Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.12.2015

Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrującej?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokości 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej nie więcej niż 700 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani prowadzącej działalność pod nazwą Studio Urody, przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących. Wniosek uzupełniono 12 października 2015 r. o pismo dotyczące złożenia przez Zainteresowanego dwóch takich samych wniosków wraz z prośbą o wycofanie jednego z nich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
W dniu 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia do 150 tys. zł. Usługi jakie są świadczone przez Wnioskodawcę będą kierowane głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej Zainteresowany dokonał 1 sierpnia 2015 r. W związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych Wnioskodawca 1 sierpnia 2015 r. dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonował na urządzeniu fiskalnym pierwszą transakcję na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie zgłosił do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas Wnioskodawca złożył w dniu 17 sierpnia 2015 r. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokości 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej nie więcej niż 700 zł.?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej (tj. otrzymania zwrotu 90% wartości nie więcej niż 700 zł wartości zakupionej kasy fiskalnej).

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, może zwolnić w drodze rozporządzenia na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas. W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. Natomiast w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas stanowi, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie usług fryzjerskich w dniu 1 sierpnia 2015 r. w związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych dokonał w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej fiskalizacji kasy fiskalnej. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonał nie zawiadamiając urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed jego rozpoczęciem. Nie zgłosił również do urzędu skarbowego kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas zostało złożone w dniu 17 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostało zarejestrowane w urzędzie skarbowym w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zgłoszenie to jest zgłoszeniem o którym mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zw. z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia, tj.: „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy”. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w całości zapłacona. Wnioskodawca zaznacza, że obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie powstał, bowiem obrót Zainteresowanego z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż jednak 700 zł. Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163) odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 r., poz. 363) – rozpoczęcie ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Wnioskodawca powinien w terminie 7 dni od fiskalizacji kasy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed rozpoczęciem ewidencjonowania Zainteresowany złożył po przekroczeniu 7 dni. Nie zgłosił również do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on jeszcze obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na kasie, a zanim obowiązek ten zaistnieje wszystkie formalności zostały dopełnione. Zainteresowany spełnił zatem wszystkie wyżej przytoczone warunki.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot przysługuje, bowiem: rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy użyciu kasy fiskalnej w obowiązującym terminie (właściwie to nadal nie posiada obowiązku ze względu na niewielką dokonaną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekraczających w danym roku podatkowym kwoty 20.000 zł; liczonej w proporcji do okresu), posiada fakturę dokumentującą zakup i poniósł wydatek. Złożył również do urzędu skarbowego przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (obowiązek nadal nie powstał) zawiadomienie na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »