Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.02.2016

Jak i kiedy rozliczać VAT przy sprzedaży wysyłkowej?

Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych (transportowanych) do nabywcy, jeżeli płatność za towary następuje za pobraniem już po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzedaży towarów za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszłej dostawy? Czy koszty transportu, które obciążają nabywcę, zwiększają podstawę opodatkowania dostawy towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych (transportowanych) do nabywcy, za którą płatność dokonywana jest „za pobraniem”,
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów, w przypadku, gdy wynagrodzenie jest regulowane przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznej,
 • możliwości zaewidencjonowania na kasie fiskalnej przyszłej dostawy, w przypadku sprzedaży towarów „za pobraniem”,
 • możliwości wystawienia faktury na żądanie nabywcy, w przypadku braku zwrotu paragonu fiskalnego,
 • możliwości anulowania faktury,
 • wliczenia kosztów transportu do podstawy opodatkowania dostawy towarów

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych (transportowanych) do nabywcy, za którą płatność dokonywana jest „za pobraniem”, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży towarów, w przypadku, gdy wynagrodzenie jest regulowane przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznej, możliwości zaewidencjonowania na kasie fiskalnej przyszłej dostawy, w przypadku sprzedaży towarów „za pobraniem”, możliwości wystawienia faktury na żądanie nabywcy, w przypadku braku zwrotu paragonu fiskalnego, możliwości anulowania faktury, wliczenia kosztów transportu do podstawy opodatkowania dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

… S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność m in. w zakresie obrotu materiałami budowlanymi i wyposażenia sanitarnego. Częściowo sprzedaż jest prowadzona poprzez sklep internetowy. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). W zależności od wyboru kupującego towar może zostać odebrany w jednym z punktów odbioru należących do Spółki (tzw. odbiór osobisty) bądź też może zostać dostarczany do nabywcy za pośrednictwem firm przewozowych. W przypadku gdy towar ma zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez kupującego Spółka organizuje transport zawierając stosowne umowy z przewoźnikami. Koszt przesyłki ponosi co do zasady nabywca. W wyjątkowych sytuacjach, np. w razie dokonania zakupu powyżej określonej wysokości, czy też w związku z działaniami promocyjnymi, koszty transportu może ponosić Spółka.

Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o regulamin funkcjonowania sklepu internetowego.

Regulamin ten zawiera postanowienia dot. momentu przejścia na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Postanowienia te odzwierciedlają regulacje prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 544-548 kc. W przypadku transakcji z konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) jest to chwila wydania rzeczy kupującemu, natomiast w pozostałych sytuacjach jest to moment, w którym powierzono rzecz przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.

Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie za dostawy w formie:

 1. przedpłaty regulowanej drogą przelewu bankowego,
 2. przedpłaty lub płatności rozłożonej na raty dokonanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznej.

  W takim przypadku pieniądze z konta operatora będą przekazywane na rachunek bankowy Spółki (co do zasady płatności te będą pomniejszane o wynagrodzenie należne operatorowi za świadczoną usługę). Z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 3. płatności za pobraniem. Pobrane kwoty są wpłacane zbiorczo na rachunek bankowy Spółki przez firmy przewozowe, a za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawca otrzymuje szczegółowe zestawienie pozwalające ustalić, czego dotyczy wpłata i od jakich nabywców została otrzymana. Z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata.

Towar, który ma zostać przesłany do odbiorcy, jest co do zasady kompletowany i pakowany w dniu poprzedzającym jego wydanie firmie przewozowej. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy z różnych przyczyn, w tym niezależnych do Wnioskodawcy, firma przewozowa będzie mogła odebrać towar dopiero w dniach następnych. Wraz z przygotowaniem (kompletowaniem) towaru do wysyłki sporządzane i załączane są dokumenty sprzedażowe: faktura VAT lub paragon. Daty sprzedaży w tych dokumentach odpowiadają datom ich wystawienia. W momencie pakowania towarów nie sposób bowiem w sposób pewny ustalić faktycznego dnia odbioru towarów przez firmę transportową lub nabywcę. Transportowane towary co do zasady powinny trafić do odbiorcy w dniu następującym po dniu ich wydania przewoźnikowi. Z wielu jednak przyczyn niezależnych od Spółki może to nastąpić później, np. nabywca nie odbiera towaru w pierwszym możliwym terminie.

W przypadku gdy towar nie zostanie w ogóle odebrany przez nabywcę jest on zwracany do Spółki łącznie z dokumentami sprzedaży, w tym z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Zwrot towaru może być też następstwem odstąpienia przez nabywcę od umowy lub realizacji przez niego uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji. Zwrot towaru, którego sprzedaż została zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, Spółka dokumentuje w specjalnie zaprowadzonej w tym celu ewidencji korekt lub zwrotów. W ewidencji tej wskazana jest data zwrotu i jej przyczyna oraz przedmiot zwrotu, cena sprzedaży, w tym kwota podatku należnego. W przypadku zwrotu towarów, których sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT, Spółka dokona anulowania faktury. Działanie takie będzie polegało na przekreśleniu poszczególnych egzemplarzy faktur i dokonaniu adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie, bądź też sporządzeniu dodatkowego dokumentu potwierdzającego, że nie doszło do sprzedaży.

Z reguły do zwracanych towarów (w następstwie rękojmi, gwarancji, odstąpienia od umowy) dołączany jest paragon fiskalny potwierdzający sprzedaż towaru podlegającego zwrotowi. Dołączenie oryginału paragonu fiskalnego nie zawsze jest jednak możliwe. Wynika to z wielu przyczyn, np. nabywca zgubił paragon, bądź też nabywca odmawia odesłania paragonu z uwagi na to, że sprzedaż stwierdzona paragonem zawiera kilka pozycji nieobjętych zwrotem towarów. Wówczas do ewidencji korekt i zwrotów dołączana jest kserokopia paragonu fiskalnego lub inny dowód potwierdzający sprzedaż towarów na rzecz danego nabywcy np. zamówienie, gwarancja, wydruk z terminala kart płatniczych w przypadku transakcji bezgotówkowych, czy „oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego”.

W sporadycznych sytuacjach konsumenci zgłaszają żądanie wystawienia faktury już po dokonaniu dostawy i wydaniu im paragonu fiskalnego. W nie każdym jednak przypadku nabywca jest w stanie lub chce dokonać zwrotu paragonu do Spółki. W takim przypadku Spółka zamierza wystawiać fakturę nawet gdy nie otrzyma paragonu od nabywcy dokonując jednak stosownej adnotacji w ewidencji korekt i zwrotów umożliwiającej powiązanie sprzedaży paragonowej z fakturą.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Kontrahentami Spółki mogą być podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, podatnicy zwolnieni podmiotowo (zarejestrowani dla celów VAT lub nie) albo też podmioty, które nie są podatnikami VAT lub dokonany zakup nie jest związany z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (konsumenci, organy administracji publicznej, etc ).

Spółka rozpoczęła już ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych (transportowanych) do nabywcy, jeżeli płatność za towary następuje za pobraniem już po ich dostarczeniu do nabywcy?
 2. Czy sprzedaż towarów, za którą Spółka otrzymuje wynagrodzenie regulowane drogą przelewu bankowego lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznej, podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, jeżeli przedmiotem tej sprzedaży nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014r. poz. 1544)?
 3. Czy w przypadku sprzedaży towarów za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszłej dostawy, jeżeli w momencie przygotowania przez Spółkę towarów do wysyłki (do przesyłki załączany jest paragon) nie jest znany dokładny moment odebrania towaru przez konsumenta (przejścia na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy)?
 4. Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która uwzględniając żądania konsumentów sporządzenia faktury zgłoszone już po dokonaniu dostawy i wydaniu im paragonu fiskalnego, wystawia faktury w sytuacji gdy nabywcy towarów nie są w stanie lub nie chcą dokonać zwrotu paragonu, jeżeli Spółka dokonuje stosownej adnotacji w ewidencji korekt i zwrotów umożliwiającej powiązanie sprzedaży paragonowej z fakturą?
 5. Czy dopuszczalne jest anulowanie faktury jeżeli towar wydany przewoźnikowi nie został ostatecznie odebrany przez nabywcę i wraca wraz do Spółki z fakturą?
 6. Czy koszty transportu, które obciążają nabywcę, zwiększają podstawę opodatkowania dostawy towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych (transportowanych) do nabywcy, jeżeli płatność za towary następuje za pobraniem już po ich dostarczeniu do nabywcy, powstaje:

 1. w przypadku transakcji z konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) - z chwilą wydania towaru kupującemu.
 2. w pozostałych sytuacjach (dostaw na rzecz innych podmiotów niż konsument) – w momencie, w którym powierzono rzecz przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).
W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100