Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji łańcuchowej

Pytanie podatnika: Czy spółka prawidłowo postępuje w przedstawionym wyżej stanie faktycznym stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów wynoszącą 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spółka prawidłowo postępuje stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszących dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyłki, ubezpieczenia przesyłki, pakowania na fakturze? Czy spółka prawidłowo postępuje prezentując w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostałe koszty towarzyszące eksportowi towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie rozpoznania eksportu towaru i jego opodatkowania w ramach transakcji łańcuchowej oraz w zakresie objęcia stawką 0 % świadczeń pomocniczych do eksportu,
 • nieprawidłowe – w zakresie wykazywania w osobnej pozycji na fakturze kosztów dodatkowych będących elementem składowym eksportu (dostawy towarów).

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedmiocie rozpoznania eksportu towaru i jego opodatkowania w ramach transakcji łańcuchowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, dodatkowo posiada aktywny numer Euro NIP. Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.z). Spółka swoje wyroby sprzedaje kontrahentowi z Wielkiej Brytanii, który również jest podatnikiem VAT czynnym posiadającym aktywny numer Euro NIP.

Kontrahent z Wielkiej Brytanii zwrócił się z prośbą by towar, który kupi od Wnioskodawcy wysyłać bezpośrednio do jego klientów (głównie osoby fizyczne) w Stanach Zjednoczonych. Angielski kontrahent podał Spółce listę adresową, a zadaniem Spółki jest zapakować zakupiony przez kontrahenta towar w kopertę i nadać do każdego klienta kontrahenta w Stanach Zjednoczonych (wszelkie czynności są wykonywane w Spółce tzn. na terenie Polski). Poniesione przez Spółkę koszty w postaci pakowania, dostawy, odprawy celnej i inne towarzyszące tym czynnościom, są doliczane do faktury za sprzedaż wyrobów jubilerskich. Zatem towar jest wysyłany z Polski do Stanów Zjednoczonych. Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku stanowi kserokopia faktury VAT z dnia 2 sierpnia 2016 roku dokumentująca przykładową transakcję z wyżej wymienionym kontrahentem z Wielkiej Brytanii.

Za dostarczenie listów, w których znajdują się wyroby jubilerskie odpowiada X S.A. na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usługi pocztowej w obrocie zagranicznym.

Przygotowaniem dokumentów celnych zajmuje się wyspecjalizowana agencja celna. Agencja celna na podstawie otrzymanych od Spółki faktur wystawionych na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii oraz zaadresowanych (adresy osób fizycznych w stanach zjednoczonych) i gotowych do wysłania listów z zapakowanym towarem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokonuje zgłoszenia exportowego (ex) do urzędu celnego.

Urząd celny na podstawie zgłoszenia eksportowego (ex) generuje dokument MRN, w którym komunikatem IE528 informuje o rejestracji w elektronicznym systemie kontroli eksportu (ECS) zgłoszenia eksportowego. Następnie po dokonaniu ewentualnych czynności kontrolnych komunikatem IE529 powiadamia o zwolnieniu do procedury wywozu. Ostatnim etapem jest komunikat IE599 potwierdzenie wywozu, który oznacza, iż towary, w przypadku spółki wyroby jubilerskie opuściły teren Unii Europejskiej. Komunikat IE599 potwierdzenie wywozu stanowi zał. nr 2 do niniejszego wniosku.

W komunikacie IE599 potwierdzenie wywozu, w części pozycje towarowe w kolumnie tabeli o nazwie dokumenty jest podany numer faktury (zał. nr 1). Z komunikatu IE599 jasno wynika, że odbiorcą jest kontrahent z Wielkiej Brytanii lecz kraj wysyłki - przeznaczenia to Stany Zjednoczone. Zatem istnieje łatwa możliwość powiązania komunikatu IE599 potwierdzenie wywozu do stanów zjednoczonych z fakturą VAT dokumentującą sprzedaż wyrobów jubilerskich na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jako właściciel na kontrahenta z Wielkiej Brytanii następuje w Polsce w momencie potwierdzenia zakupu danej partii wyrobów jubilerskich (co dokumentuje faktura VAT) przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii. W momencie zakupu, gdy towar jeszcze znajduje się na terytorium Polski kontrahent z Wielkiej Brytanii ma już prawo do rozporządzania jako właściciel, to on decyduje co ma się stać z towarem, gdzie ma być wysłany i do kogo.

Spółka nie zna zapisów umów pomiędzy kontrahentem z Wielkiej Brytanii a ostatecznymi nabywcami ze Stanów Zjednoczonych, dlatego nie jest w stanie wypowiedzieć się w kwestii kiedy i gdzie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel z kontrahenta z Wielkiej Brytanii na ostatecznego nabywcę w Stanach Zjednoczonych. Jak wskazano we wniosku, dzięki danym adresowym udostępnianym przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii towar jest fizycznie przemieszczany z Polski do Stanów Zjednoczonych pod wskazany adres.

Koszty, o których mowa we wniosku są elementem składowym dostawy towaru, nierozerwalnie związane z dostawą wyrobów jubilerskich kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Koszty te nie są ustalane na podstawie odrębnych umów. Nie są kosztami samodzielnymi (odrębnymi). Stanowią one element kalkulacyjny ceny sprzedanych towarów (wyrobów jubilerskich).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy spółka prawidłowo postępuje w przedstawionym wyżej stanie faktycznym stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów wynoszącą 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii?
 2. Czy spółka prawidłowo postępuje stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszących dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyłki, ubezpieczenia przesyłki, pakowania na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii?
 3. Czy spółka prawidłowo postępuje prezentując w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostałe koszty towarzyszące eksportowi towarów dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1
Swoje postępowanie Spółka uważa za prawidłowe. Mimo, iż kupującym jest kontrahent z Wielkiej Brytanii i to on występuje na fakturze jako nabywca, to mamy do czynienia z eksportem towarów. W art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawodawca zawarł definicję eksportu towarów. Wynika z niej, że przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium unii europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, jeżeli wywóz towarów poza terytorium unii europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Dokonywana przez spółkę dostawa wyrobów jubilerskich wyczerpuje znamiona definicji eksportu zawartej w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Towar fizycznie jest wysyłany z polski na teren Stanów Zjednoczonych. Wysyłka wyrobów jubilerskich dokumentowana jest potwierdzeniami Poczty Polskiej, informującymi, o tym, że dana przesyłka dotarła do adresata będącego osobą fizyczną, mieszkającego w stanach zjednoczonych. Dodatkowo (co jest najważniejsze w niniejszej sprawie) spółka posiada komunikat IE599 wydany przez właściwy urząd celny (zał. Nr 2) potwierdzający wywóz towaru poza terytorium unii europejskiej.

Ponieważ swoją dostawę wyrobów jubilerskich Spółka zakwalifikowała jako eksport, konsekwencją tego są regulacje zawarte w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Stawka podatku w eksporcie towarów wynosi 0%. Ustawodawca w art. 41 ust. 6 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 1 usług zawarł jednak warunek. Stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumentem tym jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu,
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymanych poza systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Posiadany przez Spółkę komunikat IE599 potwierdzenie wywozu spełnia wyżej wymienione warunki. Jest to dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych. Dla potrzeb niniejszego wniosku został on wydrukowany i stanowi zał. Nr 2. Warto nadmienić, że do tej pory uśredniając, w ciągu jednego tygodnia od dokonania dostawy towaru i wystawienia faktury, urząd celny ostatecznie potwierdza w komunikacie IE599 wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe, spółka uważa, że zasadne jest stosowanie w opisanym stanie faktycznym stawki 0% przewidzianej dla eksportu towarów, bo z nim spółka ma do czynienia w opisanym stanie faktycznym.

Ad. 2
Spółka uważa że prawidłowo postępuje stosując stawkę przewidzianą dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszących dostawie towarów m.in. koszty odprawy celnej, koszty wysyłki, ubezpieczenia przesyłki, pakowania na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaż od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawodawca wskazuje, że podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego jasno wynika, iż „świadczeniem głównym” spółki jest dostawa towarów w postaci wyrobów jubilerski, a ponoszone...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »