Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Samochód w firmie

29.10.2019

Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach działalności

Pytanie: Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2019 r. (data wpływu 30 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2019 r. (data wpływu 19 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 września 2019 r. (data wpływu 19 września 2019 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 3 września 2019 r. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na całorocznym zakwaterowaniu turystów wraz z ich wyżywieniem, bez podawania i bez sprzedaży napojów alkoholowych. Działalność prowadzona będzie w budynku, który jest współwłasnością małżeńską jego i żony. Przeważający rodzaj działalności …. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Jako formę opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca wybrał zasady ogólne. Zamierza korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na potrzeby działalności gospodarczej zamierza zakupić samochód osobowy w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Planuje przyjąć ten samochód do ewidencji środków trwałych jako środek trwały w działalności gospodarczej, niezwłocznie po jego zakupie i dopuszczeniu do ruchu drogowego, z zastosowaniem amortyzacji liniowej [powinno być: z zastosowaniem metody liniowej amortyzacji – dopisek organu]. Wartość nabycia samochodu będzie mniejsza niż 150 000 zł. Nie będzie to pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ze względu na konieczność dowozu zakupionych w innych miejscowościach towarów niezbędnych w planowanej działalności gospodarczej (towarów spożywczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych), a także inne niezbędne przejazdy związane z działalnością gospodarczą - samochód ten będzie niezbędnym środkiem transportu w działalności gospodarczej.

Aktualnie Wnioskodawca, ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, jest członkiem PKA. Szczegółowe informacje na temat działalności tej instytucji zawiera strona internetowa: ….. Instytucja ta zajmuje się akredytacją oraz oceną jakości kształcenia oferowanego przez polskie uczelnie. PKA realizuje swoje statutowe cele przez dokonywanie obligatoryjnych ocen uczelni, w tym również przez ich wizytowanie. Realizacja tych zadań wymaga od Wnioskodawcy wyjazdów 2-4 razy miesięcznie do X., a także 2-3 wyjazdów akredytacyjnych do różnych uczelni na terenie Polski.

Niezależnie od tego jest zatrudniony jako profesor na umowę o pracę przez wyższą szkołę. Wykonywanie obowiązków służbowych w tej uczelni wymaga od niego 2-3 wyjazdów służbowych miesięcznie.

Aktualnie opisane powyżej podróże służbowe realizuje korzystając z własnego samochodu prywatnego. Koszty podróży służbowych są mu zwracane przez obie wskazane wyżej instytucje, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Samochód prywatny wykorzystywany dla opisanych tutaj celów jest już jednak w dużym stopniu wyeksploatowany i prawdopodobnie ze względu na rosnące ryzyko zawodności i awaryjności – Wnioskodawca będzie musiał za jakiś czas zrezygnować z wykorzystywania go w podróżach służbowych. Wówczas ma zamiar wykorzystywać do realizacji podróży służbowych planowany do zakupu samochód osobowy, który będzie środkiem trwałym w jego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wypłacane Wnioskodawcy dotychczas świadczenia: zwroty kosztów przejazdów prywatnym samochodem w ramach podróży służbowych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych (umowy zlecenia) będących podstawą realizacji opisanych powyżej obowiązków służbowych - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Analogiczne rozwiązania będą funkcjonowały po wdrożeniu wykorzystywania przez niego planowanego do zakupu samochodu osobowego do realizacji opisanych powyżej podróży służbowych.

Reasumując ten wątek - planowany do zakupu samochód osobowy będzie służył jednocześnie jako środek transportu w jego pozarolniczej działalności gospodarczej, a także jako środek transportu w realizacji opisanych powyżej podróży służbowych związanych z jego aktywnością zawodową.

Koszty związane z nabyciem oraz eksploatacją planowanego do zakupu samochodu osobowego będą następujące:

 1. koszty amortyzacji pojazdu metodą liniową zgodnie z art. 22h ust. 1 oraz 22i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem innych przepisów dotyczących amortyzacji liniowej. Odpisy amortyzacyjne będą wykazywane w ewidencji środków trwałych, w której analizowany samochód będzie wykazany po jego zakupie i zarejestrowaniu, jako środek trwały w działalności gospodarczej.
 2. koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), ubezpieczenia Autocasco (AC) oraz Assistance;
 3. koszty przeglądów i napraw (koszty usług serwisowych wraz z kosztami części zamiennych);
 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 września 2019 r. sformułował następujące pytanie.

Czy koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem analizowanego samochodu osobowego, po jego przyjęciu do ewidencji środków trwałych jako środka trwałego w działalności gospodarczej, z wykorzystywaniem go również jako środka transportu w opisanych we wniosku podróżach służbowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w następujących wysokościach:

 1. koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych;
 2. koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów;
 3. koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych): 75% poniesionych kosztów;
 4. koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne bieżące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?

W sformułowanym w uzupełnieniach wniosku z dnia 16 września 2019 r. własnym stanowisku Wnioskodawca podaje, że jego zdaniem dopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego jest wykorzystywanie samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w pozarolniczej działalności gospodarczej - również jako środka transportu w podróżach służbowych wynikających z opisanej powyżej jego aktywności zawodowej.

Treść art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „(...) - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”, wskazuje zdaniem Wnioskodawcy, że ustawodawca przewidział dopuszczalność takiego zróżnicowanego (mieszanego) wykorzystania samochodu osobowego przez podatnika. Jednocześnie przepis ten wprowadza ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości 75% kosztów używania samochodu osobowego, właśnie w sytuacji gdy samochód osobowy jest wykorzystywany również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji pozostałe 25% nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadził taką zryczałtowaną redukcję kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Nie zobowiązał przy tym podatnika do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ani innej ewidencji z rozgraniczeniem przejazdów związanych z działalnością gospodarczą i innych przejazdów celem zastosowania innej metody wyliczania i zaliczania w inny sposób kosztów używania samochodu osobowego w koszty działalności gospodarczej. Ustawodawca nie wskazał też żadnej innej metody wyliczania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej bieżących kosztów eksploatacji samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w działalności gospodarczej, wykorzystywanego również przez podatnika dla innych celów.

Ponieważ Wnioskodawca planuje korzystanie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT), to jego zdaniem do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej będzie mógł zaliczyć:

 1. 75% wartości brutto faktur zakupu dokumentujących: koszty przeglądów i napraw (usługi serwisowe wraz z zakupem części zamiennych),
 2. 75% wartości brutto faktur zakupu dokumentujących: koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »