Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.05.2012

Import usług a rozliczenie i stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy faktycznie nabycie licencji można traktować jako import usług? Czy naliczenie tantiem autorskich można traktować jako import usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2012 r. (data wpływu 31 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu 13 kwietnia 2012 r.) i z dnia 27 kwietnia 2012 r. (data wpływu 2 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia licencji oraz tantiem autorskich jako importu usług w deklaracji VAT-7 za czerwiec i grudzień 2011 r., określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia licencji oraz tantiem autorskich jako importu usług w deklaracji VAT-7 za czerwiec i grudzień 2011 r., określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz stawki podatku.
Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu 13 kwietnia 2012 r.) i z dnia 27 kwietnia 2012 r. (data wpływu 2 maja 2012 r.) poprzez doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (osoba fizyczna) w formie wydawnictwa polegającą na wydawaniu książek autorów zagranicznych. Cykl wydania książki obejmuje zawarcie umowy licencyjnej, otrzymanie licencji potwierdzonej fakturą, zapłatę za licencję, tłumaczenie, druk i dystrybucję. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i ma nadany numer VAT UE.
Umowa na wydanie powieści została zawarta w maju 2011 roku pomiędzy Wnioskodawcy wydawnictwem a autorem będącym Kanadyjczykiem i mieszkającym w tym państwie, posiadającym przedstawicielstwo (c/o) w agencji literackiej …… ze Stanów Zjednoczonych, posiadającej przedstawicielstwo (c/o) w agencji cypryjskiej … współpracującej z agencją ...... z siedzibą w Belgradzie, będącą przedstawicielem na Europę środkowo-wschodnią. W umowie potwierdzono, że osobą do której należą prawa autorskie jest autor powieści (wynika to z zapisów w umowie). Opłatę za licencję na podstawie wystawionej przez siebie faktury otrzymała w czerwcu 2011 roku w całości agencja cypryjska. Umowa zawarta jest na okres 4 lat. Agencja cypryjska podała swój numer VAT UE.
Wnioskodawca uznał otrzymanie licencji jako import usług, a ponieważ umowa obejmuje okres czteroletni opodatkował w podatku VAT tak jak zaliczkę, uznając powstanie obowiązku podatkowego w momencie zapłaty. Zainteresowany ustalił kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem zapłaty (tj. dniem powstania obowiązku podatkowego) i wykazał w deklaracji za czerwiec VAT należny i naliczony w takiej samej wysokości, stosując stawkę 23%, biorąc za podstawę wartość faktury po przeliczeniu wg ustalonego wcześniej kursu.
Z umowy wskazanej powyżej wynika, że 31 grudnia każdego roku zobowiązany jest Wnioskodawca, jako wydawca, złożyć oświadczenie o liczbie egzemplarzy sprzedanych dzieła literackiego, na podstawie którego zostanie ustalona wysokość tantiem autorskich płatnych w określonym terminie 60 dni po wystawieniu faktury. Zainteresowany przekazał w terminie ustalonym ilość sprzedanych egzemplarzy.
Wysokość tantiem autorskich ustalana jest w oparciu o tzw. cenę okładkową (tj. cenę ustaloną przed rozpoczęciem sprzedaży) po pomnożeniu przez ilość egzemplarzy i procent ustalony w umowie. Obecnie Wnioskodawca czeka na wystawienie faktury w tym zakresie. Faktura na tantiemy autorskie zostanie wystawiona w miesiącu lutym. Płatności należności w tym zakresie będzie dokonywał Wnioskodawca w miesiącu marcu lub kwietniu 2012 roku.
Naliczenie tantiem autorskich Zainteresowany również rozpoznał jako import usług. Ponieważ Wnioskodawca uznał, że wykonanie usługi nastąpiło w grudniu 2011 r. w momencie rozliczenia sprzedaży za 2011 r. (tj. wykazania podstawy do naliczenia tantiem) uznał zatem, że obowiązek podatkowy powstał również w tym terminie i w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2011 roku wykazał VAT należny i naliczony w takiej samej wysokości, stosując stawkę 23 % (po przeliczeniu kursem z ostatniego dnia roboczego przed 31 grudnia 2011 r. czyli z dnia powstania obowiązku podatkowego - tj. z dnia 30 grudnia 2011 r.) od kwoty zadeklarowanych tantiem od sprzedanych egzemplarzy dzieła literackiego.
W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż usługi, o których mowa we wniosku świadczone są przez podatnika nie mającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Usługi te świadczone są dla miejsca, w którym jako Wnioskodawca posiada działalność gospodarczą - siedziba znajduje się w Polsce tj. w ……. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wnioskodawca potwierdza, że Jego stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się w miejscu gdzie stale przebywa i posiada zaplecze techniczne umożliwiające wydawanie książek, do wydania których niezbędne są licencje a konsekwencją ich posiadania konieczność płatności tantiem autorskich. Stałe miejsce prowadzenia działalności jest tożsame z siedzibą Wnioskodawcy.
Nadto Zainteresowany wskazał, iż przedstawicielstwo agencji cypryjskiej, z którym rozliczał licencję oraz będzie rozliczał tantiemy autorskie działa w imieniu i na rzecz kanadyjskiego autora niebezpośrednio. Przedstawicielstwo to działa w imieniu amerykańskiej agencji literackiej będącej przedstawicielem bezpośrednim autora.
Umowa licencyjna zawarta jest na okres 4 lat. W umowie określono płatność za licencję oraz tantiemy autorskie odpowiednio po 6 tygodniach lub 60 dniach od daty wystawienia faktur. Licencja opłacana jest jednorazowo na podstawie wystawionej faktury, natomiast tantiemy autorskie rozliczane są na dzień każdego 31 grudnia przez okres 4 lat trwania umowy na podstawie raportu ze sprzedaży przedmiotowego dzieła. Płatność z tytułu tantiem autorskich dokonywana będzie w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury (której dotychczas Wnioskodawca nie otrzymał). Czynności polegające na nabyciu licencji i rozliczeniu tantiem autorskich mają związek z czynnościami opodatkowanymi, ponieważ nabycie licencji jest niezbędne do wydania książek, które następnie podlegają sprzedaży w kraju i opodatkowane są stawką 5% (posiadają nadany ISBN). Tantiemy autorskie są skutkiem sprzedaży opodatkowanej, ponieważ ich naliczenia ustalone zostało jako określony procent wskazany w umowie liczony od tzw. ceny okładkowej tj. sugerowanej ceny detalicznej sprzedaży netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy faktycznie nabycie licencji można traktować jako import usług...
 • Czy faktycznie naliczenie tantiem autorskich można traktować jako import usług...
 • Jeśli na pytanie nr 1 odpowiedź będzie twierdząca, to czy obowiązek podatkowy w przypadku nabycia licencji powstaje w momencie zapłaty (traktowanie zapłaty za licencję zgodnie z umową zawartą na 4 lata jak zaliczki na tę usługę)...
 • Jeśli na pytanie nr 2 odpowiedź będzie twierdząca, to czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie ustalenia wartości tantiem tj. w ostatnim dniu roku podatkowego...
 • Czy w deklaracji VAT - 7 za czerwiec i grudzień podatek VAT należny i naliczony zostały wykazane prawidłowo z zastosowaniem stawki 23%, a miejscem świadczenia usługi jest miejsce określone w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Ad. 1 i 2)
Import usług występuje wówczas, gdy spełnione są określone warunki, co wynika z art. 2 pkt 9 art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 28 b:

 • miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski,
 • usługodawca, nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium naszego kraju,
 • usługobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju,
 • usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu usług świadczonych na rzecz usługobiorcy polskiego.

W ocenie Wnioskodawcy wszystkie ww. warunki w obu przypadkach zostały spełnione, a poza tym jest podatnikiem podatku VAT i ma nadany numer VAT UE oraz przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wprawdzie prawa autorskie do wydawanego dzieła posiada osoba fizyczna, ale licencję otrzymał od agencji posiadającej nadany numer VAT UE.
Ad. 3)
Obowiązek podatkowy przy nabywaniu licencji na wydanie dzieła literackiego rozpoznał Wnioskodawca jako wynikający z art. 19a pkt 2, w związku z art. 19 ust. 11, ponieważ potraktował tę usługę jako ciągłą, przez okres dłuższy niż rok (umowa zawarta jest na okres 4 lat), którą uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku, z tym, że jeśli przed wykonaniem usługi otrzymano część należności, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.
Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ płatność wystąpiła w czerwcu 2011 r., to zgodnie z art. 19 ust 11 obowiązek podatkowy wystąpił w czerwcu, dlatego też podatek należny zadeklarował w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2011 r.
Zainteresowany ustalił podatek należny stosując stawkę 23%, przyjmując za podstawę kwotę w walucie z faktury i przeliczając ją na złote polskie wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego tj. dnia płatności, co byłoby zgodne z art. 31a ust. l ustawy.
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług. Dlatego Wnioskodawca podatek naliczony wykazał w takiej samej wysokości w deklaracji za czerwiec 2011 r.
Ad. 4)
Podobnie jak w przypadku nabywania licencji, naliczone tantiemy a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »