Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.01.2013

Dokumentowanie udzielanego rabatu uproszczonymi fakturami korygującymi

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe będzie wystawianie faktur korygujących uproszczonych dokumentujących udzielenie rabatu do całości obrotu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego odbiorcy, przy czym podstawą obliczenia rabatu będą wszystkie dostawy niektórych typów towarów dokonanych przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2012 r. (data wpływu 26 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielanego rabatu za pomocą faktur korygujących uproszczonych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielanego rabatu za pomocą faktur korygujących uproszczonych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem wyrobów płytek ceramicznych. Dystrybucji swoich wyrobów dokonuje m.in. za pośrednictwem rynku tradycyjnego oraz sieci handlowych (hipermarketów budowlanych; wszyscy razem dalej zwani Odbiorcami) w oparciu o (różnie nazywane) umowy o współpracy handlowej. Do umów handlowych zostaną wprowadzone postanowienia, zgodnie z którymi Odbiorcom będą przyznawane rabaty uzależnione od wielkości (a czasami także od dynamiki wzrostu) zakupów u Wnioskodawcy (Rabaty).

Jako strona sprzedająca, w każdej z umów handlowych, występuje zarówno Wnioskodawca oraz druga spółka, kapitałowo powiązana z Wnioskodawcą. Wysokość Rabatu należnego Kupującemu uzależniona będzie od wartości łącznego obrotu Wyrobami Sprzedających między Sprzedającymi a Kupującym w cenach netto (ustalanego jako różnica pomiędzy łączną wartością faktur z tytułu sprzedaży wyrobów wystawionych przez Sprzedających w danym okresie, a łączną wartością faktur korygujących wystawionych przez Sprzedających w tym samym okresie). Stawka Rabatu jest ustalana każdorazowo do 10 dnia miesiąca następnego po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego i określona w załączniku A, z uwzględnieniem postanowień załącznika B, na podstawie zrealizowanych obrotów między Stronami. Wysokość Rabatu określona w załączniku A, z uwzględnieniem postanowień załącznika B, obliczona na podstawie obrotu zrealizowanego w danym okresie między Stronami zostanie podzielona na obu Sprzedających tak, że udział procentowy w obrocie Wyrobami każdego ze Sprzedających będzie odpowiadał udziałowi procentowemu każdego ze Sprzedających w Rabacie. Rabat zostanie udokumentowany tzw. Uproszczoną fakturą korygującą, o której mowa w par. 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił uwagę na konstrukcję stosowanego Rabatu: Rabat będzie udzielany na wszystkie dostawy towarów (na cały obrót) ale podstawą kalkulacji Rabatu będzie wyłącznie obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów. Innymi słowy, Rabat będzie obliczany na podstawie wszystkich albo tylko niektórych grup produktów będących w ofercie Wnioskodawcy i będących przedmiotem dostawy (np. wszystkie dostawy wyrobu A stanowią podstawę wyliczenia Rabatu, natomiast wyroby B są wyłączone z podstawy liczenia Rabatu).

Podstawa obliczenia i stopa procentowa (lub wielkość kwotowa) Rabatu może być różna w stosunku do poszczególnych produktów. Rabaty naliczane będą za okresy miesięczne, kwartalne lub roczne, ich wysokość może być przewidziana z góry lub ustalana między stronami po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok); możliwa jest także sytuacja, że Rabat będzie przyznawany miesięcznie, kwartalnie (lub miesięcznie i kwartalnie) a następnie ponownie obliczany po zakończeniu roku kalendarzowego. Podstawą obliczenia Rabatu będzie suma wynikająca z wystawionych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących wszystkie dostawy objęte Rabatem, z uwzględnieniem dokonanych zwrotów i obniżek z innych powodów (na przykład z tytułu wad towarów).

Tak obliczona wartość stanowić będzie wielkość rabatu kwotowego, jakiego udzieli Spółka danemu kontrahentowi w odniesieniu do całości dokonanego z nim obrotu (tj. wszystkich dostaw dokonanych na rzecz danego kontrahenta, zarówno wyrobów, których dostawa była podstawą kalkulacji Rabatu, jak i pozostałych wyrobów) w okresie, którego dotyczy rozliczenie.

Rabat udzielony w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów, ale obliczony na podstawie wielkości tylko niektórych dostaw Spółka zamierza dokumentować za pomocą zbiorczej faktury korygującej, o której mowa w par. 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Faktura Korygująca Uproszczona).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie wystawianie Faktur Korygujących Uproszczonych dokumentujących udzielenie Rabatu do całości obrotu w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego Odbiorcy, przy czym podstawą obliczenia Rabatu będą wszystkie dostawy niektórych typów towarów dokonanych przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z literalnym brzmieniem § 13 ust. 3 Rozporządzenia fakturowego, wystawienie Faktury Korygującej Uproszczonej jest możliwe wówczas gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jak należy rozumieć pojęcie „wszystkich dostaw w danym okresie”. Aby poprawnie zdekodować ratio legis powyższej regulacji warto przytoczyć stosowną normę prawa wspólnotowego, która odnosi się do tego samego zagadnienia. Jak wynika bowiem z art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE: „Państwa członkowskie zezwalają podatnikom na wystawienie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego. (...) Bez uszczerbku dla art. 222 państwa - członkowskie mogą zezwolić na to, by w fakturach zbiorczych uwzględniano dostawy towarów lub transakcje świadczenia usług, za które VAT stał się wymagalny w okresie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy”.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższej regulacji, zdaniem Wnioskodawcy decydujące znaczenie ma powiązanie Rabatu z dostawami konkretnych towarów (typów produktów), a nie z globalną ilością dostaw jakie na rzecz danego kontrahenta będą mieć miejsce. W doktrynie i w orzecznictwie jednolicie przyjmuje się bowiem, że w przypadku faktur zwykłych określenia ilości, tj. „jeden” i „więcej” odnosiły się do dostaw konkretnych towarów lub usług. Dodany § 13 ust. 3 Rozporządzenia stanowi redakcyjną kalkę ust. 2, z tym że w miejsce dotychczasowych określeń ilości użyto wyrażenia „wszystkie”. Zakładając racjonalność i konsekwencję prawodawcy należy uznać, że również w przypadku Faktur Korygujących Uproszczonych przesłankę dopuszczalności ich stosowania chciał powiązać z dostawami konkretnych towarów i usług, a nie wszelkimi dostawami jakie w danym okresie rozliczeniowym miały miejsce. Innymi słowy, Faktura Korygująca Uproszczona może być użyta także w przypadku gdy Rabat obliczany jest na podstawie niektórych tylko typów towarów dostarczonych odbiorcom. Warunkiem jest aby w ramach typu towaru, na podstawie którego udzielono Rabatu, zostały nim objęte wszystkie dostawy tego typu towaru.

W świetle przepisu § 13 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie faktur bez wpływu na jego zastosowanie pozostaje metodologia k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »