Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.11.2014

Fiskus nie może surowo karać za oczywiste błędy pisarskie

Z uzasadnienia: Nie można w sposób drastyczny karać podatnika, w stanie prawnym, który dopuszcza by sądy i organy mogą sprostować oczywiste błędy pisarskie. Jakkolwiek terminy określone w art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają charakter materialny i nie podlegają przywróceniu, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nakłada na organy obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego, gdzie organy podatkowe, prowadząc postępowanie dowodowe, wiedząc o zaistniałej omyłce pisarskiej, ustaliły stan faktyczny i prawny w sposób wybiórczy i jednostronny, czym naruszyły art. 121 § 1 Ordynacji. Dodać należy, że skarżąca nie uszczupliła należności skarbu państwa.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Marzena Cybulska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 października 2014 r. sprawy ze skargi S.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej za okres od 28 sierpnia 2012 r. do 5 lipca 2013 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 3 marca 2014 r. o nr [...];
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2012 r. S.J. prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich polegającą na sezonowym wynajmie pokoi gościnnych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej - złożyła za pośrednictwem urzędu pocztowego oświadczenie o zawieszeniu z dniem 28 sierpnia 2012 r. działalności gospodarczej, korzystając z uprawnienia wynikającego z treści art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm., dalej jako "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym" - skutkującego niepobieraniem podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres trwania przerwy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzją z dnia 5 marca 2013 r. ustalił podatniczce miesięczną wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na kwotę 339,- zł.

Pismem z dnia 5 lipca 2013 r. S.J. zawiadomiła, że z dniem 6 lipca 2013 r. wznawia działalność.

Naczelnik urzędu skarbowego postanowieniem z dnia 30 stycznia 2014 r. wszczął wobec podatniczki postępowanie podatkowe w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w związku ze zgłoszoną przerwą w prowadzeniu działalności gospodarczej za okres od 28 sierpnia 2012 r. do 5 lipca 2013 r.

Decyzją z dnia 3 marca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. odmówił podatniczce uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej za okres od 28 sierpnia 2012 r. do 5 lipca 2013 r., z powodu niedotrzymania terminu do zawiadomienia o zakończeniu przerwy. Powyższa decyzja stanowiła konsekwencję stwierdzenia, iż dzień 5 lipiec 2013 r. był ostatnim dniem przerwy w działalności, a zatem termin do zgłoszenia zakończenia przerwy upłynął w dniu 4 lipca 2013 r., natomiast przedmiotowe zawiadomienie S.J. nadała w urzędzie pocztowym w dniu 5 lipca 2013 r. tj. 1 dzień po ustawowym terminie.

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 30 maja 2014 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy uzasadniając swoje rozstrzygnięcie wskazał, że warunki do opodatkowania kartą podatkową zostały określone w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a istotą sporu w przedmiotowej sprawie jest kwestia dotycząca powiadomienia organu I instancji przez podatniczkę o zakończeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, skutkującej okresowym zwolnieniem z ponoszenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dyrektor izby skarbowej odnosząc się do stanu faktycznego sprawy wskazał, że S.J. pismem z dnia 24 sierpnia 2012 r. zawiadomiła naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu przerwy w wynajmie kwater od dnia 28 sierpnia 2012 r. co skutkowało niepobieraniem podatku dochodowego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy. Następnie pismem z dnia 5 lipca 2013 r. poinformowała, że wznawia wynajem pokoi gościnnych z dniem 6 lipca 2013 r., z czego wynika, że przerwa w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej trwała od dnia 28 sierpnia 2012 r. do dnia 5 lipca 2013 r.

Organ odwoławczy stwierdził, że treść art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje, że podatnik opłacający podatek dochodowy w formie kary podatkowej może skorzystać z prawa do przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak ostatnim dniem, w którym możliwe jest zawiadomienie organu podatkowego o zakończeniu przerwy, jest dzień poprzedzający dzień zakończenia przerwy. Dniem, w którym podatniczka zamierzała podjąć działalność, był zgodnie z jej deklaracją 6 lipca 2013 r. Zatem ostatnim dniem, w którym nie podejmowała czynności podlegających opodatkowaniu, a więc ostatnim dniem przerwy był dzień 5 lipca 2013 r. Z powyższego wynika, iż dniem go poprzedzającym, czyli wcześniejszym, był dzień 4 lipca 2013 r. Organ nadmienił, że termin zawiadomienia o zakończeniu przerwy przypadał w czwartek, tj. zwykły dzień roboczy, natomiast podatniczka uchybiła terminowi do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zakończeniu przerwy, składając przedmiotowe pismo za pośrednictwem urzędu pocztowego w dniu 5 lipca 2013 r., tj. z jednodniowym opóźnieniem. Nadto wskazano, że naczelnik urzędu skarbowego w decyzji z dnia 5 marca 2013 r. ustalającej wysokość stawki karty podatkowej na rok podatkowy 2013 zawarł m.in. pouczenie dotyczące początkowego i końcowego terminu zgłaszania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Organ odwoławczy, wskazał, że okoliczności, które przyczyniły się do uchybienia przez podatniczkę terminowi prawa materialnego, nie mogą być podstawą uchylenia spornej decyzji, jest to bowiem termin nieprzywracalny.

Dyrektor izby skarbowej wskazał, że twierdzenie podatniczki o konieczności zastosowania w przedmiotowej sprawie celowościowej wykładni art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie znajduje uzasadnienia, bo użyty przez ustawodawcę zwrot jest jasny i logiczny.

Organ podniósł, że wbrew twierdzeniom podatniczki w przedmiotowej sprawie nie miał zastosowania art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ponieważ strona nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a tym samym nie mogła zgłosić jego zawieszenia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem organ I instancji prawidłowo uznał, że zawiadomienie złożone przez podatniczkę dotyczyło woli skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W związku z powyższym, mając na uwadze uregulowania art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, dyrektor izby skarbowej stwierdził, że zgłoszenie o zakończeniu przerwy w wynajmie pokoi gościnnych zostało złożone przez podatniczkę po ustawowo określonym terminie tj. po 4 lipca 2013 r. W tej sytuacji podatniczka nie podlega zwolnieniu z poboru podatku w formie karty podatkowej za okres zgłoszonej przerwy. W powyższym przepisie ustawodawca określił, że preferencja dotyczy całego okresu trwania przerwy, a nie jak twierdzi strona przerwy, która zaczyna się i kończy w tym samym roku podatkowym.

Organ odwoławczy uznał, że postępowanie spełnia wymogi procedury postępowania podatkowego: naczelnik urzędu skarbowego - zgodnie z dyspozycją normy art. 122 Ordynacji podatkowej - podjął niezbędne działania w celu rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego niniejszej sprawy, czego potwierdzeniem jest materiał dowodowy, który umożliwiał całościową, pełną ocenę stanu faktycznego. W konsekwencji ustalając stan faktyczny, organ I instancji uwzględnił dyspozycję art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy, po czym dokonał jego oceny zgodnie z treścią art. 191 Ordynacji podatkowej. Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie tej nie doszło do przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów. Wyraz dokonanej oceny dano w treści spornej decyzji, która zawiera wszystkie elementy składowe decyzji określone w art. 210 Ordynacji podatkowej. W jej uzasadnieniu prawnym powołano przepisy prawne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia i przytoczono ich treść, a w uzasadnieniu faktycznym dokładnie opisano stan faktyczny sprawy. Niesłuszny jest także zarzut naruszenia art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ prowadząc w sposób rzetelny postępowanie podatkowe i gromadząc wyczerpujący materiał dowodowy, naczelnik urzędu skarbowego w żaden sposób nie naruszył zasady działania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. O jej naruszeniu nie świadczy również podjęcie rozstrzygnięcia, które jest niezgodne z oczekiwaniami strony.

Organ podatkowy stwierdził również, że na podstawie upoważnienia z dnia 4 grudnia 2012 r. I Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. był uprawniony do podpisania przedmiotowej decyzji. Decyzja organu I instancji nie została wydana - jak twierdzi podatniczka - na podstawie przepisów dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej zastrzeżonych do zatwierdzenia i podpisywania przez naczelnika urzędu. Rozstrzygn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »