Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.05.2014

Interpretacja podatkowa nie może dotyczyć właściwości urzędu

Teza: Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie stanowi interpretacji prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ zastosowanie się do niej nie mogłoby uzasadniać realizacji środków ochronnych przewidzianych w rozdziale 1a działu II Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Domańska, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Fabryki [...] P. sp. z o. o. - Grupa [...] z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 866/11 w sprawie ze skargi Fabryki [...] P. sp. z o. o. - Grupa [...] z siedzibą w L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy o izbach i urzędach skarbowych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Fabryki [...] P. sp. z o. o. - Grupa [...] z siedzibą w L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1.1. Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. o sygn. akt I SA/Rz 866/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił Fabryki [...] P. Sp. z o.o. z siedzibą w L., na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w K., z dnia 10 października 2011 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

1.2. W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że Skarżąca zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. W treści wniosku zadała pytanie: czy właściwym organem podatkowym dla Spółki jest Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w R., tj. Naczelnik tzw. "dużego Urzędu Skarbowego", ze względu na możliwość zaistnienia powiązań określonych w art. 5 ust, 9b pkt 7 lit. c i d ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 nr 121, poz. 1267 ze zm.; zwana dalej: "ustawa o urzędach i izbach skarbowych"), czy też jest nim Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. Podniosła, że okoliczności faktyczne dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych Spółki, które co prawda w jej ocenie nie powodują zmiany właściwości w o oparciu o przywołany wyżej przepis, jednakże wywołują niepewność co do ewentualnej ich oceny przez organy podatkowe. Postanowieniem z dnia 26 lipca 2011 r. organ podatkowy powołując się na przepisy art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm., zwana dalej "Ordynacja podatkowa") w związku z art. 14b § 1 i 14h Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania. Minister Finansów wskazał, że istotą indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca prawidłowo postrzega skutki prawne, jakie wywołuje przedstawiony przez niego stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe. Ocena stanowiska wnioskodawcy, a w konsekwencji wydanie interpretacji, możliwa jest wyłącznie w odniesieniu do sytuacji faktycznych, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego po stronie wnioskodawcy oraz które dotyczą sfery odpowiedzialności podatkowej tego podmiotu. W związku z tym, że w ocenie organu podatkowego, poruszone we wniosku zagadnienie w zakresie określenia właściwości urzędu skarbowego, nie ma związku z powstaniem lub wysokością zobowiązań podatkowych Spółki, odmówiono wszczęcia postępowania. Skarżąca w zażaleniu zarzuciła naruszenie art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej jak również art. 217 § 2, art. 121 § 1 w zw. z art. 14h oraz art. 210 Ordynacji podatkowej. Uzasadniając własne stanowisko podniosła, iż organ podatkowy błędnie zawęził zakres przedmiotowy interpretacji podatkowych do sytuacji faktycznych mogących wpływać na kwestie odpowiedzialności wnioskodawcy.

1.3. Po rozpatrzeniu zażalenia, Minister Finansów podtrzymał stanowisko w sprawie. Organ podniósł, iż poruszone we wniosku zagadnienie w zakresie określenia właściwości urzędu skarbowego nie ma związku z powstaniem zobowiązań podatkowych Spółki ani też z samą wysokością tych zobowiązań, w rezultacie funkcja ochronna interpretacji nie mogłaby zostać spełniona.

2.1. Skarżąca wniosła skargę do WSA w Rzeszowie, w której domagała się uchylenia postanowienia w całości. Zarzuciła naruszenie przepisów art. 14b § 1 w zw. z art. 3 pkt 2 i art. 3 pkt 1, a także art. 120 w związku z art. 3 pkt 2 oraz art. 121 § 1 w związku z art. 14h i art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej. Uzasadniając strona skarżąca podniosła argument, iż zgodnie z brzmieniem definicji z art. 3 pkt 2 i art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za przepisy prawa podatkowego należy uznać przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Wychodząc z założenia, że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią przepisy prawa podatkowego o których mowa w powołanym przepisie, Skarżąca wywiodła, że przepisy ustawy o urzędach i izbach skarbowych, stanowią lex specialis w stosunku do norm zawartych w dziale II Ordynacji podatkowej i dotyczą one tej samej materii i muszą być uznane również za przepisy prawa podatkowego.

2.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie.

2.3. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji zgodził się z stanowiskiem Ministra Finansów, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie wskazania właściwego dla Skarżącej organu podatkowego nie dotyczy w sensie ścisłym jej obowiązków podatkowych. W rezultacie uznano, że skoro wniosek, nie mieścił się w zakresie definicji ustaw podatkowych i prawa podatkowego, to w ocenie Sądu I instancji zasadnie Minister Finansów wydał postanowienie odmowne.

3.1. Spółka wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku domagając się jego uchylenia w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; zwana dalej : "p.p.s.a.") naruszenie :
- przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 3 pkt 2 w zw. z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej polegające na przyjęciu, że zagadnienie przedstawione przez Skarżącą dotyczące wskazania właściwego dla niej organu podatkowego "nie dotyczy w sensie ścisłym jej obowiązków podatkowych/istnienia lub nieistnienia tego obowiązku, jego wysokości/ bo obowiązek ten...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »