Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.12.2015

Dokumentowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie przekazane przez Wnioskodawcę kontrahentowi stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy partner nie wystawia Wnioskodawcy rachunku, a rozliczenie kosztu następować będzie oparciu o dokument księgowy Wnioskodawcy oraz przekaz na rachunek bankowy lub do portfela elektronicznego wskazany przez partnera, przy założeniu, że Wnioskodawca będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a zdarzenia z tą działalnością związane będzie ewidencjonował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jednakże bez wskazania danych adresowych kontrahenta (partnera)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 6 sierpnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), przesłał powyższy wniosek celem załatwienia według właściwości, Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), pismem z dnia 29 października 2015 r., (doręczonym w dniu 3 listopada 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 16 listopada 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 10 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na stworzeniu i zarządzaniu serwisem internetowym integrującym działania reklamowe z dystrybucją usług on-line oraz oprogramowania cyfrowego. Wnioskodawca stworzy platformę internetową, która zostanie umieszczona na najętej przestrzeni dyskowej i dostępna będzie poprzez sieć internetową. Będzie ona służyła za miejsce wymiany pomiędzy trzema rodzajami podmiotów: sieciami afiliacyjnymi, partnerami i użytkownikami. Partnerzy będą zamieszczali treści cyfrowe takie jak usługi on-line (np. bramki do wysyłania wiadomości SMS) lub programy do pobrania i zainstalowania (np. na smartfonach). Aby skorzystać z takich treści użytkownik będzie musiał zapoznać się w sposób aktywny z treściami reklamowymi sieci afiliacyjnej. W zamian uzyska prawo do skorzystania z oferowanej przez partnera usługi on-line lub nabędzie licencję do programu. Partner uzyska legalny kanał dystrybucji usług lub oprogramowania oraz wynagrodzenie za swoje dzieło. Sieć afiliacyjna uzyska realny efekt w postaci dotarcia treści reklamowej w sposób świadomy do wymiernej (policzalnej) liczby odbiorców. Opisany powyżej system jest popularny na świecie z uwagi na jego powszechność oraz czerpanie wymiernych korzyści przez wszystkich jego uczestników. Większość sieci afiliacyjnych to przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Natomiast partnerzy i użytkownicy pochodzą z różnych krajów.

Do obowiązków Wnioskodawcy będzie należało pozyskanie wszystkich trzech podmiotów m.in. poprzez stworzenie systemu, który umożliwi łatwe i sprawne zamieszczenie i dostęp do treści cyfrowych oraz rozliczenie aktywności użytkowników i należności partnerów. W praktyce Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie dla określonej sieci afiliacyjnej za każde zapoznanie się przez użytkownika z treściami reklamowymi w związku ze skorzystaniem z treści cyfrowych tego partnera. Z wynagrodzenia tego pobierać będzie określoną procentowo prowizję stanowiącą jego zryczałtowane wynagrodzenie oraz zwrot kosztów prowadzenia systemu. Pozostałą część przekaże partnerowi. Partner otrzymuje wynagrodzenie, ponieważ to dzięki jego aktywności klienci okazują zainteresowanie treściami sieci afiliacyjnych, a w konsekwencji sieci afiliacyjne współpracują z Wnioskodawcą i przekazują wynagrodzenie Wnioskodawcy. Nie wystarczy przy tym samo zamieszczenie treści, gdyż z uwagi na postęp technologiczny, względy bezpieczeństwa oraz zmienność potrzeb i trendów, niezbędne będzie ciągłe rozwijanie oferty. Partnerzy będą musieli wykazywać się aktywnością. W tym celu winni otrzymywać wynagrodzenie obliczone rzetelnie i przekazane terminowo. Zatem, z punktu widzenia Wnioskodawcy partnerzy stanowić będą źródło przychodów, a wydatki na ich rzecz (wynagrodzenie) stanowić będą koszt służący utrzymaniu tego źródła i jego rozwój. Nawiązanie współpracy z partnerami następować będzie poprzez rejestrację, w trakcie której podawać będą swoje dane (imię, nazwisko, kraj i adres e-mail). Wybiorą login (nazwę w systemie) i hasło, a następnie zaakceptują treść umowy z Wnioskodawcą. Dopiero po tych czynnościach otrzymają e-mail z odnośnikiem (hiperłączem) do aktywacji ich indywidualnego konta. Po aktywacji będą mogli zamieszczać i udostępniać treści w systemie Wnioskodawcy. Całość procedury odbywać się będzie drogą elektroniczną on-line w sposób zapewniający bezpieczne połączenie i wymianę danych, jednakże bez możliwości weryfikacji prawdziwości podanych danych partnera. Wynika to, z braku jednolitych (ponadkrajowych) standardów i unormowań dotyczących podpisów elektronicznych, jak i ich niewielkiej popularności. W praktyce nie będzie też możliwe wykorzystanie tradycyjnej korespondencji. Stanowiłoby to, z jednej strony zaprzeczenie idei Internetu i sposobu działania usług w nim oferowanych, a z drugiej spotkałoby się na pewno z negatywnym odbiorem partnerów, wynikającym z ogólnej niechęci środowiska programistów i deweloperów do wszelkich „papierowych” form komunikacji. Z podobnych przyczyn nie będą pobierane adresy partnerów. Nie jest to bowiem przyjęte w środowisku Internetu, a wymóg spowoduje bądź podawanie danych fałszywych, bądź rezygnację ze współpracy.

Zapłata na rzecz partnera następować będzie przelewem bankowym lub poprzez serwisy takie jak PayPal i PayZ – tzw. portfele internetowe. Zaznaczyć należy, że przelewy bankowe cechują się częściową anonimowością, ponieważ do ich skutecznego wykonania nie jest niezbędne posiadanie danych odbiorcy. Portfele internetowe są całkowicie anonimowe – nadawca nie ma możliwości uzyskania danych odbiorcy, a przekaz następować będzie wyłącznie na rzecz użytkownika identyfikowanego poprzez adres e-mail wskazany przez partnera. W konsekwencji, to czy partnerzy podadzą swoje dane i czy będą one prawdziwe zależy wyłącznie od ich dobrej woli, a Wnioskodawca danych tych w żaden sposób nie będzie mógł zweryfikować. W momencie przekazania partnerowi wynagrodzenia, Wnioskodawca sporządzi dowód księgowy, który będzie rozliczał jako koszt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do dowodu dołączone będzie potwierdzenie przekazu na rzecz partnera. Dane zawarte w dowodzie księgowym i przekazie będą danymi podanymi przez partnera.

Wnioskodawca zamierza prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Rola Wnioskodawcy polega na pośrednictwie pomiędzy stronami (sieci afiliacyjne, partnerzy, użytkownicy) oraz ich rozliczanie zgodnie z regulaminem zawartym na platformie cyfrowej (stronie internetowej):

  • stworzy platformę internetową i zamieści na niej treści cyfrowe partnera, umożliwi korzystanie z nich przez użytkowników i powiąże korzystanie z zapoznaniem się z treściami reklamowymi sieci afiliacyjnych;
  • zliczać będzie korzystanie z treści partnera w powiązaniu z treściami reklamowymi, tak aby możliwe było dokładne określenie ilości zapoznań z określonym partnerem;
  • pobierze wynagrodzenie od sieci afiliacyjnej w wysokości zależnej od ilości zapoznań z treściami reklamowymi tej sieci;
  • wypłaci partnerowi wynagrodzenie w wysokości stosownej do ilości zapoznań z treściami reklamowymi dokonanymi przy korzystaniu z treści cyfrowych tego partnera.

Wnioskodawca otrzymywać będzie wynagrodzenie dla partnera od sieci afiliacyjnej jako część wynagrodzenia za zapoznanie się z treściami reklamowymi. Wynagrodzenie dla partnera będzie ewidencjonowane jako koszt. Wnioskodawca nie będzie ze środków własnych finansował wynagrodzenia partnerowi. Podstawą ewidencjonowania wynagrodzenia partnera będzie przelew środków na rachunek partnera. W przelewie zawarte będą dane udostępnione przez partnera i w takim zakresie, w jakim je udostępni. Zawierać on będzie co najmniej imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego lub adres e-mail stanowiący podstawę do przekazania do portfela inter...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »