zmarłego oświadczyli, że odrzucają spadek. Wobec powyższego aktem poświadczenia dziedziczenia notariusz poświadczył, że spadek po W. M. z mocy ustawy nabyła wprost żona – E. M.. Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego do spadku należą wszystkie prawa majątkowe spadkodawcy i nie przeprowadza się ustalenia zakresu masy spadkowej przed notariuszem. Należy więc przyjąć, że Wnioskodawczyni odziedziczyła wszystkie prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości. W skład masy spadkowej wchodziło jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zmarły nabył w dniu 7 sierpnia 1978 r. i weszło ono do wspólnego majątku małżeńskiego. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku należący do męża udział wynoszący połowę tego lokalu,
4) przed datą nabycia spadku Wnioskodawczyni nie przysługiwały udziały ułamkowe we współwłasności lokalu na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych. Jedynie na gruncie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Wnioskodawczyni posiadała współwłasność do lokalu, jak i do całego majątku małżeńskiego,
5) data 7 sierpnia 1978 r. to data zakupu lokalu mieszkalnego przez zmarłego męża i jednocześnie data wejścia ww. nieruchomości do majątku wspólnego, jako że w małżeństwie nie była nigdy orzeczona separacja ani odrębność majątkowa,
6) po przyjęciu spadku wprost Wnioskodawczyni posiadała w całości ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Nigdy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego tego lokalu mieszkalnego. Od momentu nabycia 7 sierpnia 1978 r., poprzez objęcie go w spadku w dniu 26 kwietnia 2013 r., aż do sprzedaży w dniu 4 kwietnia 2014 r. było to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
7) zbycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2014 r. na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w formie aktu notarialnego, zawartego przed notariuszem J. A. S., Rep. A nr [...],
8) zbycie lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy powstał przychód wynikający ze sprzedaży 1/2 części sprzedanej nieruchomości, który podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powstał przychód wynikający ze sprzedaży 1/2 części nieruchomości, który podlega opodatkowaniu na gruncie u.p.d.o.f. Wnioskodawczyni uważa, że w Jej sytuacji nabycie nieruchomości nastąpiło w 1978 r., upłynął więc 5 letni okres o jakim mowa w przepisach i nie ma obowiązku zapłacenia podatku od zbycia tej nieruchomości.

Interpretacją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., działający z upoważnienia Ministra Finansów uznał, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdził, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nabycie udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dwóch datach:
1) w 1978 r. - udział 1/2 w ww. prawie został nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach wspólności majątkowej;
2) w 2013 r. - udział 1/2 w ww. prawie został nabyty w drodze spadku po mężu.

Zaaprobowanie poglądu Wnioskodawczyni, zgodnie z którym cały udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabyła Ona w 1978 r. oznaczałoby, że stanowiło ono Jej wyłączną własność, a to z kolei oznaczałoby, że nie mogłaby dziedziczyć po małżonku, gdyż to Wnioskodawczyni, a nie im wspólnie przysługiwało ww. prawo. Wysnucie takiego wniosku – w ocenie organu – stoi w sprzeczności z całokształtem regulacji dotyczących majątkowej wspólności ustawowej oraz dziedziczenia i oznaczałoby przyjęcie tezy, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »