Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.07.2012

Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o uldze na złe długi

Pytanie podatnika: Spółka wysłała zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności na adres dłużnika podany przez niego w umowie oraz na adres do korespondencji, wskazany w czasie trwania współpracy. Korespondencja nie została doręczona i nastąpił zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się” w jednym przypadku, oraz „adresat nieznany” w drugim przypadku. Czy Spółka miała prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” i dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 03.03.2011 r. nr IPPP3/443-310/11-2/JF o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym wezwano do uzupełnienia ww. wniosku pismem z dnia 03.03.2011 r. nr IPPP3/443-310/11-2/JF. Wezwanie doręczono w dniu 09.03.2011 r. Uzupełnienia dokonano w dniu 11.03.2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej jako Spółka) posiada wierzytelności, które nie zostały uregulowane w terminie 180 dni od upływu terminu ich płatności oraz których nieściągalność została dodatkowo uprawdopodobniona poprzez nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy. Tym samym warunek o nieściągalności wierzytelności, o którym mowa art. 89a ust. 2 ustawy w został spełniony.

Art. 89a ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w tym m.in. musi zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku, a ten w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia nie ureguluje należności w jakiejkolwiek formie.

Spółka wysłała takie zawiadomienie listem poleconym na adres dłużnika podany przez niego w umowie oraz na adres do korespondencji, wskazany przez niego w czasie trwania współpracy. Niestety, korespondencji dłużnik nie odebrał, tym samym Spółka jako wierzyciel nie uzyskała potwierdzenia odbioru przez dłużnika powyższego zawiadomienia.

Art. 89b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż do zawiadomienia tego należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach. Spółka ma świadomość, że przepisy Ordynacji podatkowej wskazują sposób postępowania w przypadku nie podjęcia bądź uchylania się od odebrania pisma przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma, poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w placówce pocztowej. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. Tymczasem w przypadku korespondencji Spółki miała miejsce jednokrotna wizyta pracownika poczty pod wskazanymi adresami i następował zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się” w jednym przypadku, oraz „adresat nieznany” w drugim przypadku.

Spółka mając świadomość konieczności spełnienia ustawowego warunku o skutecznym doręczeniu zawiadomienia, po otrzymaniu zwrotu, złożyła reklamację na niewłaściwe doręczenie pisma adresatowi. W odpowiedzi na reklamację otrzymała pisma, z których wynika, że doręczenie przesyłki pod wskazany adres (zgodny z KRS) nie było możliwe ze względu na to, że budynek pod wskazanym adresem zamieszkują bezdomni i nie ma tam siedziby firmy, a ponadto poczta nie spełni warunku dwukrotnego awizowania przesyłki, gdyż - zdaniem Poczty Polskiej S.A. - sposób doręczania korespondencji, o której mowa w art. 150 Ordynacji podatkowej dotyczy pism nadawanych w postępowaniu sądowym, podatkowym i administracyjnym (kserokopię korespondencji załączono do niniejszego wniosku). Ponadto poinformowano, że pozostałe warunki, o których mowa w art. 89a ust. 2 ustawy zostały spełnione. Na dzień złożenia korekty deklaracji za grudzień 2010 r. dłużnik był zarejestrowanym czynnym podatkiem VAT, co dwukrotnie, pisemnie potwierdził urząd skarbowy właściwy dla dłużnika (ostatnie potwierdzenie z dnia 08.02.2011 r.).

W uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka wyjaśniła, że wierzytelności nieściągalne zostały uprzednio wykazane w deklaracji VAT jako obrót opodatkowany, a podatek należny został zapłacony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w powyżej opisanej sytuacji, uwzględniając sposób doręczenia zawiadomienia dłużnikowi, Spółka miała prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” i dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy możliwe było skorzystanie z „ulgi na złe długi” mimo braku dwukrotnego awizowania pisma tj. doręczenia zawiadomienia w sposób literalnie określony w art. 89b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej o doręczeniach. Spółka dołożyła wszelkiej staranności, aby skutecznie zawiadomić dłużnika: wysłała dwukrotnie zawiadomienie pod dwa znane jej adresy dłużnika oraz zadbała o informację w zakresie jego statusu dla celów podatku VAT. Spółka nie ma wpływu na sposób pracy pracowników placówek pocztowych, którzy pisemnie określili stanowisko Poczty w sprawie doręczenia skierowanej przez Spółkę korespondencji do dłużnika.

Zdaniem Spółki, działania poczty, uzasadnione brakiem adresu podanego jako siedziba dłużnika, nie może odbierać prawa uczciwemu wierzycielowi skorzystania z możliwości dokonania korekty podatku należnego w sytuacji, gdy nieuczciwy dłużnik uchyla się od obowiązku zapłaty swoich zobowiązań oraz celowo unika odbioru jakiejkolwiek korespondencji. Zdaniem Spółki, należy uwzględnić przepis art. 151a Ordynacji podatkowej, z którego wynika, że jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Korekty podatku należnego Spółka dokonała w rozliczeniu za grudzień 2010 r. tj. okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin - zdaniem Spółki - skutecznego zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku wydłużony o 14 dni przewidziany na uregulowanie przez niego należności. Ponadto Spółka spełniła warunki, o których mowa w art. 89a ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług, wysyłając stosowne zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności.

Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową należy uznać, że celem art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług jest ochrona wierzyciela przed skutkami działań nieuczciwych dłużników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Na podstawie art. 89a ust. 1a ustawy nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100