Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2012

Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych

Z uzasadnienia: Art. 89 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyraźnie stanowi, iż zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po jego dokonaniu, co wskazuje jednoznacznie, iż wierzytelności nie muszą istnieć w chwili zajęcia. Fakt posiadania przez organ egzekucyjny wiedzy na temat majątku, którego wielkość jest zbyt mała, aby zabezpieczyć spłatę zadłużenia, nie zwalnia organu egzekucyjnego z obowiązku dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie ciążących na zobowiązanym zaległości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), Sędziowie NSA Stefan Babiarz, WSA del. Andrzej Jagiełło, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1993/09 w sprawie ze skargi S. P. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od S. P. na rzecz Ministra Finansów kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1993/09 oddalił skargę S.P., na postanowienie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne.

Ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w O., zawiadomieniami z dnia 21 stycznia 2009 r. na skutek prowadzonej przez siebie egzekucji administracyjnej, dokonał zajęć wierzytelności skarżącego z tytułu dostaw, robót i usług u wielu kontrahentów. O dokonanych zajęciach wierzytelności powiadomiono skarżącego w dniu 28 stycznia 2009 r. Pismem z dnia 2 lutego 2009 r. skarżący wniósł skargę na podjęte wobec niego czynności egzekucyjne. Zdaniem skarżącego, czynności te zostały dokonane pomimo posiadania przez organ egzekucyjny wiedzy na temat, m.in.: majątku skarżącego, bieżącego regulowania zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, spłaty zadłużenia wobec banków. Skarżący zakwestionował dokonanie czynności zajęcia wierzytelności u klientów, którzy nie posiadali wobec niego zadłużenia. W jego ocenie, z treści zawiadomień o zajęciach nie wynika, że kwoty dochodzonych należności dotyczą rozliczeń z jego firmą. Jednocześnie skarżący stwierdził, że w zawiadomieniach zostały podane dane niemające związku z prowadzoną przez niego firmą, np. jego numer PESEL. Nie podano natomiast adresu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i nazwy firmy. Ponadto skarżący podniósł, iż kopie zawiadomień o zajęciach zostały przesłane do niego z kilkudniowym opóźnieniem. Wskazał również, że do dnia nadania skargi nie doręczono mu "zawiadomienia o podjętych czynnościach zawierających ścieżkę odwoławczą".

Postanowieniem z dnia 1 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w P., oddalił wniesioną skargę na czynności egzekucyjne, uznając, iż zostały one przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), dalej: u.p.e.a.

Minister Finansów, na skutek wniesionego zażalenia, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Analizując przebieg zaskarżonej czynności egzekucyjnej nie stwierdził nieprawidłowości i naruszenia przepisów prawa. Wskazał, że zajęcia wierzytelności dokonano zgodnie z art. 89 § 1 i 3 u.p.e.a., poprzez przesłanie do dłużników zajętych wierzytelności zawiadomień z dnia 21 stycznia 2009 r. Zajęcia wierzytelności stały się skuteczne z dniem 26 stycznia 2009 r., 27 stycznia 2009 r. oraz 28 stycznia 2009 r., tj. z chwilą doręczenia zawiadomień o zajęciach wierzytelności zobowiązanego dłużnikom zajętych wierzytelności. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku jednoczesnego przesłania zawiadomień o zajęciach wierzytelności do dłużników zajętych wierzytelności i zobowiązanego Minister Finansów wskazał, iż co prawda w myśl art. 89 § 3 u.p.e.a., jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu zajętej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile wcześniej nie został doręczony, to jednak wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje m.in. z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Ustosunkowując się do stanowiska skarżącego, którego zdaniem dokonane w trybie powołanego wyżej przepisu zajęcie mogło być skierowane jedynie do tych adresatów, którzy są jego dłużnikami i mają wobec niego nieuregulowane zobowiązania, Minister Finansów uznał je za chybione. Wyjaśnił, że art. 89 § 2 u.p.e.a. wyraźnie stanowi, iż zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po jego dokonaniu, co wskazuje jednoznacznie, iż wierzytelności nie muszą istnieć w chwili zajęcia. Fakt posiadania przez organ egzekucyjny wiedzy na temat majątku, którego - zdaniem skarżącego - wielkość jest zbyt mała, aby zabezpieczyć spłatę zadłużenia, nie zwalnia organu egzekucyjnego z obowiązku dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie ciążących na zobowiązanym zaległości.

Minister Finansów nie dopatrzył się też uchybień formalnych w dokonanych czynnościach organu egzekucyjnego. Wyjaśnił, że zawiadomienia o zajęciu wierzytelności odpowiadają wzorowi ustalonemu dla tego rodzaju druków w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.), dalej: "rozporządzenie MF z dnia 22 listopada 2001 r." Organ egzekucyjny w zawiadomieniach tych, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w pkt 1 wzoru, wskazał imię i nazwisko zobowiązanego, adres jego zamieszkania a także inne posiadane dane, tj. NIP, PESEL i REGON. Dane te są zgodne z danymi zamieszczonymi w tytułach wykonawczych, będących podstawą wystawienia rzeczonych zawiadomień. Czynności egzekucyjne zostały, zatem dokonane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 67 i art. 89 u.p.e.a.

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu Ministra Finansów oraz poprzedzającemu je postanowieniu Dyrektora Izby Skarbowej naruszenie art. 7, 8, 9, 12 § 1, 72, 124 k.p.a., art. 1a pkt 3 i 12 ust. a, 7 § 1, 54, 36, 67, 89 u.p.e.a., a ponadto - art. 43 kodeksu cywilnego w związku z art. 293 §...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »