Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.07.2013

Decyzje podatkowe: Wyłączenie pracownika organu podatkowego z postępowania

Z uzasadnienia: Treść przesłanki zawartej w art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej wskazuje, że niepożądaną jest sytuacja, w której przy rozpatrywaniu sprawy - i to bez względu na to, czy chodzi o jej rozpoznanie w ramach dwóch instancji, czy też w ramach jednej instancji - zaangażowany w jej merytoryczne rozpoznanie w jej całokształcie jest pracownik, który brał już udział w wydaniu decyzji w jej poprzedniej fazie. Z kolei zgodnie z art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 ww. ustawy - okoliczność ta stanowi przesłankę wznowienia postępowania.

SENTENCJA

Dnia 26 czerwca 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Inga Gołowska, Sędziowie: WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2013 r., sprawy ze skargi R.W., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 26 września 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji:

I. uchyla zaskarżoną decyzję,
II. zarządza z kasy tutejszego Sądu na rzecz skarżącego zwrot nadpłaconego wpisu w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 26 września 2012 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpoznaniu odwołania R.W. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 14 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym sprawy. Decyzją z dnia 3 września 2008 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił R.W. podatek od spadków i darowizn po zmarłej w dniu 27 października 1998 r. matce M. W. w kwocie 4.659 zł, po której prawo do spadku stwierdził Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt I [...]. Z postanowienia tego, które stało się prawomocne w dniu 14 maja 2008 r. wynikało, ze oprócz R.W. przedmiotowy spadek nabyli również mąż zmarłej M. W. - J. W. oraz pozostałe dzieci, tj. M.W. i W. W. wszyscy po ¼ części.

Powyższe rozstrzygnięcie organu I instancji zostało uchylone decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 grudnia 2008 r., nr [...] i przekazane do ponownego rozpatrzenia z uwagi na nierozpoznanie wniosku skarżącego o zastosowanie zwolnienia z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W efekcie powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie z dnia 18 marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Na skutek złożonego przez podatnika zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia 15 czerwca 2009 r. nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 28 stycznia 2011 r. nr [...] ponownie ustalił R.W. podatek od spadków i darowizn po zmarłej matce w kwocie 4.659 zł. Decyzja ta, po rozpoznaniu odwołania podatnika, została utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 czerwca 2011 r. nr [...].

Od decyzji organu II instancji ZR.W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, która została oddalona wyrokiem z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1430/11.

Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. W. W. brat R.W. zwrócił się do organu o ponowne przeprowadzenie postępowania podatkowego w przedmiocie podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po M.W. W piśmie z dnia 14 marca 2012 r. również R.W. doprecyzował, że żądanie obejmuje stwierdzenie nieważności na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 i 7 Ordynacji podatkowej, jak również wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 1 i 5 tej ustawy. Z kolei w piśmie z dnia 25 kwietnia 2012 r. podatnik podał, że przedmiotem jego żądania jest uchylenie wszystkich decyzji wydanych zarówno przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (z dnia 3 września 2008 r. nr [...] i z dnia 28 stycznia 2011 r. nr [...]), jak i Dyrektora Izby Skarbowej (z dnia 15 czerwca 2009 r. nr [...] oraz z dnia 28 czerwca 2011 r. nr [...]).

W konsekwencji powyższego, decyzją z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanych przez podatnika decyzji z uwagi na treść art. 249 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4 cyt. ustawy. Następnie po rozpoznaniu odwołania podatnika, decyzją z dnia 13 czerwca 2012 r. nr [...] utrzymał w mocy swoje poprzednie rozstrzygnięcie.

Na tę decyzję Ryszard Wykręt złożył skargę do Ministra Finansów. W reasumpcji pisma z dnia 26 czerwca 2012 r. zawarł wniosek o stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego po zmarłej M.W.. Pismo to, zostało przekazane według właściwości Dyrektorowi Izby Skarbowej, który decyzją z dnia 14 sierpnia 2012 r. nr [...], działając w oparciu o art. 249 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 3 września 2008 r. nr [...], z dnia 15 czerwca 2009 r. nr [...], z dnia 28 stycznia 2011 r. nr [...] z dnia 28 czerwca 2011 r. nr [...]. Decyzję tę podpisał z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej W.Z.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdzono, że jedną z przesłanek uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej jest oddalenie skargi na tę decyzję przez sąd administracyjny. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, bowiem WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 9 listopada 2011., sygn. akt I SA/Kr 1430/11 oddalił skargę R.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Organ powołując się na stosowne orzecznictwo sądowe oraz doktrynę wskazał, że przesłanka negatywna, będąca przeszkodą do wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, wymieniona w art. 249 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej związana jest z faktem, że wojewódzkie sądy administracyjne, rozpoznając skargi na decyzje ostateczne organów administracji publicznej - zgodnie z przepisem art. 134 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zobligowane są badać z urzędu, czy zachodzą przesłanki nieważności decyzji. W przypadku zatem wyroku oddalającego skargę na podstawie art. 151 tej ustawy, powagą rzeczy osądzonej objęte jest ustalenie, iż decyzja jest zgodna z prawem, a ściślej że nie zawiera takich wad prawnych, które wymagałyby wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Organ powołał również treść art. 170 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby, a także art. 171 cytowanej ustawy, który stanowi, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia. W związku z tym wyrażono pogląd, że ponawiane przez podatnika zarzuty, w stosunku do których wypowiedział się już prawomocnie sąd administracyjny stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, której zgodność z prawem została już zweryfikowana prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »