Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP

Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik może posiadać dwie kasy fiskalne, każdą przeznaczoną dla konkretnego rodzaju działalności (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzedaży elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsiębiorcy winno znajdować się na fakturach VAT? Czy mogą być stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w związku z tym, czy można prowadzić dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej może również zawierać informację o konkretnej działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2019 r. (data wpływu 28 sierpnia 2019 r.) uzupełnionym pismem z 29 października 2019 r. (data wpływu 5 listopada 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości posługiwania się przez podatnika w ramach jednego numeru NIP dwoma kasami rejestrującymi,
 • możliwości wprowadzenia na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji określającej typ działalności,
 • możliwości prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów faktur

jest prawidłowe

 • oznaczenia przedsiębiorcy jakie powinno znajdować się na wystawianych fakturach VAT

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2019 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości posługiwania się przez podatnika w ramach jednego numeru NIP dwoma kasami rejestrującymi, każdą przeznaczoną dla konkretnego rodzaju działalności, możliwości wprowadzenia na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji określającej typ działalności w zakresie której prowadzona jest ewidencja sprzedaży przy użyciu danej kasy rejestrującej, oznaczenia przedsiębiorcy jakie powinno znajdować się na wystawianych fakturach VAT oraz możliwości prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów faktur. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2019 r. (data wpływu 5 listopada 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 października 2019 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.522.2019.1.MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 29 października 2019 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik jest zarejestrowany w CEIDG. Podatnik prowadzi działalności w jednym miejscu, jednakże są to dwie różne działalności, tj.:

 • montaż szklanych elementów,
 • akcesoria ogrodnicze.

Wnioskodawca posiada dwie marki swojej działalności i zamierza w obrocie posługiwać się tymi markami w następujący sposób:

 • dla działalności dotyczącej elementów szklanych: P K,
 • dla działalności dotyczącej elementów ogrodniczych: F K.

Obie działalności prowadzone są w ramach jednej zarejestrowanej w CEIDG działalności, czyli podatnik rozlicza je w ramach jednej deklaracji podatkowej (dla jednego NIP). W CEIDG firma przedsiębiorcy to K.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym płatnikiem VAT. Firma przedsiębiorcy to K. Na wniosku NIP-7 zgłoszono dane K.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik może posiadać dwie kasy fiskalne, każdą przeznaczoną dla konkretnego rodzaju działalności (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzedaży elementów ogrodniczych)?
 2. Jakie oznaczenie przedsiębiorcy winno znajdować się na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, i czy w rozumieniu art. 109 ustawy o VAT mogą być stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w związku z tym, czy Wnioskodawca może prowadzić dwa rejestry faktur?
 3. Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej może również zawierać informację o konkretnej działalności przy założeniu, że dopuszczalne jest posiadanie dwóch kas, każdej dla konkretnej działalności?

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 29 października 2019 r.:

Ad. 1. i ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest posiadanie dwóch kas fiskalnych dla każdego typu działalności, na których w danych wystawcy paragonu wprowadzi się także nazwę określającą typ działalności tj.

 • dla działalności dotyczącej elementów szklanych: P K.,
 • dla działalności dotyczącej elementów ogrodniczych: F.K.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że takie nazewnictwo nie stoi w sprzeczności ze wpisem do CEIDG, gdzie firma przedsiębiorcy to K.

Ad.2. Zdaniem Wnioskodawcy na fakturach wystawionych przez niego, jak również na fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy (nabywca towarów i usług), jako oznaczenie przedsiębiorcy wskazać można nazwę tej działalności, dla której nabywana jest usługa lub która dokonuje sprzedaży i tak: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że takie nazewnictwo nie stoi w sprzeczności ze wpisem do CEIDG, gdzie firma przedsiębiorcy to K.

Wnioskodawca uważa, że może posiadać dwa rejestry faktur z dwoma różnymi numeracjami. Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko takie nie narusza art. 109 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • możliwości posługiwania się przez podatnika w ramach jednego numeru NIP dwoma kasami rejestrującymi,
 • możliwości wprowadzenia na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji określającej typ działalności,
 • możliwości prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów faktur

jest prawidłowe

 • oznaczenia przedsiębiorcy jakie powinno znajdować się na wystawianych fakturach VAT

jest nieprawidłowe.

Na wstępie Organ informuje, że dla spójności interpretacji w pierwszej kolejności załatwiono wniosek w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, następnie nr 3, a na końcu nr 2.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) dalej zwanej ustawą o VAT lub ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Poprzez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Art. 111 ust. 1b ww. ustawy stanowi, że w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na mocy delegacji ustawow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »