Eksport pośredni a stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy opisana powyżej sprzedaż na rzecz nabywcy stanowi eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium UE za pomocą komunikatów IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 24 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności dostawy towarów dokonywanej przez Wnioskodawcę za eksport pośredni i zastosowania dla niej stawki 0% – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności dostawy towarów dokonywanej przez Wnioskodawcę za eksport pośredni i zastosowania dla niej stawki 0%.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

… (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka zajmuje się wydobyciem, przetwarzaniem i dystrybucją mineralnych materiałów budowlanych, tj. kamienia i kruszyw (dalej: towary). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca sprzedaje produkowane przez siebie towary podmiotom zagranicznym.

W związku z powyższym, Spółka zawarła umowę sprzedaży towarów ze spółką mającą siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej: nabywca), która dokonuje dalszej odsprzedaży towarów na rzecz podmiotu trzeciego (dalej: odbiorca finalny), mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (dalej: UE). Nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce. Natomiast towary będące przedmiotem sprzedaży na rzecz nabywcy są wysyłane z Polski bezpośrednio do odbiorcy finalnego (transport poza terytorium UE). Faktury dokumentujące przedmiotowe dostawy są wystawiane przez Spółkę (sprzedawcę) na rzecz nabywcy z zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%. Na fakturze widnieją warunki dostawy Incoterms Free Carrier (dalej: FCA).

W ramach omawianych transakcji sprzedaży realizowanych na warunkach FCA, towary są odbierane bezpośrednio przez nabywcę bądź za pośrednictwem wynajętej przez nabywcę firmy spedycyjnej (Spółka nie zajmuje się organizacją transportu ani nie ponosi związanych z tym kosztów). Nabywca dokonuje również zgłoszenia wywozu towarów we właściwym urzędzie celnym (na dokumentach celnych nabywca występuje jako eksporter) oraz transportu towarów do granicy UE. Następnie, do miejsca przeznaczenia poza terenem UE, towary transportowane są przez odbiorcę finalnego.

Spółka dla udokumentowania wywozu towarów poza terytorium UE posiada kopie wygenerowanych w systemie elektronicznym komunikatów IE-599, otrzymywane od nabywcy. Ponieważ jednak nabywca, będąc pośrednikiem w łańcuchu powyższych transakcji, obawia się, że Wnioskodawca oraz odbiorca finalny mogliby porozumieć się bez jego udziału i nawiązać bezpośrednią współpracę, każdorazowo przed wydaniem komunikatu IE-599 Wnioskodawcy, anonimizuje go poprzez zamazanie danych identyfikacyjnych odbiorcy finalnego, aby Wnioskodawca nie mógł wejść w ich posiadanie. W pozostałym zakresie komunikaty IE-599 są kompletne, widnieje na nich m.in. nazwa i adres nabywcy, kraj przeznaczenia towarów oraz ich rodzaj i ilość. Zatem przedmiotowe dokumenty potwierdzają wywóz towarów z UE do określonego w nich kraju poza terytorium UE, jednakże nie wskazują na czyją rzecz dokonana została dostawa. Jednocześnie, z uwagi na dostarczanie przez nabywcę zanonimizowanych komunikatów IE-599, celem dodatkowego uzupełnienia dokumentacji, Wnioskodawca planuje pozyskiwać od nabywcy również pisemne oświadczenia, że towary opuściły terytorium UE (a więc doszło do eksportu towarów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy opisana powyżej sprzedaż na rzecz nabywcy stanowi eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT...
 2. Czy dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium UE za pomocą zanonimizowanych (jak opisano w stanie faktycznym) komunikatów IE-599, spełnia wymagania nałożone w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT i pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki podatku VAT...
 3. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej za pomocą zanonimizowanych (jak opisano w stanie faktycznym) komunikatów IE-599 wraz z oświadczeniami kontrahenta o wywozie towarów poza terytorium UE, spełnia wymagania nałożone w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT i pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Opisane w stanie faktycznym transakcje sprzedaży przeprowadzane przez Spółkę stanowią dla niej eksport pośredni w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;
 2. Dokumenty posiadane przez Spółkę, w postaci zanonimizowanych (jak opisano w stanie faktycznym) komunikatów IE-599, spełniają wymagania nałożone w ustawie o VAT warunkujące zastosowanie 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do dokonywanych transakcji;
 3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2., dokumenty w postaci zanonimizowanych (jak opisano w stanie faktycznym) komunikatów IE-599 uzupełnione oświadczeniami kontrahenta o wywozie z terenu UE sprzedanych Towarów, spełniają wymagania nałożone w ustawie o VAT warunkujące zastosowanie 0% stawki VAT w odniesieniu do dokonywanych transakcji.

Wnioskodawca uzasadnia zajęte w sprawie stanowisko następująco:
Ad. 1.
Powołując się na treść art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 i ust. 8, art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca uważa, że w przypadku tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy ten sam towar jest przedmiotem kolejnych dostaw, lecz faktycznie jest przemieszczany jedynie od pierwszego dostawcy do finalnego nabywcy, przyjmuje się, że ma miejsce tylko jedna wysyłka (transport), więc tylko w odniesieniu do jednej z transakcji można ustalić miejsce świadczenia (dostawa ruchoma).

Wnioskodawca wskazuje, że dokonuje dostawy towarów na rzecz podmiotu, mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który następnie dokonuje ich dostawy na rzecz odbiorcy finalnego z siedzibą poza terytorium UE. Towary będące przedmiotem sprzedaży są wysyłane bezpośrednio z terenu Polski poza terytorium UE. W ramach omawianych transakcji sprzedaży realizowanych na warunkach FCA, za transport do granicy UE odpowiada nabywca.
W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz regulacje ustawy o VAT, dostawą „ruchomą” w opisanym powyżej łańcuchu dostaw jest dostawa dokonana przez Spółkę na rzecz nabywcy.
Jednocześnie Wnioskodawca uważa, że transakcje opisane w stanie faktycznym zawartym na wstępie niniejszego wniosku spełniają wszystkie kryteria zawarte w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT, tj.:

 1. miała miejsce dostawa towarów;
 2. wywóz towarów z Polski poza terytorium UE został dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tj. przez nabywcę) oraz
 3. wywóz ten został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych (posiadanie przez Spółkę komunikatów IE-599).

W efekcie, dostawy realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz słowackiego kontrahenta należy uznać za eksport pośredni.

Ad. 2.
Odwołując się do brzmienia art. 41 ust. 6 i ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wskazuje, że wywóz towarów poza terytorium UE potwierdzany jest za pomocą komunikatu elektronicznego IE-599 otrzymanego z systemu teleinformatycznego. Jednakże posiadane przez Wnioskodawcę kopie komunikatów nie zawierają danych identyfikacyjnych odbiorcy finalnego (zamazane przez nabywcę z przyczyn biznesowych). W pozostałym zakresie treść komunikatów jest czytelna i zawiera m.in. dane nabywcy (eksportera) oraz kraj przeznaczenia towarów. Innymi słowy przedmiotowe kopie komunikatów IE-599 zawierają elementy, które pozwalają na ustalenie tożsamości towaru będącego przedmiotem dostawy udokumentowanej fakturą VAT i potwierdzają ich wywóz poza terytorium UE.

Wnioskodawca twierdzi, że w związku z powyższym, ponieważ komunikaty te w obecnej formie spełniają swoją zasadniczą funkcję dokumentacyjną wskazaną w ustawie o VAT, nie muszą zawierać elementów objętych tajemnicą handlową. Innymi słowy, z dokumentów będących przedmiotem niniejszego wniosku wynika wprost, że określone towary wykazane na fakturze VAT dokumentującej transakcję pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą, zostały istotnie wywiezione poza terytorium UE w określonej na fakturze ilości, co skutkuje powstaniem prawa do zastosowania stawki 0% przez Spółkę.
Według Wnioskodawcy, zatem skoro z kopii komunikatu IE-599, po zamazaniu przez nabywcę danych identyfikacyjnych odbiorcy finalnego, będących jednocześnie jego tajemnicą handlową, wynika jednoznaczna informacja, że określony rodzaj towarów opuścił terytorium UE, dokument ten spełnia wymogi określone w ustawie o VAT, a tym samym uprawnia Jego do zastosowania 0% stawki podatku VAT.

Wnioskodawca uważa, że zaprezentowane stanowisko znajduje oparcie również w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. IBPP3/443-798/09/ŁW).

Ad. 3.
W odniesieniu do pytania nr 3 aktualność zachowuje argumentacja przedstawiona w odniesieniu do pytania nr 2. Niemniej jednak, w przypadku uznania przez organ stanowiska Wnioskodawcy opisanego w punkcie 2 za nieprawidłowe, Spółka zamierza, celem dodatkowego potwierdzenia dokonania eksportu w ramach transakcji będących przedmiotem niniejszego wniosku, uzyskiwać również oświadczenia nabywcy o dokonaniu przemieszczenia towarów poza teren UE. W rezultacie, z uwagi na to, że fakt opuszczenia przez towary terenu UE jednoznacznie wynikać będzie z komunikatu IE-599 uzupełnionego stosownym oświadczeniem nabywcy, Wnioskodawca winien być uprawniony do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »