Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.06.2015

Interpretacja podatkowa nie jest ogólną opinią prawną

Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie ogólnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego może w rozważanym kontekście być "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek pożytku wnioskodawcy, który do sytuacji takiej doprowadził poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Protokolant Karolina Zarzycka-Ciołkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. sp. z o. o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1109/12 w sprawie ze skargi S. sp. z o. o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. nr IPPB3/423-672/11-2/GJ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1109/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Spółka wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2011 r. zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka wyjaśniła, że na podstawie umowy o badania i rozwój, zawartej z S.E. Spółka zobowiązała się do realizacji na rzecz Usługobiorcy usług w zakresie badań i rozwoju dla projektów wskazanych przez Usługobiorcę. Prace świadczone przez Spółkę polegają na rozwoju technologii elektronicznych oraz produktów, w oparciu o dostarczane przez Usługobiorcę dane. Sposób kalkulacji wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Usługobiorcy, na podstawie umowy o badania i rozwój opiera się na tzw. metodzie "koszt plus" - tj. suma wszystkich wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z wykonaniem przedmiotowych usług, powiększana jest o uzgodnioną przez strony marżę/narzut. Na wydatki podlegające zwrotowi składają się zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami. Spółka wyjaśniła, że dokumentami potwierdzającym poniesienie ww. wydatków są: (i) faktury wystawiane na Spółkę, lub (ii) paragony, lub (iii) rachunki, lub (iv) potwierdzenia płatności dokonane firmową kartą płatniczą. Dodatkowo - jeżeli dany wydatek ponoszony jest w trakcie delegacji - ww. fakturze/paragonowi/potwierdzeniu płatności kartą towarzyszy dokument będący poleceniem wyjazdu służbowego oraz rozliczenie danej delegacji. W przypadku korzystania z wypożyczonych samochodów pracownicy Spółki nie prowadzą ewidencji przejechanych kilometrów. W związku z powyższym Spółka zadała pytanie:

Czy wydatki opisane w stanie faktycznym, które Skarżąca ponosi na podstawie umowy o badania i rozwój w związku ze świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i które są brane pod uwagę przy kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z ww. tytułu, tj.: wydatki ponoszone przez pracowników Spółki podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych, wydatki ponoszone przez pracowników Spółki w związku ze spotkaniami organizowanymi w celu realizacji usługi dla Usługobiorcy, wydatki ponoszone w ramach prowadzonej współpracy z uczelniami technicznymi (w tym należny VAT naliczony w związku z przekazywaniem uczelniom, urządzeń/produktów S.). udokumentowane w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego stanowią w całości koszt uzyskania przychodów Spółki?
W ocenie Spółki przedmiotowe wydatki, udokumentowane w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego, stanowią w całości koszt uzyskania przychodów Spółki.

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2011 r. organ uznał stanowisko Spółki w zakresie wydatków na reprezentację i darowizny - za nieprawidłowe oraz w zakresie wydatków na podróże służbowe - za prawidłowe, z zastrzeżeniem w zakresie ich udokumentowania.

Organ wydający interpretację odnosząc się do kwestii wydatków ponoszonych w związku ze spotkaniami z kontrahentami zauważył, że wśród wydatków, względem których bezwzględnie obowiązuje negatywna przesłanka ustawowa w zakresie zaliczenia ich do kosztów podatkowych znajdują się m. in. koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W ocenie organu przenosząc słownikową definicję reprezentacji jako okazałości, wystawności w czyimś sposobie życia, związanej ze stanowiskiem, pozycją społeczną ( Słownik języka polskiego, Szymczak M.PWN, Warszawa 1981, t. II, str. 48) na grunt ustawy podatkowej należało przyjąć, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia.

Odnosząc się do natomiast do kwestii wydatków związanych z darowiznami organ zauważył, ze darowizny na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. wyłączone są z kosztów podatkowych. Organ wydający interpretację wyjaśnił, że wobec braku definicji darowizny w u.p.d.o.p. rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę w rozumieniu powyższego przepisu wyłączającego ją z kosztów podatkowych, wymagało sięgnięcia do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.) - dalej: K.c., tj do art. 888 § 1 gdzie wskazano, że darowizna to umowa, w której występują dwie osoby - darczyńca oraz obdarowany i której istotą jest bezpłatne przysporzenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

Organ wskazał następnie, że u.p.d.o.p. nie reguluje wprost sposobu prawidłowego dokumentowania kosztów. W jego ocenie nie oznacza to jednak, że podatnik ma w tym zakresie pełną dowolność. Jak bowiem wynika z ugruntowanej linii orzeczniczej obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Skoro więc podatnik musi legitymować się dowodami potwierdzającymi istnienie związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w art. 15 ust.1 u.p.d.o.p., to przede wszystkim musi posiadać dokumenty świadczące o poniesieniu wydatku.

Spółka, w ocenie organu, mimo uwzględnienia kosztów reprezentacji oraz darowizn przy kalkulacji wynagrodzenia nie może zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na to wezwanie pismem z dnia 11 stycznia 2012 r. organ stwierdził brak podstaw do zmiany zaskarżonej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżąca, działając poprzez pełnomocnika, wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Pełnomocnik Skarżącej zarzucił naruszenie: art. 14c § 1 O.p., art. 121 § 1 i art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm., dalej O.p.) w związku z art. 14h O.p., art. 16 ust. 1 pkt 28 oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 74 poz. 397; dalej "u.p.d.o.p").

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Sąd pierwszej instancji uznał skargę za niezasadną. Zdaniem Sądu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, "reprezentację&q...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »