Inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na adaptację wynajętego lokalu w Galerii oraz zakup wyposażenia, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów? Czy wydatki na nabycie środków trwałych i amortyzacja nakładów w obcych środkach trwałych sfinansowane pożyczką hipoteczną zabezpieczoną na majątku Wnioskodawczyni mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej 1 lipca 2014 r.; data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 14 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu hipotecznego oraz wydatków poniesionych na zakup wyposażenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 września 2014 r., Nr IPTPB1/415-375/14-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 10 września 2014 r. (data doręczenia 17 września 2014 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 22 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. sprzedaż odzieży damskiej na podstawie umowy franszyzowej w Galerii Handlowej … w X (dalej Galeria). W celu prowadzenia ww. działalności, Wnioskodawczyni podpisała z Galerią umowę najmu lokalu użytkowego. Aby wypełnić wymagania umowy franszyzowej oraz umowy najmu, Wnioskodawczyni została zobowiązana do przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych w wynajętym lokalu oraz zakupu wyposażenia (mebli, komputera, itp.). Na pokrycie kosztów tych prac Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny pod zastaw nieruchomości wspólnej małżonków, a środki otrzymane z kredytu przeznaczyła na sfinansowanie inwestycji. Wartość poniesionych nakładów na adaptację lokalu została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, pod tytułem „nakłady w obcych środkach trwałych” z okresem amortyzacji 10 lat, a wartość nakładów na wyposażenie zgodnie z klasyfikacją KŚT.

W piśmie z dnia 17 września 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Działalność gospodarczą prowadzi od dnia 18 stycznia 2007 r. - zarejestrowana została w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w UMiG … pod numerem 2213. Rozliczana jest na zasadach ogólnych. Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów.
 2. Zgodnie z umową najmu, Wnioskodawczyni przejęła lokal w stanie surowym i poniosła niezbędne nakłady do przystosowania go do użytkowania, zgodnie ze standardami wizualnymi franszyzodawcy. Nakłady w obcym środku trwałym oraz zakup środków trwałych zostały poniesione w okresie od maja 2011 r. do listopada 2011 r. W dniu 18 sierpnia 2014 r. nakłady w obcych środkach trwałych w kwocie 195 860 zł 04 gr zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i są amortyzowane wg stawki 10% rocznie, zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie od sierpnia 2011 r. do listopada 2011 r. w związku z rozliczeniem prac budowlano-montażowych ogólna kwota nakładów w obcych środkach trwałych wzrosła do kwoty 257 592 zł 13 gr.

W zakres poniesionych nakładów wchodziły:

 • prace montażowo-budowlane (w tym: ścianki gipsowo-kartonowe, sufit podwieszany, posadzka),
 • instalacja wodociągowa,
 • instalacja elektryczna,
 • witryna sklepowa,
 • stałe elementy mebli sklepowych,
 • logo,
 • instalacja pomp ciepła,
 • klimatyzacja.

Zakupione środki trwałe o wartości poniżej 3 500 zł zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i umorzone jak niżej:

 • komputer stacjonarny - 1 300 zł,
 • manekiny wystawiennicze - 7 155 zł 50 gr,
 • fotel dla klientów - 747 zł 97 gr,
 • oprogramowanie księgowe - 580 00 zł,
 • skaner kodów kreskowych - 307 00 zł,
 • system nagłaśniający - 767 zł 48 gr.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

 1. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na adaptację wynajętego lokalu w Galerii oraz zakup wyposażenia, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów?
 2. Czy wydatki na nabycie środków trwałych i amortyzacja nakładów w obcych środkach trwałych sfinansowane pożyczką hipoteczną zabezpieczoną na majątku Wnioskodawczyni mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1.)

Odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację wynajętego lokalu w Galerii, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu odzieżowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodów tej działalności.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. W świetle treści cytowanego powyżej przepisu, aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 2. nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. być właściwie udokumentowany.

Zasadniczo więc, zdaniem Wnioskodawczyni, przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione, racjonalnie uzasadnione wydatki, poza enumeratywnie wskazanymi w ustawie, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być więc koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskanymi przychodami.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że koszty związane z ww. odsetkami stanowią koszt pośredni uzyskania przychodów, nie ma bowiem bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między zapłaceniem odsetek, a uzyskaniem skonkretyzowanego przychodu. Skoro zatem w analizowanym przypadku odsetki nie mogą stanowić bezpośredniego kosztu uzyskania przychodów, tym samym powinny być one rozpatrywane w kontekście kosztów pośrednich, zwłaszcza w aspekcie treści art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Jednocześnie istotne dla oceny, czy ponoszone wydatki spełniają kryterium związku z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej jest to, czy składniki majątku nabyto do majątku przedsiębiorstwa (co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej ewidencji środków trwałych).

Kwestie możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu reguluje art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów w działalności podatnika. Ponadto, art. 23 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, z analizy dyspozycji powołanych powyżej przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 2. odsetki zostały zapłacone,
 3. odsetki zostały zapłacone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawczyni, niewątpliwie zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. Pod adresem lokalu znajduje się jeden z adresów miejsca prowadzenia działalności - adres firmy Wnioskodawczyni (wpis do EDG).

Według Wnioskodawczyni, za przyjęciem powyższej tezy przemawia ró...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »