Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.04.2019

Faktury korygujące nie przywrócą zwolnienia podmiotowego VAT

Pytanie: Wnioskodawca od października 2017 r. rozpoczął działalność dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności jako przeważającej wskazał kod PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne i 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybierał zwolnienie podmiotowe z VAT-u, ponieważ zamierzał i wykonywał tylko usługi w zakresie projektowania. Czy w okresie od października do grudnia 2017 r. przysługiwało Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2019 r. (data wpływu 5 lutego 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy oraz uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2019 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy oraz uwzględnienia faktury korygującej w deklaracji VAT-7.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2 października 2017 r. rozpoczął jako osoba fizyczna działalność gospodarczą dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej jako przeważającej Wnioskodawca wskazał kod PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne i 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Rozpoczynając działalność od 2 października 2017 r. Wnioskodawca nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wybierając zwolnienie podmiotowe z VAT-u, ze względu na limit obrotów, ponieważ w tym czasie Wnioskodawca nie zamierzał wykonywać działalności w zakresie doradztwa technicznego. W okresie od października do grudnia 2017 r. Wnioskodawca wykonywał usługi w zakresie projektowania zgodnie z wystawionymi fakturami.

W wystawionych fakturach za miesiąc październik, listopad i grudzień 2017 r. Wnioskodawca popełnił błąd naliczając stawkę VAT 23% zamiast stawki zwolnionej zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Po otrzymaniu informacji od firmy, z którą Wnioskodawca współpracuje w dniu 19 stycznia 2018 r. Wnioskodawca wystawił faktury korygujące na błędnie wystawione faktury dotyczące stawki VAT z adnotacją, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W dniu 22 stycznia 2018 r. Wnioskodawca udał się do Urzędu Skarbowego celem zgłoszenia VAT-R zaznaczając obowiązek podatkowy w poz. 33 o rezygnacji ze zwolnienia od 23 stycznia 2018 r. Składając to zgłoszenie urzędniczka zakwestionowała zaznaczoną poz. 33 w VAT-R i wskazała poz. 29 argumentując, że ponieważ w ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca zaznaczył PKD 71.12.Z. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne jako przeważająca działalność, Wnioskodawca nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, obowiązek VAT powstał od października 2017 r. i deklaracje VAT powinny być złożone od października 2017 r.

Mimo wyjaśnień Wnioskodawcy, że w tym okresie nie wykonywał działalności doradczej, lecz działalność w zakresie projektowania, o czym świadczą wystawione faktury, argumenty Wnioskodawcy nie zostały uznane.

W związku z powyższym mimo wątpliwości, które Wnioskodawca ma do tej pory w dniu 22 stycznia 2018 r. złożył deklaracje VAT-7 za październik, listopad i grudzień 2017 r. wykazując podatek należny, nie uwzględniając faktur korygujących. W dalszym ciągu mimo prób ustalenia w oparciu o przepisy i informację podatkową Wnioskodawcy nie udało się ustalić jak ma zaksięgować wystawione faktury korygujące i postanowił złożyć wniosek o interpretację ponieważ Wnioskodawca chciałby zamknąć tą sprawę.

Wnioskodawca nadmienia ponadto, że w 2017 r. osiągnął przychód netto 29.780,00 zł i nie przekroczył limitu do zwolnienia z VAT z tytułu usług projektowych, ponieważ zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 nie wykonywał usług w zakresie doradztwa.

Biorąc pod uwagę powyższe wykonywanie usług projektowania w okresie od października do grudnia 2017 r. podlegało zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z powołanymi przepisami.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej, zasadności skorzystania ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z powołanymi przepisami. Jednocześnie Wnioskodawca prosi o informację, czy złożone deklaracje, w których został wykazany podatek należny podlegają skorygowaniu w związku z wystawionymi fakturami korygującymi związanymi z błędnie naliczonym VAT-em.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w okresie od października do grudnia 2017 r. przysługiwało Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT?
  2. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym złożone deklaracje VAT-7 za październik, listopad i grudzień 2017 r, w których został wykazany podatek należny podlegają skorygowaniu na podstawie wystawionych faktur korygujących związanych z błędnie naliczoną stawką VAT na zwolniony podmiotowo zgodnie z art. 113 ust. 9 w związku z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że w okresie od października do grudnia 2017 r. zgodnie z art. 113 ust. 9 i ust. 13 pkt 2 Wnioskodawca mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ nie wykonywał w tym okresie usług doradczych, a tylko usługi projektowe, co jest potwierdzone w wystawionych fakturach.

Wystawione błędnie faktury z naliczoną stawką VAT za miesiąc październik, listopad, grudzień 2017 r. zostały skorygowane wystawionymi fakturami korygującymi, w których została skorygowana stawka VAT na zwolnioną zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, i które zostały dostarczone do kontrahenta za potwierdzeniem.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca uważa, że złożone deklaracje VAT-7 za miesiąc październik, listopad, grudzień 2017 r. podlegają skorygowaniu na podstawie posiadanych faktur korygujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Ad 1 i 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy - podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie re...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »