Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Przewidując odrębną stawkę podatkową dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, ustawa stanowi że przez grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumieć należy grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi "A" S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 grudnia 2013 r., nr sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy N.K. z 16 lipca 2012 r., nr [...]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 5617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 grudnia 2013 r. Samorządowe kolegium odwoławcze działając na podstawie przepisów: art. [...] § 1 pkt 2 oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (t.j. dz. U. Z 2012 r., poz. 749 ze zm.) W związku z art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. Z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. Z 2010 r., nr. 193, poz. 1287 ze zm.), § 1 uchwały nr xii/67/2011 rady gminy nowa karczma z dnia 4 listopada 2011 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2012 r., po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez a w g. Uchyliło decyzję wójta gminy z dnia 16 lipca 2012 r., w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2012 i określiło go na kwotę 141.243 zł.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż organ pierwszej instancji zastosował niewłaściwą (zawyżoną) stawkę podatkową w podatku od nieruchomości działki nr [...] oraz bezzasadnie objął podatkiem od nieruchomości grunt oznaczony ewidencyjnie jako LsIV tj. część działki nr [...], co spowodowało konieczność ustalenia przez organ odwoławczy podatku od nieruchomości w wymiarze niższym niż ten, jaki wynikał z decyzji Wójta Gminy. Jednocześnie organ odwoławczy, podzielając stanowisko organu pierwszej instancji przyjął, iż grunty wchodzące w skład przebiegającej niegdyś przez gminę [...] linii kolejowej nr [...] na trasie P. - K., zlikwidowanej na odcinku S. - K., podlegają opodatkowaniu według stawek podatkowych przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wyłączenie przedmiotu opodatkowania z kategorii podatkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej możliwe jest jedynie z przyczyn o charakterze obiektywnym, co oznacza, iż przedmiot opodatkowania nie może nadawać się do prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko przez konkretnego przedsiębiorcę, ale również nie mógłby być wykorzystywany przez z inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o innym charakterze. Ponad to, w ocenie organu, względy techniczne, stanowiące jedyne kryterium normatywne, w oparciu o które dopuszczalnym jest wyłączenie przedmiotu opodatkowania z kategorii podatkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, są okolicznością faktyczną, niezależną od woli przedsiębiorcy, odnoszącą się do złego, nie odpowiadającego prowadzonej działalności gospodarczej stanu "technicznego" danego przedmiotu opodatkowania, co w przypadku gruntów obejmuje jedynie chemiczne, radioaktywne lub bakteriologiczne skażenie. Specyficzne ukształtowanie terenu pod linie kolejową (nasypy, przekopy itp.), dostosowujących tę powierzchnie do wyłącznych potrzeb transportu kolejowego, zdaniem organu, nie mieści się w definicji względów technicznych. Dodatkowo, w ocenie organu, A S.A. nie wykazało braku technicznych możliwości wykorzystania przedmiotu opodatkowania do działalności gospodarczej.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skardze stwierdzono, że w cenie skarżącego powyższe stanowisko jest nieuzasadnione. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U., z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), "opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Pojęcie gruntu oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej definiuje art. 1a ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy określając je jako grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych. Linia kolejowa na gruncie prawa budowlanego oraz ustawy o opłatach i podatkach lokalnych jest uznawana za budowlę oraz w myśl ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003, Nr 86, poz. 789) "stanowi drogę kolejową, mającą początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami". Jednocześnie ustawa precyzując pojęcie linii kolejowej definiuje termin drogi kolejowej, wskazując, iż stanowi ją nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana, a także pojęcie odcinka kolejowego rozumianego jako część linii kolejowej zawartej między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową. Z powyższego płynie wniosek, iż likwidacja linii kolejowej oznacza, ze budowla ta nie może być wykorzystywana do działalności gospodarczej ze względów technicznych, w związku z czym pozostałe po niej grunty również nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tejże działalności gospodarczej ze względów technicznych, skoro stanowią element składowy linii kolejowej stanowiącej całość użytkowo - techniczną.

Podstawę likwidacji przedmiotowej linii kolejowej stanowił przepis art. 8 ustawy dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (t.j. Dz. U. z 1989 r., Nr 52, poz. 310), w myśl którego Dyrektor Generalny A, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody może zarządzić likwidacją i rozbiórkę nieczynnych linii kolei użytku publicznego lub ich części. W oparciu o Zarządzenie nr [...] Dyrekto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »