Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.01.2014

Dobowy najem a działalność gospodarcza i stawka ryczałtu

Z uzasadnienia: Przychody z najmu lokalu zakupionego z majątku prywatnego na krótkie okresy czasu nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, tj. najmu prywatnego. Mając na uwadze zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko, należy stwierdzić, że podejmowane przez podatniczkę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Taki najem uznaje się za działalność gospodarczą, a jej wiążące sklasyfikowanie w grupowaniu 55.20.19.0 PKWiU przesądza że przychody z przedmiotowego najmu nie mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%, zaś właściwą stawką będzie 17% stawka ryczałtu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (spr.), Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 października 2013 r. sprawy ze skargi J. K. na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 21 września 2012 r., uzupełnionym w dniu 22 października 2012 r., J. K. zwróciła się do Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu wynajmu lokalu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce [...].

Prezentując stan faktyczny wnioskodawczyni wskazała, że wraz z mężem jest współwłaścicielką (na prawach wspólności małżeńskiej) lokalu przeznaczonego do wynajmu. Powyższy lokal zakupiony został z majątku prywatnego.

Od miesiąca lipca lokal jest wynajmowany na doby. Umowa najmu jest spisywana pomiędzy wnioskodawczynią a osobą wynajmująca na bardzo krótki czas, tj. na jedną lub kilka dób, tydzień, miesiąc. W ramach tej umowy wnioskodawczyni zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez oznaczony w niej czas, a najemca zobowiązuje się zapłacić na jej rzecz czynsz. Dodatkowo wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi oraz wynajmuje prywatnie mieszkanie w ramach długotrwałej umowy najmu. Wnioskodawczyni wskazała także, że świadczone przez nią usługi najmu lokalu na krótkie okresy czasu sklasyfikowane są według Nr PKWiU obowiązującego od 1 września 2009 r. w grupowaniu 55.20.19.0 - pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi. W ocenie wnioskodawczyni, wobec tego, że najem jest realizowany z majątku prywatnego, to klasyfikacja według PKWiU nie powinna wpływać na kwalifikację źródła przychodów.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: czy wynajem krótkotrwały lokalu, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne można opodatkować według stawki 8,5% w ramach najmu prywatnego?

Zdaniem wnioskodawczym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawkę podatku zryczałtowanego w wysokości 8,5% stosuje się do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy. Zgodnie z tym artykułem, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wnioskodawczyni wywiodła dalej, że stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Według wnioskodawczyni dzierżawa krótkotrwała lokalu jako niestanowiąca składnika majątku jej firmy może zatem być opodatkowana stawką 8,5%.

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2012 r., nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

Argumentując organ powołał się m.in. na przepisy art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 5a pkt 6, art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), dalej zwanej "u.p.d.o.f.", art. 2 ust. 1a, art. 6, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), dalej zwanej "u.z.p.d".

Analizując przytoczone przepisy, organ interpretacyjny stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia dwa odrębne źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarczą oraz najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Najem zaś może być traktowany zarówno jako działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów.

Następnie, organ wskazał, że aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6 ustawy) musi ona mieć charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły.

Organ wyjaśnił też, że zarobkowy charakter działalności gospodarczej występuje wtedy, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Organ wskazał też, że brak takiego zysku stanowi ryzyko tej działalności i nie oznacza, iż działalność taka nie była faktycznie prowadzona.

Odnośnie elementu organizacji działalności gospodarczej, organ wyjaśnił, że sprowadza się to do obowiązku rejestracji, zgłoszenia statystycznego, podatkowego i w zakresie ubezpieczeń społecznych, założenia rachunku bankowego, zastosowania wybranej formy organizacyjno-prawnej, wystąpienia i uzyskania zezwolenia lub koncesji. Zwrócił jednocześnie uwagę, że możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia formalnych elementów organizacji, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. W przypadku elementu ciągłości, organ interpretacyjny z kolei wskazał na powtarzalność pewnych działań, na występujące w toku prowadzenia danego rodzaju działalności mechanizmy, cykle, składające się z czynności faktycznych lub prawnych, stanowiące metodę prowadzenia danej działalności. Wyjaśniono także, że ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Według organu, ciągłość działania w aspekcie celowym oznacza, że podmiot posiada plan działania, zakładający konieczność konsekwentnego podejmowania kolejnych czynności.

Ponadto, zdaniem organu, dla oceny ciągłości działania w aspekcie podstawy utrzymania się nie ma znaczenia, czy dana działalność jest podstawowym lub jedynym źródłem dochodu czy tylko zajęciem dodatkowym. Ważny jest bowiem element stałości, ciągłości uzyskiwanych dochodów. Ciągłość działania wiąże się z jej planowanym charakterem i realizacją poszczególnych zamierzeń. O zorganizowanym charakterze działalności zarobkowej może świadczyć ponadto wyodrębnienie istnienia pewnych składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu tej działalności. Wykonywanie działalności w sposób ciągły to prowadzenie jej w sposób stały, nie okazjonalny. Ciągłość - jak też wywiódł organ - przejawia się również w ilości transakcji.

Dalej w interpretacji, organ wyjaśnił też, że pojęcie najmu należy definiować w oparciu o przepisy art. 659-692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), wskazując, że z treści art. 659 § 1 K.c. wynika, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym, dla potrzeb opodatkowania przychodem z najmu jest czynsz.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) oraz wskazując na zastosowanie PKWiU dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dnia 1 stycznia 2011 r., podał jakie usługi klasyfikują się do usług hotelarskich i gastronomicznych (sekcja H dział 55 PKWiU).

Następnie, organ interpretacyjny wyjaśnił także, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektóryc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »