Dokumentowanie zakupów na aukcjach internetowych

Pytanie podatnika: Czy dokonując zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody źródłowe w postaci wydruku z systemu sprzedaży serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapłaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU albo potwierdzenia zapłaty za przesyłką pobraniową oraz Regulaminu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów handlowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów handlowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest płatnikiem VAT oraz prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przechodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni prowadzi sklep wielobranżowy. Wnioskodawczyni dokonuje zakupu asortymentu do swojego sklepu poprzez portal aukcyjny. Zapłata za zakupiony towar następuje przelewem na konto Sprzedającego, za pomocą wewnętrznego systemu rozliczeniowego serwisu, tj. za pomocą tzw. usługi PayU lub też za pobraniem, po otrzymaniu towaru. Z uwagi na charakterystykę platformy sprzedaży, jaką jest internetowy serwis aukcyjny, Wnioskodawczyni nie może fizycznie uzyskać danych osobowych od kontrahenta. Nie jest także możliwe uzyskanie w zwykłym toku czynności podpisu na wystawionym rachunku. Wymaga to dodatkowego kontaktu ze Sprzedającym, poza serwisem oraz przesyłania fizycznej korespondencji z rachunkiem w formie papierowej. Kontrahenci (zarówno sprzedający, jak i kupujący) Wnioskodawczyni kupując, bądź sprzedając towary za pomocą serwisu rzadko chcą podejmować dodatkowy kontakt z Wnioskodawczynią w celu pisemnego potwierdzenia transakcji. Twierdzą, że samo zawarcie transakcji poprzez serwis jest zawarciem umowy sprzedaży i nie wymaga z ich strony żadnych innych działań w celu jej potwierdzenia.

Konieczność podejmowania dodatkowego kontaktu z kontrahentami z serwisu w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z tej formy zakupu i sprzedaży towarów. Generuje także niemałe dodatkowe koszty związane z wysyłką dodatkowej korespondencji. Co więcej, nieuzyskanie podpisanego rachunku od kontrahenta stawia pod znakiem zapytania możliwość zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup towaru na portalu, a co za tym idzie, podważa sens ekonomiczny przedsięwzięcia.

W takiej sytuacji do dyspozycji Wnioskodawczyni pozostają dokumenty w postaci wydruku z systemu sprzedaży serwisu, oznaczonego indywidualnym numerem aukcji, zawierającego dokładne dane stron umowy sprzedaży (Wnioskodawczyni i Jej kontrahenta), dokładne określenie przedmiotu sprzedaży, a także dokładne określenie kwoty do zapłaty za towar wraz z kwotą kosztów przesyłki. Dodatkowo w dyspozycji Wnioskodawczyni pozostaje dokument potwierdzenia przelewu, zawierający dane Wnioskodawczyni, dane Sprzedającego razem z numerem jego rachunku bankowego oraz wskazanie w tytule przelewu indywidualnego numeru aukcji, ewentualnie wydruk potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU, zawierający dane Wnioskodawczyni, dane Sprzedającego oraz wskazanie w tytule indywidualnego numeru aukcji, ewentualnie potwierdzenie zapłaty za przesyłkę pobraniową zawierające dane nadawcy i odbiorcy przesyłki, datę oraz podpis pracownika poczty/kuriera.

Ponadto, zarówno Wnioskodawczyni, jak i Jej kontrahenci, jako zarejestrowani użytkownicy serwisu, podlegają zasadom korzystania z tego serwisu, określonym w Regulaminie, który dostępny jest w Internecie.

Zgodnie z tym Regulaminem, Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą ponadto być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i zastrzeżeniem Zasad Konta Junior (...). Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu rejestracji w serwisie powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w serwisie (loginu) oraz hasła. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail wysyłana jest wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu, na warunkach określonych w jego Regulaminie.

Aby zaś Użytkownik mógł uzyskać dostęp do wszystkich usług świadczonych przez serwis, musi dokonać pełnej aktywacji konta, wybierając jeden ze sposobów tj.:

  1. szybka wpłata on-line - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących i udostępniających tzw. „szybkie płatności”, i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł, serwis dokona pełnej aktywacji konta Użytkownika. Wpłata zostanie w całości zwrócona, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika, na jego rachunek bankowy lub zostanie zaksięgowana na poczet kosztów korzystania (na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta),
  2. zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą systemu PayU - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących, udostępniających tzw. „szybkie płatności” i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony przedmiot w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi PayU; serwis dokona wówczas pełnej aktywacji konta Użytkownika,
  3. wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z PayU lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy; serwis dokona wówczas pełnej aktywacji konta Użytkownika. Wpłata zostanie w całości zwrócona, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika, na jego rachunek bankowy lub zostanie zaksięgowana na poczet kosztów korzystania (na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta).

Powyższe zasady wynikają z art. 2 Regulaminu „Warunki Uczestnictwa”.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zasady Regulaminu jednoznacznie wskazują, że osoby chcące korzystać z serwisu muszą podać swoje pełne dane osobowe oraz w określony sposób potwierdzić wolę korzystania z jego usług.

Z kolei w myśl art. 7 Regulaminu, „zawarcie Umowy”, jeżeli w chwili zakończenia transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu aukcji uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Oznacza to, że użytkownicy serwisu mają świadomość i godzą się na fakt, że poprzez zawarcie transakcji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody źródłowe w postaci wydruku z systemu sprzedaży serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapłaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU albo potwierdzenia zapłaty za przesyłką pobraniową oraz Regulaminu?

Zdaniem Wnioskodawczyni, udokumentowanie transakcji kupna/sprzedaży dokonanej za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego dla celów podatkowych i prowadzonej rachunkowości, nie wymaga podpisu kontrahenta na dowodach księgowych. Co więcej, dokumenty, jakimi dysponuje Wnioskodawczyni po zawarciu transakcji sprzedaży za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, spełniają wymogi stawiane dla dowodów księgowych przewidzianych w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej rozporządzenie) - pozwalają bowiem w sposób jednoznaczny i niepodważalny powiązać transakcję z kontrahentem oraz nabytymi i opłaconymi towarami. Przede wszystkim Wnioskodawczyni dysponuje wygenerowanym przez system sprzedaży, a więc niezależnie od Wnioskodawczyni, wydrukiem zawierającym wszystkie szczegóły dotyczące transakcji. Wydruk ten oznaczony jest indywidualnym, niepowtarzalnym numerem aukcji. Umożliwia to identyfikację konkretnej transakcji, odtworzenie jej szczegółów nawet po dłuższym czasie, dochodzenie ewentualnych roszczeń od kontrahenta, itp. Co więcej, każdy wydruk zawiera dokładne dane stron umowy sprzedaży, tj. Wnioskodawczyni i jego kontrahenta, dokładne określenie przedmiotu sprzedaży, ze wskazaniem ilości pojedynczych przedmiotów, datę i godzinę transakcji, a także dokładne określenie kwoty do zapłaty za towar, a zatem wartość operacji.

Informacje dotyczące stron operacji oraz jej wartości znajdują się ponadto w dokumencie potwierdzenia przelewu zapłaty za aukcję, ewentualnie w wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU (także wygenerowanym przez system sprzedaży serwisu, a więc niezależnie od Wnioskodawczyni) albo na potwierdzeniu zapłaty za przesyłkę pobraniową (dokument wydawany przez doręczyciela, również niezależnie od Wnioskodawczyni).

Wnioskodawczyni zauważa, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przepis § 12 ust. 3 pkt 2 lit. d) stanowi, że w przypadku braku dowodu księgowego w postaci faktury lub rachunku (które w przypadku zakupów od osób fizycznych są dla Wnioskodawczyni niedostępnymi dowodami księgowymi), to transakcję należy księgować na podstawie tzw. innego dowodu, zawierającego m.in. podpisy osób uprawnionych do dokumentowania operacji gospodarczych. Liczba mnoga („podpisy osób”) sugeruje, że chodzi o obie strony transakcji. Wymaganym w takiej sytuacji dowodem księgowym jest podpisana przez obie strony transakcji umowa kupna sprzedaży. Jednakże uzyskanie podpisu sprzedawcy (osoby fizycznej) jest w wielu sytuacjach trudne, szczególnie przy zakupach na zagranicznych aukcjach, a czasem wręcz niemożliwe.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym decydujące znaczenie, czy wydatek można zaliczyć do podatkowych kosztów, należy przypisać przesłankom wymie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »