Gry na automatach o niskich wygranych a VAT

Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2012 r. (data wpływu: 23.01.2012 r.), uzupełnione pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. (data wpływu 26 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyliczenia obrotu z tytułu gier na automatach o niskich wygranych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2012 r. (data wpływu 26 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyliczenia obrotu z tytułu gier na automatach o niskich wygranych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność w zakresie gier losowych i gier na automatach, która jest prowadzona na terenie całego kraju za pośrednictwem posiadanych przez Spółkę automatów do gier.
Klienci opłacają grę poprzez wrzucenie należności do automatu, następnie w przypadku wygranej, odpowiednia kwota jest wypłacana klientom z automatu. Jeśli klient nie wygrywa, kwota wrzucona do automatu pozostaje w nim. Urządzenia spełniają wszelkie wymagane prawem normy techniczne i pozwalają dokładnie określić, ile pieniędzy zostało do automatu wrzucone, a ile wypłacone.
Ustawa o VAT nie rozstrzyga w sposób wyraźny jak w świetle prawa ustalany jest obrót z tytułu świadczonych w takim przypadku usług. Zmniejszenie należności od graczy z tytułu wypłaconych wygranych wpływa na wysokość osiągniętego przez spółkę obrotu, tj. wynagrodzenia, jaką z tytułu udostępnienia graczowi urządzenia otrzyma Spółka. Z drugiej strony, wysokość obrotu ma wpływ na ustalenie proporcji mającej zastosowanie w odliczaniu częściowym, do którego Spółka jest uprawniona na zasadach wskaźnika proporcji VAT – zgodnie z przepisami art. 90-91 ustawy o VAT.
Z uwagi na to, że wyliczenie wskaźnika następuje przy uwzględnieniu udziału obrotu ze sprzedaży opodatkowanej w obrocie ogółem (gdzie uwzględniana jest sprzedaż zwolniona), istotnym pozostaje ustalenie w jaki sposób obliczyć obrót uzyskany przez Spółkę z tytułu świadczonych usług za pomocą automatów o niskich wygranych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier...
Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku gier na automatach określa się jako kwoty uiszczone przez klientów pomniejszone o kwoty wypłacane wygranym oraz pomniejszony o kwotę należnego podatku od gier.
Zgodnie z art. 29 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Ze względu na fakt, iż powyższa definicja obrotu nie reguluje wszystkich aspektów podstawy opodatkowania transakcji związanych z wykonywaniem działalności na automatach do gier, należy sięgnąć do przepisów unijnych jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: "NSA") z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1846/08 pokazany zostaje sposób w jaki należy procedować w sytuacji, gdy polskie ustawodawstwo jest zbyt mało precyzyjne. „W sytuacji, gdy treść ustawy krajowej budzi pewne wątpliwości (niejasności), sąd krajowy ma obowiązek interpretować ustawę tak, aby dostosować ją do wymogów dyrektywy. Potwierdza to bogate orzecznictwo ETS, m.in. w sprawie von Colson i Kamann (orzeczenie w sprawie 14/83, Zb. Orz. 1984, s. 1891), gdzie Trybunał wyraził pogląd, że sąd w procesie stosowania prawa wewnętrznego, w szczególności przepisów wydanych w celu wykonania dyrektywy, jest obowiązany interpretować przepisy w świetle brzmienia i celu dyrektywy, aby zapewnić osiągnięcie rezultatu określonego w art. 249 akapit 3 TWE. Powyższa formuła wyraża obowiązek interpretacji obowiązującego prawa krajowego w świetle tekstu i celów dyrektywy po to, aby osiągnąć wyznaczony przez dyrektywę rezultat, tzw. wykładnia prowspólnotowa. Sądy stosując prawo powinny nadawać jego normom krajowym takie znaczenie, jakie zapewni mu zgodność z prawem wspólnotowym. Ponadto sądy są zobowiązane w razie stwierdzenia, że normy prawa krajowego są niezgodne z prawem wspólnotowym, zastosować normy prawa wspólnotowego, jako podstawę swoich rozstrzygnięć, odmawiając jednocześnie zastosowania norm prawa krajowego. Stanowi to konsekwencję zasady prymatu prawda wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego."
Definicja wynikająca z art. 11 (A) ust. l pkt a, Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. UE L 77.145.1 ze zm.), określa iż podstawę opodatkowania stanowi w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług - wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które dostawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej z tytułu tych czynności, włączając subwencje bezpośrednio związane z ich ceną.
Dyrektywa posługuje się pojęciem „wynagrodzenie". Pojęcie to nie zostało odrębnie zdefiniowane. Brak definicji pozwala na przejmowanie s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »