Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.12.2012

Doręczenie zastępcze: Przesłanie decyzji na zły adres

Z uzasadnienia: Doręczenie decyzji przez organ podatkowy winno nastąpić w miejscu, gdzie adresat mieszka aktualnie. Ponadto, użyte w przepisie art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej pojęcie "adresu" nie oznacza, że musi to być miejsce stałego zamieszkania lub pobytu, ale może to być miejsce wykonywania pracy zawodowej, jak też adres tylko do doręczeń. Powinien to być adres aktualny, pozwalający na dokonanie czynności doręczenia pism zgodnego z przepisami. Oświadczenie strony w zakresie doręczania korespondencji złożone organowi podatkowemu w toku postępowania jest dla organu wiążące od daty powiadomienia go o tym fakcie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Kazimierz Maczewski, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi Ł. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania:

I. uchyla zaskarżone postanowienie,
II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia [...]r. nr [...] stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...]r. nr [...]określającej Ł H wysokość zobowiązania podatkowego za tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego opisaną wyżej decyzją z dnia [...]r. określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie [...]zł, zawierając pouczenie o uprawnieniu do wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jak wskazał dalej organ, decyzja organu pierwszej instancji została skierowana na adres zamieszkania podatnika (ustalony na podstawie akt rejestracyjnych), tj. S, ul. S i doręczona została - w trybie art. 149 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm.) - w dniu 8 grudnia 2011 r. dorosłemu domownikowi - D H (matce podatnika), która odbiór ww. przesyłki potwierdziła własnoręcznym podpisem, zatem termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 22 grudnia 2011 r.

W dniu 7 lutego 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej - za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego - wpłynęło odwołanie podatnika z dnia 23 stycznia 2012 r. od ww. decyzji organu pierwszej instancji, do którego podatnik dołączył dodatkowe dokumenty, wnosząc by w oparciu o nie skorygować ww. decyzję. Jednakże podatnik nie zawarł w nim wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ani też nie złożył go odrębnym pismem. Nie podważył również sposobu i skuteczności doręczenia decyzji organu pierwszej instancji oraz nie wskazał okoliczności towarzyszących tej czynności.

Dyrektor Izby Skarbowej, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, w dniu [...] r. wydał postanowienie, stwierdzające uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od powołanej na wstępie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W skardze na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2012 r. złożonej - jak wskazano - "na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...]utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...]r. nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego za lata 2006-2010" - wniesiono o "uchylenie zaskarżonej decyzji w całości jako naruszającej prawo". Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r. strona sprecyzowała, iż skarga dotyczy wszystkich postanowień z dnia [...]r. stwierdzających uchybienie terminowi do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że wskazał organowi pierwszej instancji adres do doręczeń: ul. K 73 - 200 C, informując jednocześnie, iż miejscem zamieszkania podatnika jest ulica N w Cie (czego dowodem - w jego ocenie - jest przedłożona w trakcie postępowania podatkowego umowa najmu z dnia 3 stycznia 2006 r.). Natomiast decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego została przesłana na adres: ul. S, 73-110 S, gdzie podatnik "z oczywistych względów jej nie odebrał i nie miał takiej możliwości".

Z wyjaśnień skarżącego wynika, że decyzję organu pierwszej instancji otrzymał dopiero w trakcie jego wizyty w siedzibie Urzędu Skarbowego, która nastąpiła w wyniku zainteresowania podatnika brakiem korespondencji. W konsekwencji strona podkreśliła, że od decyzji wydanej przez organ pierwszwoinstancyjny odwołała się w terminie nieprzekraczającym 7 dni.

W dalszej części skargi podatnik przedstawił argumenty przemawiające za uchyleniem decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona.

Kontroli Sądu poddane zostało postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...]r.

Na wstępie rozważań przypomnieć należy, że zgodnie z art. 223 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Każde, nawet nieznaczne przekroczenie tego terminu obliguje organ odwoławczy do wydania postanowienia stwierdzającego jego uchybienie - art. 228 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »