Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.07.2015

Decyzja o zabezpieczeniu a zwrot VAT

Teza: Dopóki organ podatkowy dysponuje kwotą zwrotu VAT, dopóty nie ma podstaw do wydawania decyzji o zabezpieczeniu, albowiem nie ma obawy niewykonania zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 33 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka–Medek, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA del. Dagmara Dominik–Ogińska (sprawozdawca), , Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 1173/13 w sprawie ze skargi G. sp. z o. o. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia kwoty zwrotu różnicy podatku 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L. na rzecz G. sp. z o. o. z siedzibą w B. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013r. sygn. akt I SA/Lu 1173/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (dalej: Sąd pierwszej instancji) uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. (dalej: organ podatkowy drugiej instancji/ organ odwoławczy) z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr ... utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. (dalej: organ podatkowy pierwszej instancji) z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr ... w przedmiocie zabezpieczenia kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług (dalej: VAT) za marzec 2013r. w G. spółka z.o.o. z siedzibą w B. (dalej: podatnik/ strona).

1.2. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że powołaną na wstępie decyzją organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję o zabezpieczeniu na podstawie art. 33 § 1 i § 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: O.p.), na wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. (dalej: DUKS) w związku z wszczęciem przez niego postępowania kontrolnego w zakresie zasadności zwrotu spółce nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w VAT za marzec 2013 r. i wstępnym uznaniem, że istnieje możliwość wydania decyzji określającej wysokość zwrotu VAT za marzec 2013 r. w kwocie niższej niż zadeklarowana przez stronę. Mając na uwadze sytuację finansową spółki oraz stosunkowo dużą kwotę zwrotu VAT za ten miesiąc w stosunku do osiągniętych przez nią dochodów, a także w stosunku do kapitału zakładowego spółki, organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję o zabezpieczeniu, zgodnie z wnioskiem DUKS.

1.3. Na skutek wniesionego odwołania, organ podatkowy drugiej instancji utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Wskazując na wystąpienie w tej sprawie przesłanek zabezpieczenia, określonych w art. 33 § 1 i § 2 pkt 3 O.p. organ odwoławczy podał, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że w dniu 1 marca 2013 r. spółka złożyła w Urzędzie Skarbowym w B. deklarację z wykazaną nadwyżką podatku naliczonego nad należnym w wysokości 726.764 zł wraz z wnioskiem o zwrot powyższej kwoty na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Przewidywana wysokość zawyżenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazanej do zwrotu wynosi 726.764 zł. Z uwagi na wielkość tej kwoty organ odwoławczy uznał, że należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo jej nieuiszczenia przez stronę. Kwota ta jest bowiem stosunkowo duża w porównaniu do osiągniętych przez spółkę dochodów. Z deklaracji spółki CIT-8 za 2012 r. wynika kwota uzyskanego dochodu w wysokości 8.901,92 zł, co stanowi 1,22% przybliżonej kwoty zwrotu VAT za marzec 2013 r. Zaś z zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 5.000 zł. oraz, że został wniesiony gotówką. Kwota ta stanowi jedynie jej 0,69% kwoty zwrotu. spółka nie posiada środków trwałych. W konsekwencji nie jest możliwe dokonanie przedmiotowego zabezpieczenia na majątku spółki. W ocenie organu odwoławczego, wskazany przez organ podatkowy pierwszej instancji argument dotyczący posiadanej przez spółkę zaległości podatkowej w kwocie 1.691 zł w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikającej z nieuiszczenia należności wykazanej w zeznaniu CIT-8, z terminem płatności w dniu 2 kwietnia 2013 r., jakkolwiek nie jest decydujący dla rozstrzygnięcia sprawy ze względu na niską kwotę tej zaległości, również stanowi element stanu finansowego spółki. Zauważono, że wnioskowane przez spółkę przeksięgowanie z kwoty nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za luty 2013 r. (wynoszącej 726.845 zł) kwoty 1.691 zł na poczet należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2012r., będzie mogło być dokonane, jeżeli prowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu VAT za luty 2013 r. organ odwoławczy zwrócił przy tym uwagę, że wniosek spółki o przerachowanie został złożony po doręczeniu jej postanowienia z dnia 22 marca 2013 r. o przedłużeniu terminu zwrotu podatku. Organ podatkowy drugiej instancji wskazał, że spółka deklarowała za okres od grudnia 2011 r. do marca 2013 r. podatek do wpłaty w kwocie 291 zł, natomiast do zwrotu kwotę 1.050.923 zł. Z bilansu spółki za okres od dnia 24 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wynika że nie posiadała ona aktywów trwałych, a zysk netto zamknął się kwotą 1.538,53 zł. Z bilansu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynika, że zysk netto wyniósł 7.210,92 zł. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wykazana na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 478.937,49 zł i uległa zmniejszeniu do kwoty 83.440,45 zł na dzień 31 grudnia 2012 r., zapasy towarów wykazane na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły 80.439,02 zł i zmniejszyły się do kwoty 71.000 zł na dzień 31 grudnia 2012r. Spółka zaciągnęła pożyczkę na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 60.000 zł. Kwota ta wzrosła do wysokości 68.000 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. Z bilansów wynika również, że zmniejszyły się przychody ze sprzedaży, które wyniosły za 2012 r. kwotę 393.207,09 zł w stosunku do przychodów za okres prowadzonej działalności w 2011 r. tj. ponad miesiąc - 482.444,75 zł. Zrealizowany zysk ze sprzedaży był bardzo niski i w 2011 r. wyniósł 1899,53 zł, a za 2012 r. 8.549,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 276,45 zł, a w roku 2011 - 1.328,52 zł. Ze sprawozdań finansowych za te lata wynika, że spółka nie zatrudniała pracowników. W ocenie organu odwoławczego, dowody te świadczą o ogólnie złym stanie finansowym prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Ponadto z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że spółka na dzień 23 lipca 2013 r. posiadała nadal zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych w łącznej kwocie 53 zł. W deklaracjach VAT - 7 złożonych za kwiecień i maj 2013 r. wykazała podstawę opodatkowania o wartości 0 zł, nie wykazała VAT należnego, wykazała kwotę VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości: za kwiecień 2013 r. - 227 zł i za maj 2013 r. - 262 zł. To były ostatnie deklaracje VAT złożone przez stronę. Spółka nie posiada nieruchomości. W dniu 31 grudnia 2011 r. spółka nabyła od R. ciągnik rolniczy JOHN DEERE za kwotę netto 52.439,02 zł, podatek VAT 12.060,97 zł (brutto - 64.499,99 zł), który dwa miesiące później - w dniu 29 lutego 2012 r. sprzedała S. O. za kwotę netto 52.926,83 zł, podatek VAT 12.173,17 zł (brutto - 65.100,00 zł). Z pisma DUKS z dnia 23 lipca 2013 r. wynika natomiast, że dla stwierdzenia zasadności zwrotu VAT wykazanego przez spółkę w rozliczeniu za marzec 2013 r. niezbędne jest sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentowania transakcji handlowych u kontrahentów na wcześniejszych etapach obrotu. Stwierdzone w toku prowadzonego postępowania kontrolnego okoliczności wymagają dalszego wyjaśnienia - zweryfikowania przebiegu transakcji w "łańcuchu dostaw". Zdaniem organu odwoławczego, powyższe ustalenia, uprawdopodabniają istnienie uzasadnionej obawy, że w przypadku stwierdzenia niezasadności zwrotu VAT, zobowiązanie z tytułu nienależnego zwrotu podatku nie zostanie wykonane, a brak majątku może udaremnić ewentualną egzekucję. Odnosząc się do zarzutu, że organ podatkowy nie wskazał żadnych okoliczności dających podstawy do przyjęcia, że kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 r. wykazana w złożonej przez spółkę deklaracji VAT-7 jest nieprawidłowa, a kwota zabezpieczenia jest identyczna z kwotą wykazanego w deklaracji VAT-7 zwrotu VAT, organ odwoławczy wyjaśnił, że oceniając decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w świetle prawidłowości zastosowania art. 33 O.p., nie ma prawa w tym postępowaniu przesądzać zasadności samego "wymiaru podatku". Musi mieć natomiast na uwadze, że z analizy dokumentów zebranych w postępowaniu kontrolnym przez DUKS w zakresie zasadności zwrotu VAT za marzec 2013 r. wynika, że dostawa wewnątrzwspólnotowa telefonów komórkowych i iPhonów kupowanych przez spółkę nastąpiła od jednego kontrahenta. Całość kwoty wykazanej w deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. do zwrotu na rachunek bankowy podatnika wynika z wykazanych za ten miesiąc zakupów przy jednoczesnym wykazaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej i braku wykazania za ten miesiąc podatku należnego.

2. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. W skardze wniesionej do Sądu pierwszej instancji podatnik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzucił, że została wydana z naruszeniem: przepisów prawa materialnego, tj. art. 33 § 1 i § 2 pkt 3 O.p. oraz przepisów postępowania, tj. art. 122, art. 124 i art. 210 § 4 O.p. Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów postępowania, podatnik stwierdził, że organ odwoławczy nie ustosunkował się do zarzutu odwołania, w którym podniesiono, że...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »