JESTEŚ W STREFIE

E-commerce i podatki (5) Dropshipping i VAT - Wprowadzenie

Odpłatne świadczenie usług w postaci pośrednictwa handlowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie można jednak zapominać, że podatek VAT jest podatkiem terytorialnym, co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie takie czynności których miejsce wykonywania znajduje się na terenie RP. Zasada ta dotyczy również usług, w związku z czym pierwszą czynnością, którą należy wykonać przy ustalaniu obowiązku podatkowego w ramach podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia usługi.

Powyższa problematyka uregulowana została w  rozdziale trzecim działu V ustawy VAT. Już pierwsze zasady opisujące tę kwestię wskazują, iż w zależności od tego na czyją rzecz jest świadczona usługa, to różne będzie miejsce jej świadczenia. Jak bowiem czytamy w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Natomiast zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n (wskazane zastrzeżenia dotyczą usług niektórych rodzajów usług - np. usług restauracyjnych i cateringowych, transportowych itp.)


Ćwiczenie

Otwórz rozdział 3 ustawy o VAT. Sprawdź, dla jakich usług ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania dotyczące miejsca świadczenia


W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ważne jest zatem określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. W konsekwencji, w zależności od tego czy usługa pośrednictwa w modelu dropshippingu będzie świadczona na rzecz ostatecznego nabywcy, czy też na rzecz pierwotnego dostawcy, zupełnie inaczej określane będzie miejsce świadczenia i w rezultacie miejsce opodatkowania podatkiem VAT.


WAŻNE

W przypadku dropshippingu funkcjonującego w oparciu o model pośrednictwa bardzo ważne jest określenie, kto pełni rolę usługobiorcy. Jeżeli jest to pierwotny dostawca, to miejscem świadczenia będzie kraj jego siedziby. Jeżeli natomiast usługobiorcą jest ostateczny nabywca będący zwykłym konsumentem, to miejscem świadczenia jest kraj siedziby pośrednika.


W celu ustalenia na czyją rzecz jest świadczona usługa należy na wstępie wyjaśnić sposób rozumienia terminu "pośrednictwo". Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, wobec czego należy posłużyć się jej znaczeniem językowym. Przez umowę o pośrednictwo należy rozumieć taki stosunek prawny istniejący pomiędzy dwiema osobami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej, aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

Niezbędnym elementem pośrednictwa jest umocowanie do dokonywania określonych czynności w imieniu innej osoby i z bezpośrednim skutkiem prawnym dla niej. Skutkiem umocowania jest przedstawicielstwo czyli uprawnienie do działania w imieniu reprezentowanego z bezpośrednim skutkiem prawnym dla niego i tylko dzięki niemu działanie w cudzym imieniu jest skuteczne.

Zasadniczo przedstawicielstwo wynika z zawartej umowy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ono dorozumiane. Istotne jest jedynie, by z całokształtu okoliczności dokonywania czynności pośrednictwa wynikało, że dana osoba działa w cudzym imieniu i by możliwe było ustalenie osoby reprezentowanego tj. usługobiorcy.

Analogicznie do powyższego problemu odnoszą się również organy podatkowe. W wydawanych interpretacjach w sposób wyraźny akcentuje się wpływ stanu faktycznego związanego z wykonywaniem usług pośrednictwa na ustalenie podmiotu reprezentowanego i w dalszej kolejności miejsca świadczenia usługi.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019r., nr 0112-KDIL1-3.4012.82.2019.3.JN czytamy:

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?