Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

29.06.2018

Indywidualna stawka amortyzacji: Nie można ulepszyć niekompletnego środka trwałego

Z uzasadnienia: Skoro przedmiotowy lokal w chwili jego modernizacji nie stanowił jeszcze kompletnego i zdatnego do użytku środka trwałego to nie mógł on podlegać ulepszeniom, a w konsekwencji nie mógł też znaleźć zastosowania art. 22g ust. 17 ustawy o PIT. 

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Bogdan Lubiński (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. P.-T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3012/14 w sprawie ze skargi A. P.-T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3012/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę A. P.-T. (zwanej dalej "Skarżącą", "Podatniczką") i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r.

Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 10 stycznia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-M., po uprzednim uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wcześniejszej decyzji organu pierwszej instancji z dnia 25 listopada 2011 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, określił Skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie 80.844 zł.

Decyzją z dnia 18 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji oraz określił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie 78.675 zł.

W skardze Podatniczka wniosła o zmianę w całości powyższej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ewentualnie o uznanie decyzji za nieistniejącą, alternatywnie o uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania, a także o wydanie decyzji nakazującej zwrot kosztów wyceny biegłego wykonanej na prośbę Naczelnik Urzędu Skarbowego. Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

 1. rażące naruszenie prawa, poprzez wydanie przez organ odwoławczy własnej decyzji na niekorzyść Skarżącej, po wcześniejszym uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji, wbrew przepisowi art. 234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. – zwanej dalej "O.p.");
 2. rażące naruszenie prawa, poprzez wydanie decyzji wobec przedawnienia wszczętego postępowania z uwagi na przekroczenie bez podstaw prawnych terminów postępowania określonych w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 1960 r., nr 30, poz. 168 ze zm.) i art. 139 § 1 O.p. przez działania pierwszej instancji oraz art. 139 § 3 O.p. przez działania instancji odwoławczej;
 3. obrazę przepisów art. 121 § 1 O.p., z uwagi na wydawanie czterech decyzji całkowicie sprzecznych ze sobą, sprowadzającej się do metody wykładni przepisów na zasadzie "chybił trafił", interpretujących ten sam stan prawny w całkowicie odmienny sposób;
 4. naruszenie art. 18 Konstytucji RP podczas postępowania, poprzez uchybienie konstytucyjnemu obowiązkowi nałożonemu na organy państwa, naruszając w ten sposób przepis art. 122 O.p.,
 5. dopuszczenie do prowadzenia postępowania przez Naczelnik Urzędu Skarbowego, wobec którego prowadzone jest decyzją Sądu Okręgowego dla Warszawy postępowanie karne i jednocześnie nie dopuszczenie dowodów na tę okoliczność;
 6. naruszenie art. 14b § 3 i art. 187 § 1 O.p. oraz nie uwzględnienie art. 247 § 8 O.p., na skutek czego w wyniku wykonania decyzji odpowiedzialność poniosą urzędnicy ZUS.

W opinii Skarżącej, skarga zasługuje na uwzględnienie z uwagi błędne ustalenia stanu faktycznego spowodowane wyżej opisanymi naruszeniami, jak również na wadliwą subsumcję ustalonego stanu faktycznego do przepisów prawa materialnego w szczególności błędną interpretację i zastosowanie zasady i przepisów wynikających w szczególności z art. 22j ust 1 pkt 4, art. 22g ust. 11, art. 22f ust. 1, art. 34 ust. 3, art. 11 ust. 1; art. 8 ust. 1 i ust. 2; art. 27 ust. 1, art. 22g z wszystkimi ustępami i punktami, które zostały wymienione w decyzji, art. 23, art. od 22 do 22m ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. – zwanej dalej "u.p.d.o.f.") oraz z art. 353, art. 195, art. 207, art. 196 i art. 206 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi.

Sąd pierwszej instancji - uzasadniając rozstrzygnięcie - powołał się na art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 234 O.p. i stwierdził, że decyzja organu odwoławczego nie pogorszyła sytuacji Skarżącej, gdyż kwota określonego tą decyzją zobowiązania podatkowego w porównaniu z decyzją organu pierwszej instancji została zmniejszona. Podnoszenie zarzutu, że zaskarżona decyzja organu odwoławczego narusza art. 234 O.p., gdyż w poszczególnych aspektach ustalenia w niej poczynione są dla Podatniczki mniej korzystne niż ustalenia poczynione w decyzji z dnia 10 stycznia 2014 r. jest nieuzasadnione, bowiem istota rozstrzygnięcia sprowadza się do ustalenia kwoty zobowiązania podatkowego, a to w ww. decyzji Dyrektora Izby Skarbowej było niższe niż określone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na skutek wydania decyzji organu drugiej instancji obowiązek podatkowy Skarżącej nie uległ powiększeniu, a wręcz odwrotnie – uległ pomniejszeniu.

Za niezasadny WSA uznał zarzut naruszenia art. 139 O.p., gdyż długość prowadzonego postępowania była uzasadniona obszernością materiału dowodowego oraz skomplikowanym charakterem sprawy, a strona była informowana o kolejnych przedłużeniach terminu zakończenia postępowania w sprawie. Sąd zauważył, że w razie nieterminowego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej służą stronie specyficzne środki, przewidziane przepisami art. 139 i n. O.p. Natomiast podnoszenie zarzutu przewlekłości po ostatecznym załatwieniu sprawy nie może mieć znaczenia dla oceny zgodności z prawem kontrolowanej decyzji.

Sąd podał, że spór w niniejszej sprawie koncentrował się wokół kwestii:

 1. uznania za przychód 2008 r. wypłaconego Skarżącej w dniu 17 września 2008 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaległego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przysługującego Skarżącej za lata 2006-2008,
 2. określenia wartości początkowej środka trwałego stanowiącego lokal mieszkalny położony w W. przy ul. W. [...] nr [...] oraz wysokości odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego.

Odnosząc się do kwestii zaliczenia przez organy podatkowe przychodu uzyskanego w 2008 r. z tytułu wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaległego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przysługującego Skarżącej za lata 2006-2008 WSA uznał, że zaskarżona decyzja jest w tym zakresie prawidłowa i zgodna z obowiązującymi i powołanymi w niej przepisami prawa. Dyrektor Izby Skarbowej prawidłowo przywołał bowiem treść art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9, a także art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., z których wyprowadził prawidłowy wniosek o opodatkowaniu spornych przychodów. Z przywołanego w zaskarżonej decyzji art. 11 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. prawidłowo wywiódł, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego w wysokości faktycznie wypłaconej w roku podatkowym, a nie świadczenia należne za dany rok, a wypłacone w innym roku podatkowym. Zarzut w tym zakresie był więc niezasadny.

W kwestii rozliczenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 środka trwałego w postaci lokalu mieszkalnego WSA wskazał, że pierwszą sporną kwestią w tym zakresie było prawidłowe określenie wartości początkowej tego środka trwałego. Spór ten oraz brak jednolitego stanowiska organów podatkowych były widoczne w pierwotnie prowadzonym w tej sprawie postępowaniu zakończonym decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r.

W trakcie toczącego się postępowania Skarżąca stała na stanowisku, że wartość początkową spornego środka trwałego stanowi cena nabycia tego lokalu wraz z garażem podziemnym (udziałem w lokalu użytkowym) w łącznej wysokości 1.010.000,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 170.403,54 zł (brutto), na które złożyły się koszty zawarcia kolejnych aktów notarialnych (z dnia 8 czerwca 2004 r., z dnia 14 marca 2007 r. oraz z dnia 20 kwietnia 2007 r.), wydatki w kwocie 157.575,23 zł na wykonanie wylewki jastrychowej w ww. lokalu, montaż witryn szklanych, zakup chłodziarko-zamrażarki oraz pralki oraz z tytułu nabycia materiałów...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »