Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.05.2015

E-handel: Zapłata przez pośrednika a VAT i kasa fiskalna

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności. Czy od 1 stycznia 2015 r., czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia działalności odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 37 i 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zwolnień z kas, w związku z czym Wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 marca 2015 r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego. W asortymencie sklepu internetowego znajdują się następujące produkty i usługi:

 • szkolenia internetowe,
 • coachingi rodzinne,
 • książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki),
 • muzyka w postaci elektronicznej,
 • książki.

Konsument, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym usług otrzymuje od Wnioskodawcy informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającą zakupioną usługę.

W przypadku produktów w postaci elektronicznej (e-booki, audiobooki i muzyka), konsument otrzymuje wiadomość e-mail, gdzie wskazany jest adres strony internetowej, za pośrednictwem której konsument może pobrać zakupione produkty.

W przypadku zakupu książek, towary przesyłane są do konsumenta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym, konsument musi założyć konto. Do założenia konta konieczne jest podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres. Każdemu zamówieniu nadawany jest jego indywidualny numer.

Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności transferuj.pl. Konsument może dokonać za pośrednictwem wspomnianego systemu płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez konsumenta kwotę Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego.

Wnioskodawca ma możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemu transferuj.pl, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak:

 • data transakcji,
 • numer transakcji,
 • kwota operacji,
 • pobrana prowizja,
 • saldo po operacji,
 • opisu transakcji (wskazanie nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

W sklepie nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką.

W piśmie z dnia 25 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W przypadku sprzedaży książek ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę zawierają dane nabywcy, w tym jego adres.
 2. W przypadku sprzedaży szkoleń internetowych, coachingów rodzinnych, książek w postaci elektronicznej oraz muzyki w postaci elektronicznej, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.
 3. W przypadku realizacji dostaw towarów przez firmę kurierską konsument nie ma możliwości dokonania zapłaty za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności transferuj.pl i jest to jedyna przewidziana w sklepie Wnioskodawcy forma płatności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od dnia 1 stycznia 2015 roku, tj. od daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 37 i 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w zw. z poz. 37 i 38 załącznika do rozporządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 37 i 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w związku z czym od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 37 i 38 załącznika do Rozporządzenia. Przede wszystkim, podnieść należy, że Rozporządzenie uchyla obowiązujące do 31 grudnia 2014 roku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1037). Wskazać jednak trzeba, że w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, Rozporządzenie literalnie niemal nie różni się od dotychczas obowiązującego. W związku z powyższym, analizę przepisów Rozporządzenia należy przeprowadzać przez pryzmat wykładni prezentowanej przez organy podatkowe w stosunku do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przechodząc do przepisów objętych niniejszym wnioskiem wskazać należy, że na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nałożony został obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednakże art. 111 ust. 8 powołanej ustawy upoważnia Ministra Finansów do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z powyższego obowiązku. Aktem wykonawczym do powołanego przepisu jest Rozporządzenie.

Rozporządzenie w § 2 ust. 1 wskazuje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia. Załącznik do Rozporządzenia wymienia:

 • w poz. 37 - dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • w poz. 38 - Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności, które dokonuje Wnioskodawca w ramach opisanej działalności gospodarczej, odpowiadają wymienionym w załączniku do Rozporządzenia pod poz. 36 i 37 czynnościom.

Po pierwsze, odnieść należy się do czynności wskazanych pod poz. 36 załącznika do Rozporządzenia. Do czynności tych zalicza się dostawę towarów w systemie wysyłkowym, o ile zapłata dokonana będzie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, za towar uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wskazać trzeba, że art. 45 Kodeksu cywilnego za rzecz uznaje tylko przedmioty materialne. W tym miejscu uzasadnione jest powołanie stanowiska Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - zaprezentowanego w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2011 r. (sygn. akt IPPP2/443-802/11-2/KG), zgodnie z którym przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, książki umieszczone w pliku PDF nie mogą być traktowane jako rzecz, a co za tym idzie jako towar, bowiem nie mają formy fizycznej. Jednocześnie wskazane zostało, że niewątpliwym jest, że książka czy gazeta w tradycyjnym rozumieniu, tj. w formie papierowej, jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ występuje w formie fizycznej i jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego (i tym samym podatkowego). W związku z powyższym, czynność opisana w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia odnosi się wyłącznie do książek w formie fizycznej, znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego Wnioskodawcy.

Aby można było skorzystać z prawa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • zapłaty za towar w całości dokonano za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »