Doręczanie pism podatkowych. Wyrok NSA

Z uzasadnienia: Rzecz w tym, że w analizowanej sytuacji urząd pocztowy nie mógł już dokonać zwrotu organowi administracji przesyłki pocztowej i dysponował jedynie samym potwierdzeniem odbioru. Tymczasem w myśl art. 150 § 2 Ordynacji podatkowej, pismo ma być pozostawione w aktach sprawy, z czego wolno wnosić, że chodzi o pismo nieodebrane przez adresata i zwrócone po okresie przechowywania w urzędzie pocztowym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 439/12 w sprawie ze skargi G. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na rzecz G. O. kwotę 420 (słownie: czterysta dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 6 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 439/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę G.O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lutego 2012 r. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:
Decyzją z 8 grudnia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. określił Skarżącej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w wysokości 2.830,- zł.

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdził, że odwołanie Skarżącej od decyzji organu pierwszej instancji zostało wniesione z uchybieniem terminu. Organ odwoławczy wskazał, że przesyłka zawierająca decyzję została dwukrotnie awizowana (15 grudnia 2011 r. oraz 23 grudnia 2011 r.), przy czym stosowne zawiadomienia o pozostawieniu jej w Urzędzie Pocztowym w S. umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. W konsekwencji doręczenie decyzji nastąpiło w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w zw. art. 144 tej ustawy z dniem 29 grudnia 2011 r., natomiast odwołanie od powyższej decyzji zostało wniesione za pośrednictwem poczty w dniu 13 stycznia 2012 r., a więc już po upływie czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania, określonego w art. 223 § 2 pkt 1) Ordynacji podatkowej. Zdaniem organu, późniejsze wydanie przesyłki przez pocztę, tj. w dniu 30 grudnia 2011 r., pozostaje bez znaczenia dla ustalenia biegu terminu.

W skardze na powyższe postanowienie, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Podatniczka zarzuciła m.in. naruszenie prawa procesowego, mające wpływ na rozstrzygnięcie, polegające na błędnej wykładni oraz niewłaściwym zastosowaniu art. 150 Ordynacji podatkowej poprzez nadanie pierwszeństwa fikcji doręczenia nad faktycznym doręczeniem, pomimo niespełnienia przesłanki wynikającej z § 2 tego artykułu, tj. pozostawienia pisma w aktach ze względu na "doręczenie właściwe" (osobisty odbiór pisma przez skarżącą). W konsekwencji organ odwoławczy z naruszeniem prawa uznał, że odwołanie wniesiono z uchybieniem terminu.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »