Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.06.2015

Działalność gospodarcza lekarza a podatek liniowy

Pytanie podatnika: Czy prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku opatrzonym datą 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest specjalistą chorób dziecięcych, zatrudnioną na podstawie stosunku pracy na stanowisku starszego asystenta na oddziale niemowlęcym w Szpitalu klinicznym. Ponadto prowadzi działalność gospodarczą w postaci prywatnej praktyki lekarskiej.

W ramach stosunku pracy, do zakresu jej obowiązków (zgodnie z zawartą umową o pracę) należy:
1.staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów powierzonych jej opiece na odcinku niemowlęcym, codzienne ich badanie fizykalne oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy ich wypisie,
2.planowanie leczenia i diagnostyki tych pacjentów,
3.uczestniczenie w obchodach oddziału niemowlęcego prowadzonych przez Kierownika Kliniki Pediatrii,
4.branie udziału w naradach lekarskich i zebraniach naukowych,
5.zapisywanie leków w receptariuszach i przedstawianie ich do podpisu Kierownikowi Kliniki,
6.udzielanie rodzicom dzieci informacji o stanie zdrowia prowadzonych przeze nią pacjentów oddziału niemowlęcego,
7.wykonywanie zabiegów koniecznych w leczeniu i diagnostyce,
8.przestrzeganie zasad etyczno-deontologicznych i sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu udzielania porad medycznych osobom fizycznym w swoim gabinecie pediatrycznym, dyżurów w puncie całodobowej opieki zdrowotnej, pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dyżurów kontraktowych w Szpitalu klinicznym.

W ramach dyżurów lekarskich kontraktowych, na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem, zajmuje się przyjmowaniem skierowanych w trybie nagłym nowych pacjentów na różne odcinki Kliniki Pediatrii w zależności od wieku i objawów, zakładaniem im historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem tych pacjentów w zależności od wyników badania fizykalnego (w tym, wykonywanego przez nią z racji specjalizacji z okulistyki, badania dna oka pod nieobecność etatowego okulisty). Tak więc jej opiece w ramach dyżurów kontraktowych podlegają pacjenci wszystkich odcinków kliniki tzn. dzieci starsze, młodsze, niemowlęta oraz leżące na odcinku gastrologicznym i biegunkowym z zaleconym już leczeniem, a opieka ta polega na interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia. Dodatkowo taką samą opieką obejmuje pacjentów oddziałów dziecięcej laryngologii i chirurgii, gdzie nie ma lekarza dyżurnego.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano, że:

  • Wnioskodawczyni wykonuje swoje zadania wynikające ze stosunku pracy oraz świadczy usługi w postaci kontraktowych dyżurów lekarskich na rzecz tego samego Szpitala,
  • w sytuacji Wnioskodawczyni, stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych
  • leczenie szpitalne, czy sprawowanie dyżurów lekarskich mimo, że często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych, zawierających się w czynności „leczenia”, nie są tożsame.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%?

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskiwane przez nią dochody z tytułu świadczenia kontraktowych dyżurów lekarskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawczyni wyjaśnia, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl art. 9a ust. 2 tej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zatem, jak twierdzi, możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy. Tak więc dopuszczalne jest opodatkowanie podatkiem liniowym przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jeżeli są różne od tych, które są wykonywane w ramach stosunku pracy.

Fakt, że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza) nie oznacza, że świadczenia zdrowotne służące ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem, poradą lekarską i leczeniem (art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) realizowane przez lekarza, jako pracownika lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą mają zawsze ten sam zakres, czy sposób prowadzenia lub ich udzielania.

Twierdzenie, że czynności polegające na przyjmowaniu ski...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »