Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

23.02.2018

Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy

Obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy kosztów zużytej energii elektrycznej. Ten obowiązek należy i trzeba odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków oczekiwań pracodawcy.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, realizując usługi w branży budowlanej polegające na budowie domów jednorodzinnych na rzecz inwestorów na działkach stanowiących ich własność. Wnioskodawca realizuje jednocześnie od kilkunastu do kilkudziesięciu inwestycji na terenie całej Polski. Część prac na budowie jest realizowana przez pracowników Wnioskodawcy zorganizowanych w brygady budowlane, część zaś zlecana jest firmom zewnętrznym. Wnioskodawca zobowiązany jest do koordynowania prac wykonywanych przez wszystkich pracujących na budowach, w szczególności sprawdza terminowość, odpowiednią jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z przepisami prawa budowlanego, projektem oraz umową zawartą z inwestorem.

Celem sprawnego prowadzenia prac budowlanych i należytej koordynacji prac własnych oraz prac wykonywanych przez podwykonawców Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umów o pracę tzw. pracowników mobilnych. Należą do nich: kierownicy budów oraz inżynierowie budów. Miejscem zatrudnienia pracownika mobilnego określonym w umowie o pracę jest obszar jednego województwa, obszar kilku województw lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach obszar całego kraju. Do obowiązków ww. pracowników należy m.in.:

 • nadzorowanie poszczególnych budów,

 • nadzór nad brygadami Wnioskodawcy oraz jego podwykonawców,

 • kontrola przestrzegania przepisów BHP,

 • dokonywanie odbiorów częściowych budowy,

 • doradztwo merytoryczne inwestorom,

 • współpraca z działem serwisowym w przypadku usterek domu.

Jeden pracownik mobilny odpowiada jednocześnie za prowadzenie kilku/kilkunastu budów usytuowanych na obszarze jednego województwa, kilku województw bądź całego kraju.

W związku z koniecznością realizacji powyższych obowiązków - jednocześnie na kilku/kilkunastu budowach prowadzonych w różnych lokalizacjach, pracownicy mobilni zobowiązani są do ciągłych wyjazdów oraz przejazdów pomiędzy tymi budowami, w trakcie których ponoszą wydatki związane m.in. z noclegami w miejscu świadczenia pracy. Pracownicy mobilni zazwyczaj od poniedziałku do piątku dokonują objazdu wszystkich budów za prowadzenie których są odpowiedzialni. Z uwagi na ekonomiczne uzasadnienie pracownicy mobilni na koniec dnia pracy nocują w kwaterach pracowniczych, hotelu, motelu czy też wynajętym mieszkaniu znajdujących się na trasie pomiędzy poszczególnymi budowami.

Koszty związane z ww. noclegami mogą być pokrywane: ze środków pochodzących z zaliczki wypłacanej przez Wnioskodawcę, ze środków własnych pracownika - są one następnie zwracane przez pracodawcę lub bezpośrednio ze środków Wnioskodawcy. Wydatki poniesione przez pracownika są poddane merytorycznej i formalnej kontroli na podstawie odpowiednich dokumentów np. faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.

Spółka zwraca wyłącznie koszty noclegu, który jest konieczny ze względu na znaczną odległość miejsca realizowania budowy od miejsca zamieszkania pracownika. Biorąc pod uwagę ekonomiczny aspekt brak jest ekonomicznego uzasadnienia aby pracownicy wracali po każdym dniu pracy do miejsca zamieszkania. Często jest to niemożliwe z uwagi na znaczne odległości. Korzystanie przez pracownika z noclegu jest więc często niezbędne do należytego wykonania zadań wynikających ze stosunku pracy i stanowi realizację obowiązku nałożonego na Wnioskodawcę jako pracodawcę przez przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracę należy organizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracownika.

Wnioskodawca zaznacza, że praca świadczona w terenie przez pracowników Wnioskodawcy nie jest przez niego traktowana jako podróż służbowa, bowiem zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy, podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. W przedmiotowym stanie faktycznym obowiązki pracownicze nie są wykonywane poza jednym wskazanym w umowie stałym miejscem pracy, tylko z założenia to miejsce jest zakreślone obszarowo. W związku z czym Wnioskodawca nie traktuje tego rodzaju przemieszczania się jako podróży służbowej nakładającej na pracodawcę obowiązek wypłaty diet i innych związanych z tym świadczeń. Obecnie Wnioskodawca zalicza poniesione koszty noclegów pracowników mobilnych do ich przychodów ze stosunku pracy, a co za tym idzie opodatkowuje i odprowadza z tego tytułu składki ZUS. Biorąc jednak pod uwagę linię orzeczniczą oraz najnowsze interpretacje podatkowe, powziął wątpliwość czy faktycznie zapewnienie pracownikom noclegu, co leży wyłącznie w interesie pracodawcy a nie pracownika należy traktować jako przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy zapewnienie pracownikom mobilnym noclegu w celu sprawnego i należytego wywiązania się z obowiązków służbowych, stanowi przychód ze stosunku pracy tych pracowników, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca, jako płatnik zobowiązany jest do naliczania, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wskazanie, czy zapewnienie noclegu będzie mieściło się w zakresie "innych nieodpłatnych świadczeń", będzie przesądzać o istnieniu przychodu i konieczności odprowadzenia należnego podatku.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” zasadne jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 stwierdził, że podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »