Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.10.2013

Decyzja określająca wysokość straty

Teza: Decyzja określająca wysokość straty - na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – może zostać wydana tak długo, jak długo możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata ta została odliczona.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia del. WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 130/12 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 20 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenie wysokości straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2003 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 130/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 20 grudnia 2011 r., w przedmiocie określenia wysokości straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2003 r.

Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym.

Podatnik w 2003 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej "C." J. K., J R. z siedzibą w G. ul. R., opodatkowaną zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.; zwanej dalej: u.p.d.o.f.), w której posiadał: do dnia 28 lutego 2003 r. 33% udziałów w zyskach i stratach, a od dnia 1 marca 2003 r. 50% udziałów. Podatnik w zeznaniu PIT - 36 za 2003 r. wykazał przychody z działalności gospodarczej w kwocie 726 67,03 zł, koszty uzyskania przychodów w wysokości 763.793,94 zł oraz stratę w kwocie 37.326,91 zł.

Prawidłowość rozliczenia J. K. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., została poddana kontroli przez pracowników [...] Urzędu Skarbowego w G., zakończonej w dniu 3 czerwca 2009 r. podpisaniem protokołu kontroli. Postanowieniem z dnia 15 września 2009 r. organ pierwszej instancji wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości straty poniesionej przez stronę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2003 r., zakończone wydaniem przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. decyzji z dnia 9 czerwca 2011 r. określającej wysokość straty poniesionej z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2003 r. w kwocie 22.217,62 zł. Określenie wysokości straty poniesionej przez podatnika w 2003 r. w kwocie o 15.109,29 zł niższej od kwoty wykazanej w zeznaniu było następstwem korekty kosztów uzyskania przychodu spółki cywilnej C., polegającej na zawyżeniu kosztów amortyzacji środków trwałych (2 kas fiskalnych) o kwotę 338,88 zł oraz nie udokumentowaniu poniesienia w okresie od maja do grudnia wydatków w łącznej kwocie 29.898,91 zł.

Po rozpoznaniu odwołania skarżącego, organ odwoławczy decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy podkreślił, że w toku kontroli podatkowej stwierdzono brak 94 dokumentów źródłowych dotyczących zaewidencjonowanych w okresie ośmiu miesięcy 2003 r. wydatków na łączną kwotę 29.898,91 zł. Dokumenty te bądź ich duplikaty do czasu zakończenia postępowania podatkowego nie zostały przedłożone, w związku z czym organy pomniejszyły wykazane w księdze podatkowej koszty uzyskania przychodów o kwotę nieudokumentowanych wydatków, powołując się na art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

Za bezzasadne uznał organ odwoławczy zarzuty strony, iż decyzja organu pierwszej instancji wydana została po upływie terminu do rozliczenia straty za 2003 r., który zdaniem strony upłynął 31 grudnia 2008 r. Powołując się na art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) oraz art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. organ odwoławczy uznał, że dopóki istnieje możliwość weryfikacji zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym podatnik zmniejszył dochód o stratę z lat wcześniejszych, dopóty organ może określić w drodze decyzji stratę. W rozpoznawanej sprawie terminem tym jest 31 grudnia 2014 r., kiedy to upływa termin przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., będący ostatnim rokiem, w którym podatnik będzie mógł obniżyć dochody o stratę działalności gospodarczej za 2003 r.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej zasadnie również organ pierwszej instancji dokonał korekty odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu w 2003 r. w odniesieniu do dwóch kas fiskalnych. Korekta ta nie jest skutkiem błędnego ustalenia wartości początkowej środka trwałego, ale niezastosowania przez podatnika dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że wykazane w deklaracjach VAT-7 odliczenie kwoty 2690,00 zł, jako zwrot wydatków na nabycie, koryguje wysokość odpisu amortyzacyjnego stanowiącego koszt uzyskania przychodu.

Za nieuzasadnione organ odwoławczy uznał zarzuty dotyczące pozbawienia strony prawa czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, zarzuty dotyczące naruszenia zasady prawdy obiektywnej i wymogu zgromadzenia pełnego materiału dowodowego, a także pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu, tak dotyczące naruszenia prawa procesowego, jak i materialnego.

Rozstrzygnięcie organu odwoławczego skarżący zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o uchylenie w całości decyzji obu instancji i zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił: wystąpienie kwalifikowanej wady postępowania stanowiącej przesłankę wznowienia postępowania określoną w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej; strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu na skutek naruszenia przez organ podatkowy przepisów art. 121 § 1 i §2, art. 180 § 1, art. 188, art. 192, art. 200 § 1 w zw. z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 124, art. 180, art. 187 § 1 i § 2, art. 188, art. 191, art. 192, art. 193 § 1 i § 3, art. 200 § 1, art. 210 § 1 pkt 6, art. 210 § 4, art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie, naruszenie przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, to jest: art. 24 Ordynacji podatkowej i art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym w 2003r.) poprzez błędną wykładnię, art. 24 Ordynacji podatkowej i art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2 Ordynacji podatkowej i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2000r., Nr 116, poz. 1222) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r., Nr 152, poz. 1475 ze zm.) poprzez niewłaściwe zastosowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał skargę za nieuzasadnioną.

W ocenie Sądu nie doszło w sprawie do naruszenia art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 123 Ordynacji podatkowej. Zawarte w piśmie z dnia 4 maja 2011 r. wnioski o uzupełnienie akt sprawy były bezzasadne i nie uzasadniały wyznaczenia stronie ponownego terminu do wypowiedzenia co do przeprowadzonych dowodów i zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w zakresie zupełności materiałów dowodowych. Powyższe przepisy nie zostały naruszone także poprzez zaniechanie wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiałów dowodowych po wydaniu postanowienia dowodowego z dnia 30 listopada 2011 r.

Sąd ocenił także, że nie doszło do naruszenia prawa materialnego, tj. art. 24 Ordynacji podatkowej i art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. twierdząc, że uprawnienie organów podatkowych do wydania decyzji określającej wysokość straty jest ograniczona w czasie, a na gruncie u.p.d.o.f. decyzja określająca wysokość straty może być wydana w terminie 5 lat licząc od końca roku, w którym została poniesiona strata. Jak podkreślił Sąd warunkiem wydania przez organ podatkowy w 2011 r. decyzji określającej wysokość straty za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »