Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.12.2014

Dojazd na zabiegi a ulga rehabilitacyjna

Teza: Odliczenie ulgi przysługuje pod warunkiem wykorzystywania samochodu na potrzeby związane "z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne", a więc wszystkie określone w przepisie przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2014 r. sprawy ze skargi S.N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 11 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

I.
Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z 11 grudnia 2013r., działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221, art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; dalej jako O.p.), po rozpatrzeniu odwołania skarżącego S. N. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z 30 września 2013 r. odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] z dnia 25 maja 2011 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 434,40 zł - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

II.
Stan sprawy: za 2005 rok skarżący został rozliczony przez płatnika, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. (PIT-40A). Według tego rozliczenia należny podatek dochodowy wyniósł 1.165 zł. Następnie 30.11.2010 r. skarżący złożył korektę zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu na druku PIT-37, w którym wykazał: dochód 15.066,24 zł, odliczenia od dochodu (wydatki na cele rehabilitacyjne) 2.280,00 zł, podatek wg skali 1.899,26 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.167,60 zł, należny podatek 732,00 zł, nadpłata 434,40 zł. (k. 8-9 akt postępowania podatkowego). Do korekty zeznania skarżący załączył wyjaśnienie, w którym wskazał, że korekta jest spowodowana odliczeniem ulgi na cele rehabilitacyjne (k. 14). 9.12.2010 r. skarżący złożył w niosek o wycofanie korekt zeznań PIT-37 za lata 2005-2008 z powodu braku podstaw do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Wprawdzie skarżący przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności z 4.11.2010 r. oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 25.11.2010 r., w którym stwierdzono istnienie niepełnosprawności od 1999 r., oświadczył jednak, że nie korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych (k. 21 akt postępowania).

Pismem z 15.12.2010 r. skarżący ponownie wniósł o nadanie biegu sprawie, tj. o przyjęcie korekt zeznań złożonych 30.11.2010 r. i uwzględnienie ulgi rehabilitacyjnej wynikającej ze stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2009 r.. co potwierdza broszura Ministerstwa Finansów (ulga rehabilitacyjna) –"strona 3 pkt 3 zakup i naprawa indywidualnego sprzętu". Przy czym za wydatki te skarżący uznał zakup samochodu osobowego oraz ubezpieczenie OC, twierdząc, że z uwagi na rodzaj jego niepełnosprawności, samochód jest mu niezbędny do normalnego funkcjonowania; jednocześnie zobowiązał się do dostarczenia kopii dowodu rejestracyjnego i orzeczenia lekarskiego.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej: Naczelnik US) decyzją z dnia 28 lutego 2011 r. Nr [...] odmówił skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 w kwocie 434,40 zł. W uzasadnieniu tej decyzji Naczelnik US stwierdził, że skarżącemu nie przysługuje ulga rehabilitacyjna, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 i 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). Sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz samochodu osobowego nie wyczerpuje przesłanki ustawowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust.7a pkt 3 u.p.d.o.f., bowiem czym innym są wydatki na nabycie sprzętu rehabilitacyjnego a czym innym zakup środka transportu ogólnego przeznaczenia. Z kolei podatnik chcący skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym stanowiącym własność (lub współwłasność) osoby posiadającej orzeczenie o Zakwalifikowaniu do określonego stopnia niepełnosprawności powinien przedstawić dowody, a przynajmniej uprawdopodobnić, że korzystał z takich zabiegów w danym roku podatkowym.

W odwołaniu od ww. decyzji skarżący odniósł się do kwestii ulgi rehabilitacyjnej dot. wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi lecznicze w wysokości limitowanej. Wskazał, że wydatki ponoszone w związku z inwalidztwem przewyższają kwotę 2.280 zł rocznie, jednak nie gromadził faktur na te wydatki, gdyż nie wiedział o uldze. Wyjaśnił, że wniosek o wycofanie korekty złożył po uzyskaniu informacji o konieczności przedstawienia dokumentacji dotyczącej rehabilitacji. Jednakże po powzięciu wiedzy, że wydatki limitowane związane z używaniem samochodu osobowego w związku z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie wymagają ich udokumentowania, uznał, że ma prawo do skorzystania z tej ulgi. Podniósł, że jest inwalidą II grupy z ograniczeniem ruchu kończyn dolnych na stałe i ma trudności w poruszaniu się; samochód jest zatem niezbędnym środkiem komunikacji.

Do odwołania skarżący dołączył raport z wizyt lekarskich z dnia 19.09.200l r. i 26.09.2002 r. Z treści raportu z wizyty w dniu 26.09.2002 r. wynika, że S. N. został skierowany na wlewy z vessel due f, z kolei w dniu 19.09.2001 r. otrzymał skierowanie na szczepienie WZW typu B. Potwierdzenia uczestniczenia w zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych w roku 2005 jednak nie przedłożył.

Naczelnik US pismem z 28 marca 2011 r. wezwał skarżącego do przedstawienia i sprecyzowania zarzutów w złożonym odwołaniu oraz wskazanie dowodów uzasadniających to żądanie. Odpowiadając skarżący podtrzymał żądanie uwzględnienia ulgi z tytułu wydatków limitowanych określonych w art. 26 ust. 7a pkt 3 u.p.d.o.f., tj. z tytułu używania samochodu stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej I lub II grupy inwalidztwa, która w jego przypadku wynika z niedowładztwa kończyn dolnych, orzeczona na trwałe przez lekarza orzecznika od dnia 21.02.2001 r. (k. 56).

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 25 maja 2011 r. Nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok.

Wskazano, że wyrokiem z 27 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 832/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę S. N. na decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej z 25 maja 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. (k. 84-85).

Z kolei pismem z 5 lipca 2013 r. (przekazanym w wersji elektronicznej), a następnie pismem z dnia 17 lipca 2013 r. o tej samej treści (złożonym w US w formie papierowej) skarżący wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z żądaniem zwrotu nadpłaty oraz zaległych odsetek w podatku dochodowym od osób fizycznych za-lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 i 2011. Swoje żądanie uzasadnił tym, że za lata 2005-2008 organy podatkowe odmówiły mu prawa do ulgi przysługującej osobie niepełnosprawnej z tytułu utrzymania samochodu osobowego. Natomiast za rok 2009 i 2012 Naczelnik US uwzględnił wydatki z tego tytułu i zwrócił nadpłatę wynikającą z zeznania. Zdaniem skarżącego "nową okolicznością w tej sprawie jest uznanie tych kosztów/wydatków/przez tut. US za 2009 r. i 2012 r. (...) Wydatki były poniesione i należy zwrócić nadpłaty w pod. doch."

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku - w piśmie z tego samego dnia - skarżący wniósł o rozpatrzenie spraw nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne okresy - w oparciu o wyrok WSA z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 90/09, w którym Sąd stwierdził nieważność postanowień wydanych przez organy podatkowe I i II instancji (uwaga Sądu: przedmiotem sprawy było postanowienie organu podatkowego o odmowie zwrotu kosztów opinii biegłego).

Postanowieniem z dnia 11.09.2013 r. Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej wznowił postępowanie zakończone decyzjami ostatecznymi z dnia 25 maja 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2005-2008, gdyż wniosek skarżącego spełniał wymogi formalne.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z 30 września 2013 r. odmówił uchylenia decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 25 maja 2011 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 434,40 zł.

W uzasadnieniu wskazano, że skarżący nie wykazał, aby w postępowaniu dot. odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. pominięto jakąkolwiek istotną dla sprawy okoliczność lub dowód, z powodu braku wiedzy na ten temat przez organ wydający decyzję - zatem nie wystąpiła przesłanka określona w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. Stwierdził ponadto, że w sprawie nie zaszła żadna z pozostałych przesłanek wymienionych w art. 240 O.p. skutkująca wznowieniem postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

W decyzji tej organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik US zasadnie odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, bowiem podatnik nie korzystał z zabiegów leczniczo - rehabilitacyjnych w 2005 r., i z tego tytułu nie poniósł żadnych wydatków, a tym samym nie poniósł również wydatków związanych z koniecznym dojazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W związku z tym nie spełnił warunków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, określonej w art. 26 ust. 7apkt 14 u.p.d.o.f.

Pismem z dnia 14 października 2013 r. skarżący złożył odwołanie od powyższej decyzji i wniósł o "uchylenie i zmianę wszystkich wymienionych powyżej decyzji poprzez ich wzruszenie - z przyczyn jak dotychczas, wypłat w/wym., kwot odrębnie lub jednorazowo w formie przekazu pocztowego, uznanie, iż nie ma tu zastosowanie pojęcie przedawnień, uznanie, iż zaskarżone decyzje winny być wzruszone z pominięciem art. 240 par. 1 Ordynacji podatkowej, gdyż użycie tegoż art. przez kolejne organa podatkowe naruszają interes podatnika."

W uzasadnieniu odwołania skarżący wskazał, że wydawane przez organy podatkowe decyzje naruszają jego interes, jako podatnika. Według niego je...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »